Бойчук Юрій Дмитрович

Бойчук Юрій Дмитрович,
доктор педагогічних наук, професор,
в.о. ректора ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

Освіта:

Проф. Бойчук Ю. Д. закінчив з відзнакою у 1993 році природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту імені Г. С. Сковороди зі спеціальності “Біологія та хімія” та отримав кваліфікацію “учитель біології та хімії”.

З 1993 по 1996 рр. навчався в аспірантурі при ХДПІ імені Г. С. Сковороди.

З 2005 по 2008 рр. проф. Бойчук Ю. Д. проходив наукову підготовку в докторантурі ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Захищені дисертації:

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію “Принципи і методи добору вихідного матеріалу для культивування комах” та здобув науковий ступінь кандидата біологічних наук зі спеціальності 03.00.09 - ентомологія (науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Аврам Зіновійович Злотін).

Вчене звання доцента отримав у 1998 р.

У 1998 р. за низку досліджень у галузі технічної ентомології отримав стипендію Інституту Відкритого Суспільства (США) та премію Уряду України для молодих учених і викладачів.

У 2010 р. захистив дисертацію “Теоретико-методичні основи формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя” на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (науковий консультант – доктор педагогічних наук, професор Олена Миколаївна Іонова).

У 2011 р. отримав вчене звання професора.

Професійна кар'єра:

З 1996 р. по 2009 рр.  працював на посаді доцента кафедри зоології ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
З 2000 по 2010 рр. – заступник декана природничого факультету з науково-дослідної роботи.
З 2009 р. по травень 2018 р. очолював кафедру спецiальної, iнклюзивної i здоров'язбережувальної освiти.
З травня 2018 р. по червень 2020 р. - проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
З червня 2020 р. - в.о. ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
З 2001 р. проф. Бойчук Ю. Д. є головою оргкомітету щорічної  Всеукраїнської науково-практичної конференції “Педагогіка здоров’я”, за матеріалами якої щорічно видається збірка наукових праць.
Проф. Бойчук Ю. Д. – член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій:
докторської Д 64.053.07 зі спеціальностей 09.00.10 – філософія освіти та 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури при ХНПУ імені Г. С. Сковороди;
кандидатської К 64.051.19 зі спеціальності 13.00.02 – методика навчання (фізична культура, основи здоров’я) при ХНУ імені В. Н. Каразіна.
У 2011 р. проф. Бойчук Ю. Д. був дипломантом обласного конкурсу “Вища школа Харківщини – кращі імена” у номінації “Викладач фундаментальних дициплін”, у 2013 р. – у номінації “Науковець”, у 2017 році “Кращий завідувач кафедри”. У 2019 році отримав стипендію імені Василя Каразина в номінації «Гуманітарні науки» Харківської обласної державної адміністрації.
У 2017 році рішенням Вченої ради ХНПУ імені Г.С. Сковороди став переможцем у номінації “Людина року”.
У 2014 р. – проф. Бойчук Ю.Д. був членом робочої групи МОН України з розробки галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з напряму підготовки 6.010203 “Здоров’я людини*” (галузь знань 0102 “Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини”); у 2017 р. - член робочої групи з розробки галузевого стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра зі спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини).

Проф. Бойчук Ю. Д. є членом редколегії наступних наукових журналів:

“Засоби і методи навчальної та науково-дослідної роботи” (збірник наукових праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди, входить до переліку фахових видань з педагогічних наук та провідних наукометричних баз);
“Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія: Валеологія: сучасність і майбутнє” (входить до переліку фахових видань з педагогічних наук);
“Педагогіка безпеки” (науковий журнал Вінницького національного технічного університету).
Проф. Бойчук Ю. Д. активно займається підготовкою наукових кадрів і був науковим консультантом 3 захищених докторських дисертацій та науковим керівником 12 захищених кандидатських дисертацій з педагогічних наук.
Проф. Бойчук Ю. Д. – науковий керівник планової наукової теми кафедри здоров’я людини та корекційної освіти – “Теоретико-методичні основи підготовки майбутнього педагога до здоров’язбережувальної освітньої діяльності” (державний реєстраційний № 0111U006437).
Проф. Бойчук Ю. Д. здійснює велику наукову, просвітницьку та громадську роботу. Активно співпрацює з школами м. Харкова та Харківської області, проводить семінари для вчителів, керує науково-дослідною учнів.
У 2001-2008 рр. проф. Бойчук Ю. Д. був головою обласного конкурсу-захисту учнівських екологічних проектів; у 2012-2014 рр. – головою обласного етапу конкурсу Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу “Школа сприяння здоров’ю”; у 2013-2019 рр. - член журі обласного етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології.
З 2012 по 2014 рр. проф. Бойчук Ю. Д. - керівник Центру здоров’язбережувальної педагогіки Інституту педагогіки і психології при ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
У 2016 р. на очолюваній проф. Бойчука Ю. Д. кафедрі було отримано ліцензію та здійснено перший набір студентів на спеціальність “014. Середня освіта (Здоров’я людини)”. У 2017 році отримано ліцензію на підготовку студентів за спеціальністю “016. Спеціальна освіта” (бакалаврат і магістратура).
Проф. Бойчук Ю. Д. викладає навчальні курси: “Загальна теорія здоров’я”, “Здоров’язбережувальні технології”, “Екологічна валеологія”, “Валеофілософія і культура здоров’я”, “Основи інклюзивної освіти”.

Сфера наукових інтересів. Наукові інтереси проф. Бойчука Ю. Д. пов’язані з різними науковими напрямами, а саме:

  • розробка теоретико-методичних основ формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя;
  • формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді;
  • створення здоров’язбережувального освітнього середовища;
  • дослідження впливу екологічних факторів навколишнього середовища на здоров’я людини;
  • психолого-педагогічний супровід інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах;
  • розробка теоретико-методологічних основ педагогічної реабілітології;
  • методика викладання природничих дисциплін у закладах вищої освіти.

Має понад більше 450 наукових та навчально-методичних праць.

Профіль Бойчука Ю.Д. у Google Академії

e-mail: prorector_boychuk@hnpu.edu.ua


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.