Кафедра слов'янських мов

Кафедра слов’янських мов забезпечує навчальний процес з мовознавчих дисциплін на факультеті славістики, українському мовно-літературному факультеті імені Г.Ф.Квітки-Основ’яненка, факультеті іноземної філології.

Вона була створена в 1812 році на історико-філологічному факультеті і в різні часи мала різні найменування. У різні роки кафедру очолювали академік Л.А. Булаховський, професор В.П. Бесєдіна-Невзорова, доцент М.А. Бріцин,  доцент Н.М. Черемісіна, доцент Г.В. Павловська, доцент І.О. Кірюхіна, доцент Л.М. Черняк, професор Г.Ф. Калашнікова, професор І.А. Бикова, професор С.В. Ломакович, професор Л.М. Пелепейченко. Протягом багатьох років кафедру очолював доктор філологічних наук, професор І.І. Степанченко. З 2017 року завідує кафедрою доктор філологічних наук  О.О. Скоробогатова.

Наявність кваліфікованих викладацьких кадрів дозволяє кафедрі забезпечувати належний рівень навчально-виховного процесу.

Кафедра слов‘янських мов готує фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» (4 роки), «магістр» (1,5 роки) зі спеціальності 014. Середня освіта. Мова і література (російська).

Наукові дослідження кафедри слов’янських мов ведуться згідно з затвердженою УкрІнТІ  комплексною темою «Закономiрностi функцiонування слов’янських мов: динамiчний, прагматичний та методичний аспекти» (Держ. реєстраційний номер: 0117 U000812 від 24.03.2017 р.).

З 1980 р. на кафедрі проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем семантичних досліджень, з 2005 р. – конференції молодих учених. Щорічно у листопаді кафедра проводить студентські наукові конференції «Славістичні студії», у травні – студентські Кирило-Мефодіївські читання.

На кафедрі сформовані наукові школи професора Г.Ф. Калашнікової (вивчення багатокомпонентних складних речень), професора А.Т. Гулака (стилістика художньої прози), професора І.І.Степанченка (поетичний текст у функціональному аспекті), професора О.О. Скоробогатової (граматика поетичного тексту).

На базі кафедри з 1994 року видається фаховий науково-методичний журнал «Русская филология. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды» (головний редактор – професор Степанченко І.І.). До теперішнього часу видано понад 68 номерів. Вимоги до друку статей у науковому виданні додаються: Інформаційний лист.

З  2001 року видається «Филологический сборник». З 2016 року збірка отримала нову назву – «Філологічні студії».

На кафедрі працюють докторантура та аспірантура зі спеціальності 035 «Філологія». Професор А.Т. Гулак очолює спеціалізовану вчену раду по захисту кандидатських дисертацій,  професор І.І. Степанченко – заступник голови ради, професор О.О.Скоробогатова, доцент О.П.Карпенко – члени спеціалізованої вченої ради. З 1993 р. під керівництвом викладачів кафедри підготовлено і захищено 6 докторських і понад 50 кандидатських дисертацій.

При кафедрі працює кабінет слов’янських мов, книжковий фонд якого налічує понад трьох тисяч посібників, монографій, збірок статей, методичних рекомендацій та періодичні  видання.

61168,  м. Харків,
вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 413, к. 414,
тел. (0572) 68-48-03 (деканат факультету славістики)
E-mail: kaf-slavic-languages@hnpu.edu.ua

Скоробогатова Олена Олександрівна,
доктор філологічних наук

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.