Кафедра слов'янських мов

Історія кафедри

Кафедра російської мови була заснована в 1812 році на історико-філологічному факультеті Харківського університету. Вона забезпечувала навчальний процес на українському та російському відділеннях. У різні роки кафедру очолювали академік Булаховській Л.А., доцент Брицин М.А., професор Бесєдіна-Невзорова В.П., доцент Петренко О.Я., доцент Черемісіна Н.М., доцент Павловська Г.В., доцент Кирюхіна І.О., професор Калашнікова Г.Ф., доцент Черняк Л.М., професор Бикова І.А., професор Ломакович С.В., професор Пелепейченко Л.М., професор Степанченко І.І.

У 1936 році на кафедрі було створено аспірантуру, яка відновила свою роботу в 1983 році, а в 1993 році відкрито докторантуру. За час існування аспірантури та докторантури на кафедрі підготовлено 6 докторів філологічних наук та понад 50 кандидатів філологічних наук.

Зараз на кафедрі працюють 2 професори, доктори наук (Степанченко І.І., Гулак А.Т.), 2 професори, кандидати наук (Стаканкова Т.П., Скоробогатова О.О.), 6 доцентів, кандидатів філологічних наук (Артюх О.І., Карпенко О.П., Михальова Т.Ю., Радчук О.В., Соколова Т.І., Халанська Н.М.), 1 кандидат філологічних наук (Шишкіна В.Ю.) та 1 викладач (Лаушкіна І.П.). Багато років на кафедрі працювала доктор філологічних наук, професор Калашнікова Г.Ф. та доктор філологічних наук, професор Пелепейченко Л.М

Наукові школи професорів кафедри Калашнікової Г.Ф., Гулака А.Т., Степанченка І.І. відомі не тільки в Україні, а й у близькому і далекому зарубіжжі.

Кафедра російської мови працює над науковою темою «Закономірності функціонування російської мови: динамічний, прагматичний і методичний аспекти». Державний реєстраційний номер: 0111U006441 від 25.05.2011 р.

Щорічно на кафедрі проводяться міжнародні наукові конференції з актуальних проблем семантичних досліджень, а також міжнародні конференції молодих учених-русистів.

Кафедра постійно видає колективні монографії, підручники та посібники, збірники наукових праць. 20 років видається журнал «Русская филология» (головний редактор – професор Степанченко І.І.), який ВАК України визнав фаховим. 10 років видається «Филологический сборник».

Члени кафедри співпрацюють з науковцями Росії, КНР, Польщі.

Кафедра готує фахівців з російської мови для КНР, Ірану, Турції, Туркменістану. Налагоджені тісні стосунки з Хебейським університетом (КНР), здійснюється обмін викладачами та студентами. З 1997 року розпочалася  підготовка магістрантів та аспірантів для країн дальнього зарубіжжя. Під керівництвом викладачів кафедри громадянами КНР підготовлені та захищені магістерські роботи та кандидатські дисертації. Разом з науковцями-русистами КНР професором І.І. Степанченком надруковано підручники для китайських аспірантів і студентів «Стилистика русского языка», (Чанчунь, 2003), «Современный русский литературный язык», (Чанчунь, 2004), «Русский язык: Учебные материалы для студентов 1 курса физического факультета. – Ч. 1», «Русский язык: Учебные материалы для студентов 2 курса физического факультета. – Ч. 2» (Чанчунь, 2006).

Кафедра забезпечує викладання таких курсів: «Сучасна російська мова», «Стилістика російської мови», «Основи культури мовлення», «Практикум з російської мови», «Шкільний курс російської мови та методика її викладання», «Методика викладання російської мови як іноземної», «Виразне читання», «Риторика», «Польська мова», «Старослов’янська мова», «Історична граматика російської мови», «Історія російської літературної мови», «Вступ до мовознавства», «Загальне мовознавство», «Лінгвістичний аналіз тексту», спецкурсів та спецсемінарів з російської мови.

Щорічно викладачами кафедри готується понад сорок наукових публікацій (монографії, підручники, навчальні посібники, статті). Результати наукових досліджень знайшли своє відображення у таких монографіях, як «Многокомпонентные сложные предложения в современном русском языке», (Харків, 1979), «Синтаксис многокомпонентного сложного предложения в системе филологического образования в вузе и в школе», (Харків, 1998), Калашникової Г.Ф.; «Стилистика романа Л.Н. Толстого «Война и мир» Гулака А.Т. (Харків, 1995); «Поэтический язык Сергея Есенина» (Харків, 1991), «Функционализм как альтернативная лингвистическая парадигма (на материале художественных текстов)» (Київ, 2014) Степанченка І.І.; «Грамматические значения и поэтические смыслы: поэтический потенциал русской грамматики» (Харків, 2012) Скоробогатової О.О.; колективні монографії, виконані членами кафедри, аспірантами: «Развитие теории полипредикативных сложных предложений в русле традиций харьковской лингвистической школы», (Харків, 2012), «Парадигматический анализ лексики поэтического произведения» (за наук. ред. І.І. Степанченка, Київ, 2014) та інші.

Для студентів-філологів підготовлено багато підручників і навчальних посібників: «По-русски без ошибок» Степанченка І.І. (Харків, 2000);  «Словосочетание в современном русском языке» (Харків, 2005), «Современный русский язык. Простое предложение» (Харків, 2004), «Современный русский язык. Синтаксис сложного предложения» Стаканкової Т.П. (Харків, 2008), «Польский язык» (Київ, 2007), «Лекции по истории русского литературного языка» Гулака А.Т. (Київ, 2014), колективний посібник «Современный русский литературный язык» (Харків, 2006) тощо.

Кафедра постійно поширює зв’язки із загальноосвітніми школами. У ЗОШ № 54 4 роки працює наукова кафедра російської мови. Спільна робота ведеться за такими напрямками: співпраця в галузі створення посібників; апробація вузівських методичних матеріалів, адресованих школі; участь науковців факультету російської мови та літератури в роботі лінгвістичного відділення МАН; участь учителів школи у науково-методичних вузівських конференціях; щорічне проведення тижня російської мови в межах школи; виступи вчителів на засіданнях кафедри ВНЗ з методичними доповідями; спільне обговорення методичних проблем; розробка комп’ютерних програм з російської мови; залучення вчителів-методистів до підготовки статей у «Філологічному збірнику», що щорічно готується до випуску кафедрою університету; профорієнтаційна робота.

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Степанченко Іван Іванович

Стаканкова Тамара Петрівна

Артюх Олена Іванівна Гулак Анатолій Тихонович

Карпенко Олена Петрівна

Лаушкіна Ірина Петрівна

Михальова Тетяна Юріївна

Радчук Ольга Вячеславівна

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. В, к. 413,

тел. (0572) 68-48-03 (деканат)

Степанченко Іван Іванович, доктор філологічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.