Історія кафедри теорії і практики англійської мови

Кафедра теорії і практики англійської мови була заснована 2006 р. у ході реорганізації кафедри англійської мови з метою підвищення ефективності навчального процесу. З лютого 2020 року кафедра є структурною одиницею українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка. Кафедра веде навчально-методичну роботу з метою забезпечення якісного викладання англійської мови студентам факультетів українського мовно-літературного, фізико-математичного, початкового навчання, природничого, Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників та менеджменту освіту (ІПКППіМО).

Першою очільницею кафедри була доктор педагогічних наук, професор О. Ю. Кузнецова. Сферою її інтересів були: історія зарубіжної педагогіки, розвиток іншомовної освіти, компаративне вивчення розвитку змісту вищої освіти, викладання іноземної мов.

За час існування кафедри у її складі працювали: І. М. Березнева, Я. В. Галаган, Т. В. Гузиніна, Ю. Ю. Гур’єва, І. К. Козка, Н. В. Ларіна, О. Д. Мухортова, Л. М. Тверитнєва, В. В. Юхт, Г. В. Якубчак. Першим колективом було створено навчально-методичну базу для подальшого успішного розвитку кафедри.

Одним із видатних співробітників кафедри був В. В. Юхт – кандидат філологічних наук, доцент. Широко відомі його посібники з вищої математики англійською мовою: «Higher Mathematics. Linear Algebra and Analytical Geometry. Part 1», «Higher Mathematics. Differential Calculus of Functions of One Variable. Part 2», «Numerical methods courseware based on mathcad» (у співав.) та багато інших ґрунтовних праць, присвячених дослідженню актуальних питань сучасної англійської мови та зарубіжної літератури.

Іншою із видатних співробітниць кафедри була І. К. Козка – кандидат філологічних наук, доцент. Відомі її посібники з методики викладання англійської мови «Методика викладання англійської мови у середніх навчальних закладах. Курс лекцій», англомовної підготовки аспірантів «English for postgraduates. Для підготовки до складання кандидатського іспиту з іноземної мови».

З вересня 2010 року завідувачкою кафедри було призначено Ілону Іванівну Костікову – доктора педагогічних наук, професора. За період з 2010 року основні зусилля кафедри в навчально-методичній діяльності спрямовані на впровадження інноваційних технологій та сучасних методик навчання англійської мови. Професорсько-викладацький склад кафедри на високому рівні володіє новітніми методами і прийомами викладання, які застосовуються під час проведення занять, використовуються сучасні англомовні аутентичні навчальні комплекси, аудіовізуальні технічні засоби, проводяться ділові ігри, квізи, проекти тощо.

З 2019 року кафедра теорії і практики англійської мови спільно з кафедрою зарубіжної літератури і слов’янських мов виступає співорганізатором низки наукових конференцій, серед яких: «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт» (2019 р.); «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст» (2020 р.); «Фрізманівські читання: науково-методична спадщина, продовження традицій» (2020 р.).

У 2020 році кафедра теорії і практики англійської мови спільно з кафедрою зарубіжної літератури і слов’янських мов заснувала міждисциплінарний англомовний науковий журнал “Astraea", сфера зацікавлень якого лінгвістика, літературознавство, методика викладання іноземних мов і літератури тощо.

У 2020 році з ініціативи завідувачки кафедри І. І. Костікової було засновано міжнародний англомовний науковий журнал “Educational Challenges” (на базі фахового наукового видання «Педагогіка і психологія»), в якому публікуються наукові здобутки з педагогічної тематики вчених усього світу.

За понад 15-річний період свого існування професорсько-викладацький склад кафедри спільними зусиллями створив величезний науковий доробок, який включає наукові статті у авторитетних вітчизняних фахових видання, наукові статті в іноземних наукових виданнях (у тому числі, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science), низку підручників, навчально-методичних посібників. На сучасному етапі професорсько-викладацький склад кафедри займається активним розвитком науково-дослідної теми: «Актуальні проблеми лінгвістики, літературознавства, методики викладання англійської мови в навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 0117U000811).

Сьогодні на кафедрі, очолюваній доктором педагогічних наук, професором І. І. Костіковою, працюють 6 осіб. З них 1 доктор педагогічних наук, професор, 5 кандидатів філологічних наук, доцентів, які забезпечують навчання англійської мови та низки дисциплін вільного вибору для здобувачів першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

Викладачі кафедри продовжують підвищувати рівень своєї професійної кваліфікації завдяки стажуванням як в Україні, так і за кордоном, активній участі у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, освітніх проєктах. Так, кандидат філологічних наук О. О. Гуліч у 2019 році пройшла стажування в польському закладі вищої освіти Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego .

Яскравим прикладом потужного кадрового потенціалу кафедри є те, що її співробітники, окрім наукової і навчально-методичної роботи, активно залучаються до адміністративної діяльності університету. З 2019 року кандидат філологічних наук, доцент О. О. Гуліч виконує обов’язки координатора з виховної роботи фізико-математичного факультету.

На сьогодні кафедра теорії і практики англійської мови працює над вдосконаленням навчально-виховного процесу, його наукового, методичного, інформаційного забезпечення.


 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 227,

тел.(0572) 68-11-69,

e-mail: kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри: 

Костікова Ілона Іванівна,

доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.