Кафедра економічної теорії

61002,  м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 201,
тел. (057) 700-35-29,
(095) 398-83-05
e-mail: kaf-finance@hnpu.edu.ua

Кафедра заснована в 2002 році та є структурним підрозділом економічного факультету Харківського національного педагогічного університету імені. Г.С. Сковороди. З 2012 р. по цей час керівництво кафедрою здійснює к.е.н., доцент Соляр Вікторія Василівна.

Кафедра фінансів і обліку забезпечує теоретичну і практичну підготовку фахівців зі спеціальності «Економічна теорія» та  спеціалізації «Облік і аудит» на основі ліцензії АЕ №285895 МОН України та сертифікату про акредитацію НД-ІV №2179687 від 16 червня 2016 року.

Бухгалтерський облік, аудит, економічний аналіз, фінанси підприємства та пов’язані з ними сфери знань формують основу успіху майбутньої кар’єри випускників. Після закінчення навчання випускники мають змогу працювати в державних, муніципальних і приватних підприємствах, фінансово-кредитних установах, закладах освіти,  у секторі державного управління (економічний радник, консультант з економічних питань) чи продовжити навчання в аспірантурі.

Комплексна підготовка майбутніх фахівців зі спеціалізації «Облік і аудит» включає оволодіння фундаментальними знаннями та вміннями з багатьох професійно-практичних дисциплін кафедри, об’єднаних у блоки:

Викладачі кафедри здійснюють керівництво виробничою та обліковою практикою на базі державних організацій, приватних підприємств, фінансових установ.

Співпраця. У складі економічного факультету кафедра фінансів і обліку є партнером в організаційній, навчальній та науково-дослідній діяльності Університету фінансів та управління у Варшаві. Основні напрями співпраці:

 

  • забезпечення програм академічної мобільності представників професорсько-викладацького і студентського складу, науковців між ВНЗ-партнерами;
  • реалізація програми подвійних дипломів;
  • проведення спільних наукових заходів і досліджень;
  • обмін науковою та науково-методичною літературою;
  • проведення стажувань студентів на базі обох установ.

Кафедра підтримує міжвузівську комунікацію з кафедрою фінансів, обліку і аудиту  ХТЕІ КНТЕУ (створення навчально-методичної бази), з кафедрою фінансів ХНЕУ та кафедрою бухгалтерського обліку ХНАМГ (спільна робота з рецензування науково-методичних видань), з НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України (підготовка та захист дисертацій).

Також кафедра підтримує зв’язки з офіційним навчальним центром з «1С: Підприємства» СКАЙЛАЙН СОФТВЕР (м. Київ) (підвищення кваліфікації викладачів, проведення спільних фахових тренінгів для студентів),  з газетою «Все про бухгалтерський облік» (спільна організація та проведення наукових і навчальних заходів, забезпечення періодичними виданнями з бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування).

З 2008 р. між Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди та Чугуївською гімназією №5 економічного, правового і гуманітарного профілю діє угода  про заснування вузівської кафедри з метою створення системи безперервної освіти, розвитку творчих здібностей учнів шляхом ранньої профорієнтації, виявлення інтересів учнів і поглибленого вивчення ряду предметів шкільного курсу. Діяльність вузівської кафедри має на меті:

  • поглиблення інтеграції середньої та вищої школи;
  • підвищення освітнього рівня учнів;
  • усесторонній розвиток учнів як особистостей;
  • вироблення системи ранньої профорієнтації, що сприяє успішному вступу до ЗВО;
  • поступове привчання учнів до вузівської системи навчання, полегшення адаптації при переході до вищого навчального закладу.

Наукова робота. Викладачі кафедри фінансів і обліку спрямовують свою наукову роботу з теми «Оптимізація фінансово-господарської діяльності підприємств» (керівник – доц. Соляр В.В., реєстраційний номер теми 0112U005992) у таких галузях економічної науки як економічний аналіз, бухгалтерський облік, фінанси підприємств, стратегічне управління підприємством, регіональна економіка, економіка підприємства тощо. 

Виявлення, розвиток та підтримка обдарованих і талановитих студентів, сприяє науковій творчості студентів шляхом залучення їх до науково-дослідної діяльності. Під керівництвом викладачів студенти беруть участь у наукових студентських конференціях, конкурсах студентських наукових робіт. Тези кращих робіт публікуються у наукових збірках вищих навчальних закладів.

На кафедрі працює науковий гурток «Сучасний бухгалтер». Засідання гуртка проводяться у формі тренінгів з тематики прикладного використання програми 1С: Підприємство як основного продукту ділової орієнтації та стандарту автоматизації в Україні. У роботі гуртка беруть участь переважно студенти 3-4 курсів. Заняття проводять як керівники гуртка (доценти Осьмірко І.В., Синиця Т.В.), так і запрошені консультанти від редакції газети «Все про бухгалтерський облік», навчального центру «1С - Теллур». Знання та практичні навички, отримані під час тренінгів, студенти використовують при написанні курсових та науково-дослідних робіт з фінансового обліку та звітності підприємств.

Налагодженню співпраці на рівні школа-вищий навчальний заклад та поступовому входженню абітурієнтів у сферу отримання професійних знань, адаптації та свідомого вибору майбутньої професії сприяє профорієнтаційна робота кафедри.

Сподіваємося, що наша праця – привід для створення великого колективу ініціативних, творчих, зацікавлених студентів.

 

61002,  м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29, к. 201,
тел. (057) 700-35-29,
(095) 398-83-05
e-mail: kaf-finance@hnpu.edu.ua

Зеленько Олександр Олегович

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.