Абітурієнту кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії

Запрошуємо на навчання за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія)!

Запрошуємо до участі в олімпіаді!

Анкета для вступників

Кафедра суспільно-економічних дисциплін та географії є випускаючою кафедрою історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та забезпечує підготовку фахівців з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія).

Цілями навчання є теоретична та практична фахова підготовка здобувачів для виконання завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної освіти, що ґрунтується на актуальній теорії та методиці навчання географії.

Основними напрямами професійної діяльності випускника є викладацька, навчально-виховна, науково-методична та організаційна діяльність у галузі середньої освіти та дотичних до неї сфер.

Основний фокус навчання спрямований на підготовку висококваліфікованих учителів географії закладів загальної середньої освіти із сучасним науковим світоглядом і мисленням, які здатні здійснювати компетентнісне навчання географії, володіють сучасними методиками для виконання професійних завдань та обов’язків освітнього, виховного, дослідницького та інноваційного характеру.

Серед особливосте навчання за спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) слід виділити:

  • посилену практичну підготовку завдяки циклу навчальних (географічної, навчально-польової (екологокартографічної), навчально-польової (туристичної)) та педагогічних практик (безперервна пропедевтична, організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, педагогічна практика у закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти);
  • міждисциплінарну та багатопрофільну підготовку фахівців, що володіють науковим інструментарієм для теоретичних та експериментальних географічних досліджень та краєзнавчо-туристичній діяльності
  • можливість обирати додаткові дисципліни поза спеціальністю для здобуття додаткових кваліфікацій чи компетентностей із варіативної складової навчання, що дозволяє здобувачам освітнього рівня здійснювати індивідуальну освітню траєкторію, а випускникам – розширити сферу працевлаштування;
  • формування у студентів почуття активного громадянства завдяки участі у студентському самоуправлінні, громадських, волонтерських, благодійних проєктах тощо.

Освітній процес здійснюється за денною та заочною формами.

Придатність до працевлаштування бакалавра Середньої освіти (Географія): вчитель географії, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми, спортивно-туристської роботи; викладач професійних закладів; екскурсознавець, працівник місцевих органах управління, діяльність яких пов'язана з туризмом, охороною природи, регіональним розвитком та освітою.

Термін навчання для здобуття ступеню бакалавр – 3 роки 10 місяців (за денною та заочною формами навчання).

Викладання географічних та економічних дисциплін на кафедрі забезпечують: 8 членів професорсько-викладацького складу: 2 кандидата географічних наук, 2 кандидата економічних наук,  2 кандидата педагогічних наук, 1 старший викладач та 1 викладач. Професорсько-викладацьким складом кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії викладається понад 60 навчальних дисциплін та спецкурсів.

Студентська наука. Викладачі кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії не лише на високому науково-методичному рівні навчають здобувачів вищої освіти, а й активно залучають їх до наукової діяльності. Кожен викладач кафедри є спеціалістом в певній наукові тематиці та може проконсультувати і надати кваліфіковану допомогу. Здобувачі вищої освіти залучаються до наукових досліджень, беруть участь в міжнародних та всеукраїнських конференціях, наукових семінарах та тренінгах. Кращі науково-дослідні роботи здобувачів вищої освіти беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузі знань «Географія». На кафедрі суспільно-економічних дисциплін та географії діє Студентський науковий гурток «Мандрівник». Найкращі здобувачі вищої освіти кафедри мають можливість підвищити свій рівень знань, навчаючись в університетах за кордоном.

Академічні права випускників. Продовження здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за цією або суміжними спеціальностями; підвищення кваліфікації за фахом чи набуття кваліфікації за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

Корисні посилання:

Сайт університету

Сайт факультету

Приймальна комісія ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Консультативний центр ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Центр забезпечення якості освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Правила прийому на навчання


 

61002, м . Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 308

тел.(057) 700-48-01 (деканат)

e-mail: kaf_ecteor@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри

Зеленько Олександр Олегович

кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.