Навчальна робота кафедри зоології


Структура і організація кафедри

На кафедрі зоології в навчальному процесі має місце великий об'єм самостійна навчально-пізнавальна діяльності студентів, яка спрямована на опрацювання різних наукових джерел при підготовці до лекцій, лабораторних занять, написанні рефератів, курсових і дипломних робіт тощо.


Викладання всіх навчальних дисциплін на кафедрі спрямоване на ефективну професійну підготовку майбутніх фахівців. Ідея професійної спрямованості викладання всіх навчальних дисциплін є провідною. У зв'язку з цим викладачі, знаючи специфіку професійної діяльності майбутніх фахівців, їх провідні професійні функції концентрують на них увагу у процесі навчання. Основними елементами процесу навчання на кафедрі ми вважаємо: стимульовано-мотиваційний, операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний. 

На кафедрі викладаються навчальні дисципліни для студентів денної і заочної форм навчання, слухачів ІПО:

Спеціальність: 014 Середня освіта  (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія

на здобуття освітнього ступеню  ­ - БАКАЛАВР
 
 • Зоологія безхребетних
 • Загальна цитологія
 • Гістологія з основами ембріології
 • Основи екології
 • Зоологія хребетних
 • Основи наукових досліджень в біології
 • Екологія тварин
 • Загальна екологія
 • Охорона природи та заповідна справа
 • Основи екології та охорона навколишнього середовища
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Філогенія та біогеографія тварин
 • Основи філогенії тварин
 • Біогеографія
 • Екосистемологія та радіобіологія
 • Екосистемологія та екологія людина
 • Глобальна та регіональна екологія
 • Радіобіологія
 • Основи еволюційного вчення
 • Біоіндикація та екологічний моніторинг
 • Екологія міста
 • Урбоекологія
 • Навчально-польова практика з зоології безхребетних
 • Навчально-польова практика з зоології хребетних
 • Навчальна практика з екології
На здобуття освітнього ступеню – Магістр
(перший, другий рік навчання)

 

 • Методика викладання біології узакладах вищої освіти
 • Методика викладання біології та здоров’язбережувальних дисциплін у вищій школі
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Сучасні еволюційні концепції та основи палеонтології
 • Біометрія
 • Біосферологія та біоіндикація довкілля
 • Закономірності онтогенезу
 • Біосферологія, основи природокористування та екологічної освіти
 • Еволюція всесвіту та людини, життя на Землі
 • Теоретичні основи паразитології
 • Етологія
 • Підготовка наукових публікацій

 

    

    


   Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.