Трубавіна Ірина Миколаївна

 Трубавіна Ірина Миколаївна
доктор  педагогічних  наук, професор,
професор  кафедри педагогіки
член  ГО «Ла Страда- Україна»,
голова наукової  ради  ВГО «Ліга соціальних  працівників України»

Освіта:

1990 – закінчила  з  відзнакою Харківський державний педагогічний інститут  імені Г.С.Сковороди,  вчитель  початкових  класів;

1995 – закінчила  аспірантуру Харківського  державного  педагогічного  університету інститут  імені Г.С.Сковороди, кандидат  педагогічних  наук.

Захищені дисертації:

1995р. – дисертація на здобуття ступеня кандидата педагогічних  наук «Випереджаючі пізнавальні завдання як засіб  організації  самостійної  роботи  молодших  школярів». – 13.00.01 – теорія та історія педагогіки. Харківський державний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди;

2009р. – дисертація на здобуття ступеня доктора педагогічних  наук «Теоретико-методичні основи  соціально-педагогічної  роботи з  сім’єю».-13.00.05 – соціальна педагогіка. Луганський національний університет  імені Тараса  Шевченка.

Професійна кар’єра:

1990-1991 – вчитель початкових  класів середньої  школи №9 м. Харкова;
1991-1993 – вчитель початкових  класів середньої  школи №35 м. Харкова;
1992-1995 – аспірант Харківського державного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
1995 – по  цей час – старший викладач, доцент, професор  кафедри загальної  педагогіки та педагогіки  вищої  школи Харківського  національного  педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;
2010-2012 – керівник центру соціальної  роботи  і соціальної  педагогіки Харківського  національного  педагогічного університету імені Г.С.Сковороди в Науково-дослідному інституті імені В.О. Сухомлинського.

Науково-дослідна діяльність:

Публікації - 326, серед  яких  1 одноосібна монографія, 7 колективних, 2  з  яких  видані в ЄС англійською  мовою під особистою редакцією; близько  30  підручників і посібників,  численна кількість статей у фахових  і закордонних виданнях, матеріалів міжнародних  та українських  науково-практичних  конференцій. Серед  них:

МОНОГРАФІЇ

1. Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з сім’єю в Україні: теорія і методика : [монографія]  – Х. : Нове слово, 2007. – 395 с.
2. Education  studies: Theory and Practice Monograph / edit.by S. T. Zolotukhina, I. M. Trubavina. –Vienna-Kharkiv:  Premier Publishing, 2018
3. Трубавіна І. М., Цибулько  Л.Г. Формування загальних  компетентностей майбутніх  соціальних  педагогів у світлі нових  вимог  до  розробки  освітніх  програм / Проектування життєвої компетентності учнівської  молоді/ за ред.  О.В.Кузьміноїhttp: // dnb.dnb.de  монографія Проектування життєвої  компетентності учнівської  молоді/ за ред.  О.В.Кузьміної http://dnb.dnb.de  монографія. ДВНЗ «ДДПУ», 2018. – Hameln: interGing / -362с. С 60-79.
4.Трубавіна І. М. Білоус Т.Л., Лазаренко  О.О., Клімова С.М. Педагогічні та соціально-педагогічні умови  формування професійної  готовності майбутніх  працівників органів внутрішніх  справ до  роботи  в екстремальних  умовах Педагогічні та соціально-педагогічні умови  формування професійної  готовності майбутніх  працівників органів внутрішніх  справ до  роботи  в екстремальних  умовах та ін.
5. Трубавіна І. М. Розвиток ідей А.С.Макаренка про  просвіту батьків у сучасних  умовах / Колективна монографія. За заг. ред. М.К.Подберезського.- Харків: Цифрова  друкарня№1,2013. -394 с-С.285-295
6. Theory and practice of introduction of competence approach to higher education in Ukraine: monograph / edit. S. T. Zolotukhina,I. M. Trubavina. – Vienna: Premier Publishing, 2019. – 368 p.

НАВЧАЛЬНІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

  1. Трубавіна І. М. Етика соціально-педагогічноїроботи зсім’єю : [ навч.-метод. посібник ]– К.: УДЦССМ, 2001.– 72 с. ( РекомендованоМОНУкраїни).
  2. Трубавіна І. М. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / [Р. Х. Вайнола, З. Г. Зайцева, І. М. Трубавіна та ін.]; за ред. А.Й. Капської, І.М. Пінчук, С.В. Толстоухової. – К.: ДЦССМ, 2000. – 260 с.
  3. Трубавіна І.М. Зміст та форми просвітницької роботи з батьками: [науково-методичні матеріали]– К.: УДЦССМ, 2000. – 86 с.
  4. І.М. Трубавіна, Н.А. Бугаєць. Методи вивчення сім'ї: [наук.-метод. матеріали] / за ред.І.М.Трубавіної. – К.: УДЦССМ, 2001. – 68 с.
  5. Трубавіна І.М., Бугаєць Н.АТеорія і практика взаємодії сім'ї та школи: [навч. посіб.];. /за ред. І.М. Трубавіної. – Х. : ХНПУ, 2001. – 101 с.
  6. Трубавіна І.М. Підготовка соціальних працівників до супроводу дитячих будинків сімейного типу: [метод. матеріали]– К.: ДЦССМ, 2002. – 92 с.
  7. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: [навч.-метод. посіб.]– К. : ДЦССМ, 2002. – 132 с.(Рекомендовано МОН України).
  8. Трубавіна І.М. Консультування сім'ї: [науково-методичні матеріали для соціальних працівників, соціальних педагогів, студентів ВНЗ] – К. : ДЦССМ, 2003. – (Рекомендовано МОН України).,Ч. 1. – 2003. – 88 с.
  9. Трубавіна І.М. Соціальний супровід неблагополучної сім'ї: [науково-методичні матеріали]– К. : ДЦССМ, 2003. – 85 с.
  10. Трубавіна І.М. ,Т.В.Кравченко Допомога батькам у вихованні дітей: [метод. реком. длясоц. працівників]– К.: ДЦССМ, 2004. – 100 с. – авт.: С. 5-8, 12, 33, 66-67, 75-76, 84, 90.

Член  редакційної  колегії: журналу «Соціальна робота в Україні: теорія та практика» з 2010року

Наукове консультування державних установ і громадських  організацій, робота за проєктами:

1. науковий консультант  Державної  соціальної  служби  для дітей, сім’ї  та молоді (2000-2006) . Практичні наслідки  роботи:  6 державних  комплексно-цільових  програм, положення, стандарти  надання соціальних послуг та накази  Міністерства сім’ї  та молоді;
2. науковий консультант  ГО «ЛА Страда-Україна» з 2000р. наслідки  роботи:  методичні рекомендації,  накази  Міністерства сім’ї  та молоді та Міністерства освіти та науки;
3. голова наукової  ради ВГО «Ліга соціальних  працівників» з  2010р. наслідки  роботи:  3  державні  комплексно-цільові  програми, зокрема корекційна програма з  особами, які вчинили насильство  в родині, положення, методичні рекомендації,  накази  Міністерства сім’ї  та молоді;
4. експериментальний майданчик МВС  України  в Харківській області при НДІ імені В.О.Сухомлинського ХНУ імені Г.С.Сковороди, наслідком  чого є типова корекційна програма робота з  дітьми, які перебувають  на обліку в міліції- єдина в Україні, схвалена  ООН  на періодичному огляді з  прав людини в Женеві;
5. експерт  ЄС  в МВС  України  з  корекційних  програм з  особами, які вчинили  насильство  в родині;

Член  спеціалізованих  вчених  рад:

1.Спеціалізована вчена рада Д 12.112.01 у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» 13.00.04, 13.00.05.;
2.Спеціалізована вчена рада Д 58.053.03  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.05. – соціальна педагогіка у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди.

Почесні звання і нагороди:

Почесна грамота МОН України за кращу концепцію  реформування освіти в Україні  (2000 р.), грамота Президії  Академії  педагогічних  наук України  за значний внесок в розвиток соціальної  педагогіки (2002), медаль НАПН імені К.Д.Ушинського, грамоти  ХНПУ  імені Г.С.Сковороди  за наукову діяльність, подяки і грамоти  від  інших  закладів вищої  освіти,  органів державної  влади  і місцевого  самоврядування.

Сфера наукових  інтересів:

громадянське і сімейне виховання, підготовка молоді до  сімейного  життя,  соціально-педагогічна робота з  сім’єю, умови  реалізації  прав дитини, соціально-педагогічна і соціальна робота, соціальна профілактика торгівлі людьми  та реабілітація потерпілих, захист  від  насильства в сім’ї  і жорстокого  поводження  з  дітьми, методична робота в закладі вищої  освіти, допомога в навчанні студентам  з  соматичними  захворюваннями, наукові основи  педагогічних  досліджень, навчання творчості,  андрагогіка,  компетентнісний підхід  у вищій освіті, нова українська школа, етика наукової  діяльності, робота з  ВПО, формування толерантності та культури  миру, протидія буллінгу, медіація, педагогічна майстерність, педагогічне спілкування.

 

Профіль у Google Академії

e-mail:

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.