Інститут педагогіки та психології

З метою координації наукової діяльності з проблем педагогіки та пси­хо­ло­гії,  кафедр: філософії, загальної педагогіки; історії педагогіки і порівняльної педагогіки; соціальної педагогіки; теорії та методики професійної освіти; психології; практичної психології; соціології у 2003 році було створено Інститут педагогіки і психології ім. В.О.Сухом­лин­сь­кого, який очолила доктор педагогічних наук, професор, член-коре­спон­дент НАПН України Лозова В.І., з вересня 2006 року – доктор педагогічних наук, професор Гриньова В.М., з грудня 2009 року – доктор педагогічних наук, професор Подберезський М.К.

Тема Інституту «Теорія та практика забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх та вищих навчальних закладах».

Інститут як суб’єкт навчально-наукової роботи і як структурний підрозділ Університету:

 • самостійно планує наукову роботу в галузі педагогіки, психології, філософії освіти;
 • організує наукову роботу психолого-педагогічних кафедр університету;
 • організовує та проводить наукові конференції, семінари;
 • бере активну участь у підготовці наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук);
 • здійснює впорядкування та редагування фахових збірників з педагогіки, психології та філософії освіти;
 • здійснює науково-методичну підтримку загальноосвітніх навчальних закладів (експериментальних, базових, авторських, шкіл-майстерень).

Основними завданнями діяльності Інституту є координація розробок:

 • актуальних питань методології науково-педагогічного дослідження;
 • актуальних проблем соціальної педагогіки і соціально-педагогічного діяльності;
 • актуальних питань професійної підготовки (перепідготовки) та підвищення кваліфікації фахівців з педагогіки і психології;
 • наукових досліджень з теорії та практики вітчизняної історико-педагогічної думки і порівняльної педагогіки;
 • впровадження результатів науково-педагогічних досліджень у практику ВНЗ різного рівня акредитації та загальноосвітніх шкіл;
 • обґрунтування нових педагогічних технологій та їх впровадження в освітню практику на засадах особистісно орієнтованого навчання, виховання і розвитку дітей і молоді, їхньої внутрішньої мотивації до самостійного учіння і самовиховання;
 • дослідження питань креативної психології та управлінської діяльності.

В Інституті працюють 13 докторів наук, які очолюють наукові центри, 2 кандидати наук.

В Інституті діють  такі наукові центри:

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к.320, 321,
тел.(057)68-14-53,
e-mail: hnpu.nni@mail.ru

Директор:
Подберезський Микола Кіндратович,
доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.