Кафедра слов'янських мов

Кафедра забезпечує навчальний процес з мовознавчих дисциплін в Інституті мов світу. Вона була створена в 1812 році на історико-філологічному факультеті і в різні часи мала різні найменування.

У різні роки кафедру очолювали академік Л.А. Булаховський, професор В.П. Бесєдіна-Невзорова, доцент М.А. Брицин,  доцент А.Я. Петренко, доцент Н.М. Черемісіна, доцент Г.В. Павловська, доцент І.О. Кірюхіна, доцент Л.М. Черняк, професор Г.Ф. Калашнікова, професор І.А. Бикова, професор С.В. Ломакович, професор Л.М. Пелепейченко.

Протягом багатьох років кафедру очолював доктор філологічних наук, професор І.І. Степанченко. З 2017 року завідує кафедрою доктор філологічних наук  О.О. Скоробогатова.

У 1936 році при кафедрі було створено аспірантуру, яка відновила свою роботу в 1983 році, а в 1993 році відкрито докторантуру. За час існування аспірантури та докторантури на кафедрі підготовлено 6 докторів філологічних наук і понад 50 кандидатів філологічних наук.

Зараз на кафедрі працюють 2 професори, доктори наук (І.І. Степанченко, А.Т. Гулак), 1 доктор наук, доцент (О.О. Скоробогатова), 1 професор, кандидат наук (Стаканкова Т.П.), 5 доцентів, кандидатів філологічних наук (О.І. Артюх, О.П. Карпенко, Т.Ю. Михальова, О.В. Радчук, Н.М. Халанська), 1 кандидат філологічних наук (В.Ю. Шишкіна).

Науково-дослідна робота кафедри слов’янських мов виконується в межах теми «Закономiрностi функцiонування слов’янських мов: динамiчний, прагматичний та методичний аспекти» (Реєстраційний номер: 0117 U000812 від 24.03.2017 р.).

На кафедрі сформована наукова школа професора Г.Ф. Калашнікової (вивчення багатокомпонентних складних речень), працюють наукові лабораторії, які очолюють професор А.Т. Гулак (стилістика художньої прози), професор І.І. Степанченко (поетичний текст у функціональному аспекті), професор О.О. Скоробогатова (морфологія поетичного тексту). До складу наукових лабораторій входять студенти та аспіранти факультету.

З 1980 р. на кафедрі проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем семантичних досліджень, з 2005 р. – конференції молодих учених.

Працює спеціалізована рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 035 Філологія, яку очолюють проф. А.Т. Гулак (голова ради) та І.І. Степанченко (заступник голови ради).

Викладачами кафедри видано низку наукових монографій, підручників і посібників, збірників наукових праць. Протягом 20-ти років видається фаховий журнал «Русская филология. Вестник ХНПУ имени Г.С. Сковороды» (головний редактор – професор Степанченко І.І.). З  2001 року –  «Филологический сборник». З 2016 року збірка отримала нову назву – «Філологічні студії».

При кафедрі працюють кабінет слов’янських мов і комп’ютерний клас. Кабінет слов’янських мов нараховує біля трьох тисяч посібників, монографій, збірок статей, методичних рекомендацій.

Кафедра готує фахівців з російської мови для України, Туркменістану, КНР, Ірану, Туреччини. Налагоджені тісні стосунки з Хебейським педагогічним університетом (КНР), здійснюється обмін викладачами та студентами. З 1997 року розпочалася  підготовка магістрантів та аспірантів для країн дальнього зарубіжжя. Під керівництвом викладачів кафедри громадянами КНР підготовлені та захищені магістерські роботи та кандидатські дисертації. Разом з науковцями-русистами з КНР професором І.І. Степанченком надруковано підручники для китайських аспірантів і студентів «Стилистика русского языка» (Чанчунь, 2003), «Современный русский литературный язык» (Чанчунь, 2004), «Русский язык: Учебные материалы для студентов 1 курса физического факультета. – Ч. 1», «Русский язык: Учебные материалы для студентов 2 курса физического факультета. – Ч. 2» (Чанчунь, 2006).

Кафедра забезпечує викладання таких курсів: «Сучасна російська мова», «Стилістика російської мови», «Основи культури мовлення, виразне читання та риторика», «Орфографія та пунктуація російської мови», «Шкільний курс російської мови та методика її викладання», «Методика викладання російської мови як іноземної», «Польська мова», «Старослов’янська мова», «Історична граматика російської мови», «Історія російської літературної мови», «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Лінгвістичний аналіз тексту», низки дисциплін за вибором студента.

Щорічно викладачами кафедри готуються до друку наукові публікації (монографії, підручники, навчальні посібники, статті). Результати наукових досліджень знайшли своє відображення у таких монографіях, як «Многокомпонентные сложные предложения в современном русском языке» (Харків, 1979), «Синтаксис многокомпонентного сложного предложения в системе филологического образования в вузе и в школе» (Харків, 1998) Г.Ф. Калашнікової; «Стилистика романа Л.Н. Толстого «Война и мир» А.Т. Гулака (Харків, 1995); «Поэтический язык Сергея Есенина» (Харків, 1991), «Функционализм как альтернативная лингвистическая парадигма (на материале художественных текстов)» (Київ, 2014) І.І. Степанченка; «Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики» (Харків, 2012), «Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики» (у співавторстві з Н.С. Мініною, 2014), «Грамматические значения и поэтические смыслы: стиховая актуализация служебных частей речи» (Харків, 2017) О.О. Скоробогатової; колективні монографії, підготовлені членами кафедри: «Развитие теории полипредикативных сложных предложений в русле традиций Харьковской лингвистической школы» (Харків, 2012), «Парадигматический анализ лексики поэтического произведения» (за наук. ред. І.І. Степанченка, Київ, 2014) та інші.

Для студентів-філологів підготовлено багато підручників і навчальних посібників: І.І. Степанченка «По-русски без ошибок» (Харків, 2000, 2017);  Т.П. Стаканкової «Словосочетание в современном русском языке» (Харків, 2005), «Современный русский язык. Простое предложение» (Харків, 2004), «Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения» (Харків, 2008); А.Т. Гулака «Польский язык» (Київ, 2007), «Лекции по истории русского литературного языка» (Київ, 2014), «Стилистика русского языка (стилистика ресурсов и стилистика текста)» (Київ, 2017), колективний посібник «Современный русский литературный язык» (Харків, 2006) тощо.

Кафедра постійно поширює зв’язки із загальноосвітніми школами. У ЗОШ № 54 сім років працює наукова кафедра російської мови. Спільна робота ведеться за такими напрямками: співпраця в галузі створення посібників; апробація вузівських методичних матеріалів, адресованих школі; участь науковців факультету славістики в роботі лінгвістичного відділення МАН; участь учителів школи у науково-методичних вузівських конференціях; щорічне проведення тижня російської мови в школі; виступи вчителів на засіданнях кафедри з методичними доповідями; спільне обговорення методичних проблем; розробка комп’ютерних програм з російської мови; залучення вчителів-методистів до підготовки статей у збірці «Філологічні студії», що щорічно готується до випуску кафедрою університету; профорієнтаційна робота.

 

61168,  м. Харків,
вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 413,
тел. (0572) 68-48-03 (деканат)

Скоробогатова Олена Олександрівна,
доктор філологічних наук

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.