Божко Юлія Олександрівна

БОЖКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
Кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії і практики англійської мови.

 

 

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1996 р. – закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, факультет української мови та літератури.
1999 р.– вступ до аспірантури Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2002 р. – захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою: «Прийменниково-відмінкова модель українських фразеологізмів» (ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2002 рік; науковий керівник – к.ф.н., доц. П.О.Редін).
2002 р. – кандидат філологічних наук, отримала посаду доцента кафедри англійської мови Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2005 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

1996 р. – учитель англійської мови у ХЗОШ № 28;
1997 р. – викладач кафедри англійської філології Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2002 р. – посада доцента кафедри англійської мови Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2005 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри англійської мови Харківського державного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
З 2006 р. по теперішній час – доцент кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка;
 • «Англійська мова» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти факультету природничих наук до складання ЄВІ з англійської мови;
 • «Практичний курс граматики англійської мови» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (блок вибіркових дисциплін «Англійська мова професійного спрямування»).

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Коло наукових інтересів:

лінгвістика; практична та теоретична граматика; лексикологія; порівняльна типологія української та англійської мов; фразеологія.

Публікації, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science та Scopus):

Kostikova, I., Nesterenko, N., Вozhko, Y., Veretiuk, T., & Lukianova, O. (2019). Ukrainian historical novel by Pavlo Zahrebelnyi in the stream of new historical fiction: the world context. Amazonia Investiga, 8 (23), 398–405 (Web of Science).

Основні наукові публікації:

 1. Kostikova, I., ВozhkoY., Razumenko, T., & Goloborodko, E. (2020). The Translation Peculiarities of the Ancient Ukrainian Monument «On the Campaign of Igor» by American Researchers Jack Haney and Eric Dahl. Amazonia Investiga, 9(28), 545-551. https://doi.org/10.34069/AI/2020.28.04.59
 2. Божко Ю.О. Substantivization of Adjectives as the Language Phenomenon. «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст»: Програма і тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (9 квітня 2020 року). Харків. ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. C. 14.
 3.  Божко Ю.О. The Grammatical Category of Number of English Nouns. Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2020. C. 161–163.
 4.  Божко Ю.О. The Problem of Gender in the English Language. Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27 лютого 2020 року). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. C. 6–8.
 5. Божко Ю.О. Специфіка формування фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі. Збірник тез доповідей IІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 28–31
 6. Божко Ю.О. Системні зв’язки фразеологічних одиниць прийменниково-відмінкової моделі. Збірник наукових матеріалів XXVI Міжнародних наукових-практичної Інтернет конференції «Проблеми та перспективи розвитку сучасної освіти» (21 січня 2019 року). 2019. Ч. 5. С. 9–13
 7. Божко Ю.О. Семантико-синтаксичні властивості фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі  . Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків, 2018. Вип.48. С. 8–12
 8. Божко Ю.О. Lexico-Grammatical Peculiarities of Phraseologіcal Units of Prepositional-Case Model. Proceedings of the 2nd European conference on Languages, Literature and Linguistics. Premier Publishing s.r.o. Vienna Prague. 2017. С. 112–117.
 9. БожкоЮ.О. Статус фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі в системі мови. Філологічні студії / укладачі А.Г. Козлова, О.О. Скоробогатова, І.І. Степанченко. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2017. Вип. 23. С. 27–33.
 10. Божко Ю.О. Курс лекцій з теоретичної граматики англійської мови для студентів педагогічних спеціальностей. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2016. 56 с.
 11. Божко Ю.О. Полісемія і омонімія фразеологізмів прийменниково-відмінкової моделі. Филологический сборник / Сост. Е.А. Скоробогатова, И.И. Степанченко. Харьков: ХНПУ имени Г.С. Сковороды, 2015. Вып. 18. С. 3–9.
 12. Божко Ю.О. Особливості дієприкметника в сучасній українській мові. Лінгвістика. Луганськ, 2013. Вип. 2 (29). С. 175–186.
 13. Божко Ю.О. Особливості прислівника як самостійної частини мови в сучасній українській мові. Лінгвістика. Луганськ, 2011. Вип. 3 (24). С. 187 – 194.
 14. Божко Ю.О. Особливості дієприкметника в сучасній українській мові. Лінгвістика. Луганськ, 2010. Вип. 2 (20). С. 263–270.
 15. English for Students of Pedagogical specialiitis / О.Ю. Кузнецова, І.М Березнева, О.Ю. Божко та ін. – Харків, 2010. – 185 с.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

Підвищення кваліфікації: місячне стажування (з 01.10.2019. по 01.11.2019 року) у Національному технічному університет «ХПІ» (МОН України) на кафедрі іноземних мов. Посвідчення № 66-04-21/79. Наказ № 1870-С. Дата видачі посвідчення: листопад 2019 р.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Божко Ю.О. є куратором академічної групи 13 СО на Українському мовно-літературному факультеті імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка.

ПОСИЛАННЯ НА НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

Профіль Божко Ю.О. в Google Scholar

Профіль Божко Ю.О. в orcid.org (ORCID ID)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: каб. 227-А, вул. Валентинівська, 2, м. Харків.

E-mail: 29-yulia@ukr.net, http://kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.