Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі

Назад

Історія створення кафедри

Історія кафедри як університетського науково-педагогічного підрозділу розпочинається з вересня 1979 року, коли в ХДПІ ім. Г.С.Сковороди було створено кафедру методики викладання філологічних дисциплін. У січні 1994 року кафедру було перейменовано на кафедру методики початкового навчання у зв’язку з тим, що до її складу увійшли викладачі математично-природничого циклу. У 1995 році кафедра стала частиною сектору педагогіки початкового навчання і дошкільного виховання.  Після реорганізації сектору в 1999 році було відновлено кафедру методики викладання філологічних дисциплін. У січні 2003 року кафедра отримала сучасну назву – теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі.
Упродовж  тридцятирічної історії кафедру очолювали відомі науковці: доктор філологічних наук, професор Сергій Іванович Дорошенко, кандидат педагогічних наук, професор Наталія Остапівна Воскресенська, доктор філологічних наук, професор Пелепейченко Людмила Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент Гамова Ганна Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент Ірина Вікторівна Цепова.
За  роки існування кафедри навчальні дисципліни філологічного й методичного спрямування читали відомі науковці: кандидат філологічних наук, професор Артур Петрович Ярещенко, кандидат психологічних наук, доцент Поліна Соломонівна Жедек, кандидат психологічних наук, доцент Вадим Олександрович Левін, доктор філологічних наук Анатолій Олександрович Новиков.
За час існування кафедри викладачами було захищено 2 докторські дисертації (С.І.Дорошенко, А.О.Новиков), 12 кандидатських дисертацій (Н.О.Воскресенська, Л.В.Войнич, Г.І.Гамова, А.О.Денисенко,  А.А.Ємець, О.М.Коваленко, О.В.Козорог, А.О.Новиков, Ю.М.Тельпуховська, Л.П.Ткаченко, І.В.Цепова, Н.М.Чернушенко).

Сучасний  стан кафедри

Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі належить до факультету початкового навчання Інституту початкової освіти та психології Харківського національного педагогічного університету (ХНПУ) імені Г.С.Сковороди.
Нині на кафедрі працює 1 професор, кандидат педагогічних наук, 2 доценти, кандидати філологічних наук, 5 доцентів, кандидатів педагогічних наук, 1 старший викладач, 1 викладач, завідувач кабінетом, 2 старших лаборанта.

 

Завідувач кафедри, к.пед.н., доцент Лідія Петрівна Ткаченко, розпочала свою роботу з 1991 року в ХНПУ імені Г.С.Сковороди на кафедрі української мови.  У 2000 році закінчила аспірантуру зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». З 2000 року працює викладачем на кафедрі теорії і методики філологічних дисциплін у початковій школі. У 2002 році захистила дисертацію на тему «Зміст і технологія навчання риторики майбутніх учителів початкових класів» та з 2003 року працює на посаді доцента. З 2005 року стала завідувачем кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі. У 2011 році закінчила докторантуру зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».
Основні напрями наукових досліджень: розробка проблематики професійно-педагогічної комунікації, становлення і розвиток риторики як навчальної дисципліни у системі професійної освіти України.

Професор Ольга Валентинівна Джежелей протягом 1968-1985 років була науковим співробітником у Науково-дослідному інституті загальної і політехнічної освіти АПН СРСР (пізніше перейменований у НДІ змісту і методів навчання АПН СРСР). У 1975 році захистила кандидатську дисертацію «Формування читацької самостійності на уроках позакласного читання в 1 класі».
О.В.Джежелей працює в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди з 1985 року доцентом, з 1999-го – завідувачем науково-дослідної лабораторії методичного забезпечення безперервної системної освіти школа – вищий навчальний заклад. Учене звання професора кафедри методики початкового навчання присвоєно 2002 року.
Основні напрями наукових досліджень: дитяче читання, дитяча книга, формування дитини-читача, методика викладання російської мови.


Колектив кафедри
Доцент Альона Анатоліївна Ємець в 1996 році закінчила цільову аспірантуру і з 1998 року працює викладачем кафедри теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі. В 2001 році захистила дисертацію на тему «Методика роботи з науково-художніми творами в початковій школі». З 2002 році отримала звання доцента. З 2010 року працює завідувачем Центру читання та дитячої книги на громадських засадах.
Основні напрями наукових досліджень: літературний розвиток дітей дошкільного віку, учнів початкових класів та студентів.

Доцент Ольга Миколаївна Коваленко з 1990 по 1996 роки навчалася в аспірантурі ХДПУ імені Г.С.Сковороди зі спеціальності «Методика української мови». З 1996 року працює викладачем кафедрі теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі. В 1997 році захистила дисертацію на тему «Формування в російськомовних першокласників навички читання на мотивоційно-мовленнєвій основі (на матеріалі шкіл з українською мовою навчання)».
Основні напрями наукових досліджень: мовленнєвий розвиток молодших школярів, формування й удосконалення навички читання.

Доцент Оксана Василівна Козорог  в 1997 році працювала старшим  лаборантом на кафедрі загального мовознавства ХДПУ ім. Г.С.Сковороди, а з 1999 року – на кафедрі романо-германської філології. В 1999 році захищає дисертацію на тему «Фантастика та реальність у «Пестрых сказках» В.Ф.Одоєвського»  та працює викладачем, а потім доцентом  на кафедрі теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі.
Основні напрями наукових досліджень: історико-літературний процес ХІХ – ХХ ст. (російська література), актуальні питання сучасної дитячої літератури, літературна освіта молодших школярів.

Доцент Юлія Миколаївна Тельпуховська з 1992 до 1998 року працювала лаборантом кафедри мовознавства ХДПІ ім. Г.С.Сковороди. З 1999 року працює на кафедрі теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі. У 2003 році закінчила аспірантуру за спеціальністю  «Методика викладання української мови». В 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Навчальний переклад як засіб формування мовної компетенції учителів початкових класів (в умовах російсько-української двомовності)» і продовжує працювати на посаді доцента кафедри.
Основні напрями наукових досліджень: формування мовної і мовленнєвої компетенції у майбутніх учителів в умовах російсько-українського білінгвізму, російська орфографія і навчальний російсько-український переклад.

Доцент Ірина Вікторівна Цепова в 1990 році вступила до аспірантури Харківського державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди, після закінчення якої залишилася працювати на кафедрі методики викладання філологічних дисциплін. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію «Навчання вибіркового переказу молодших школярів з опорою на лінгвістику тексту». В 2001  році присвоєно вчене звання доцента. З 2008 року  по 2011 - завідувала кафедрою теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі.
Основні напрями наукових досліджень: методика формування в учнів початкових класів навички письма, методика розвитку мовлення молодших школярів, формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у сфері викладання мови.

Доцент Ніна Миколаївна Чернушенко в 1988 році була обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі. Після  закінчення аспірантури в 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «безсполучникових умовно-наслідкових речень…».
Доцент Н.М.Чернушенко викладає курси сучасної української мови, ділової української мови та української мови з практикумом на факультетах початкового навчання, музично-педагогічному та заочному факультеті. Має значну кількість публікацій із синтаксису української мови та методики викладання української мови у виші.

Старший викладач Катерина Олегівна Воскресенська  закінчила в 1993 р. Харківський державний університет ім. О.М.Горького, працює на кафедрі з 1993 р. У 1993-1996 рр. навчалася в аспірантурі на кафедрі російської і зарубіжної літератури в ХДПУ імені Г.С.Сковороди. Після закінчення аспірантури працює викладачем, старшим викладачем кафедри. Читає курс сучасної російської мови. Має публікації, присвячені творчості А.Т.Аверченка, також є одним із авторів підручників із читання та серії словників для учнів початкових класів.

Викладач Ірина Олександрівна Купіна в 1999 році закінчила філологічний факультет зі спеціальності українська мова та література Харківського державного університету імені  Каразіна. З 1999 року працює викладачем на кафедрі теорії і методики викладання філологічних дисциплін у початковій школі Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди. У 2009 році закінчила аспірантуру при кафедрі української мови ХНПУ ім. Г.С.Сковороди.
Основні напрями наукових досліджень: сучасна українська фразеологія та питання лінгвокультурологічної інтерпретації тексту, зокрема прагматичному аспекту вивчення фразеології.
 
За кафедрою закріплені 2 приміщення в навчальному корпусі на вул. Блюхера, 2: 308-В – кабінет завідувача кафедри; 314-В – кабінет для виконання студентами самостійної  роботи та індивідуальних завдань, який налічує близько 2000 примірників бібліотечного фонду і 3 передплачених періодичних видання; 314-В/2 – викладацький кабінет. Цей фонд систематично поповнюється навчальними й методичними посібниками із сучасної української та російської мов, методики їхнього викладання, риторики. Студенти максимально забезпечуються науковими джерелами для підготовки до всіх видів навчальних занять, їм надається допомога під час написання рефератів, курсових і дипломних робіт та при підготовці до спецкурсів і спецсемінарів. Упродовж року студенти та викладачі можуть ознайомитись з виставками нової методичної літератури та періодичними виданнями, а також із літературою на виставках, які організовуються до основних навчальних курсів та спецсемінарів. Матеріально відповідальною особою кафедри є завідувач кабінетом Катерина Сергіївна Гнатовська.
При кафедрі на громадських засадах працює Лабораторія методичного забезпечення безперервної системної освіти школа-ВНЗ, яка розпочала свою роботу з 1999 року, завідувач - професор О.В. Джежелей. З 2000 року лабораторією було зібрано методичний книжковий фонд, наочний матеріал, анкети та заміри загальною кількістю -  10.622 примірники (ауд. – 201-В); Науково-консультативний центр читання та дитячої книги, завідувачем якого є доцент А.А.Ємець. Центр розпочав свою роботу з жовтня 2010 року. На сьогодні центр налічує 5.643 примірники книжкового фонду, періодичних видань та матеріалів виставкової роботи. (ауд. 309 – В).

Викладачі та співробітники кафедри проводять вагому виховну роботу на факультетах початкового навчання і дошкільної освіти, яка ґрунтується на національних традиціях і духовних цінностях українського народу, спрямована на виховання свідомого ставлення до майбутньої професії, любові до дітей.
Під керівництвом викладачів кафедри працюють товариство «Ритор» (доцент Л.П. Ткаченко), клуб шанувальників книги (доцент А.А. Ємець), поетичний клуб «Крила» (доцент О.В. Козорог), етнографічний клуб «Із народних джерел» (доцент Н.М. Чернушенко). Зі студентами IV курсу щорічно проводиться олімпіада з методики навчання української мови учнів (доцент О.М. Коваленко, доцент І.В. Цепова).
Також викладачі кафедри беруть участь у проведенні традиційних університетських заходів: День української писемності та мови (доцент Л.П. Ткаченко), День слов’янської писемності та культури (доцент І.В. Цепова, доцент Ю.М. Тельпуховська), конкурс «Лист мамі» (доцент Н.М. Чернушенко, викладач І.О. Купіна).

Учасники науково-практичного семінару «Сходинки до мистецтва каліграфії», присвяченого Дню слов’янської писемності і культури з організатором доцентом І.В. Цеповою

День української мови та писемності (організатор доцент Л.П. Ткаченко)

Кафедра постійно сприяє науково-дослідницькій роботі студентів, відбуваються засідання студентського наукового товариства (кер. доц. О.М. Коваленко, доцент Л.П. Ткаченко, доцент А.А. Ємець, доцент І.В. Цепова).
Щорічно у квітні-травні кафедра проводить на факультеті початкового навчання студентську наукову конференцію «Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів». Тези виступів учасників публікуються в окремому кафедральному збірнику.
Результатами наукової роботи є публікації студентів в збірниках наукових праць. Традиційними стали участі наших студентів у роботі Регіональної науково-практичної конференції вчителів (м. Харків, Народна українська академія).
Кращі наукові роботи студентів надсилаються на регіональний конкурс студентських наукових робіт.

Учасники студентської наукової конференції факультету початкового навчання «Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів»з науковими керівниками доцентами А.А. Ємець, О.М. Коваленко

При кафедрі працює аспірантура з проблематики методики початкової філологічної освіти, керівники: завідувач кафедри, доцент Л.П. Ткаченко (2 аспіранти, 2 здобувачі), професор О.В. Джежелей (2 аспіранти), доцент А.А. Ємець (2 аспіранти), доцент Н.М. Чернушенко (1 здобувач).

З метою поглиблення практичного взаємозв’язку початкової школи та педагогічного ВНЗ, кафедрою постійно проводяться методичні семінари з учителями початкових класів шкіл міста Харкова. Такі семінари мають на меті ознайомити учасників з теоретичними та практичними аспектами мовної та літературної освіти, сприяти розв’язанню важливих проблем початкового навчання.

 

Учасники методичного семінару «Реалізація творчого потенціалу молодших школярів у контексті мовної та літературної підготовки в межах впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти»

61168, м.Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 314,

тел.(0572) 68-63-12

Ткаченко Лідія Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.