Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географії

Увага!!! Посилання на оновлений сайт кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії

Запрошуємо до участі в олімпіаді!

Анкета для вступників

Запрошуємо до участі в конференції! VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Географія та туризм»

Кафедра суспільно-економічних дисциплін та географії – це структурний підрозділ історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Місія кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії полягає у забезпеченні інтелектуального розвитку та можливостей самореалізації здобувачів вищої освіти, підготовці висококваліфікованих затребуваних, мобільних і конкурентоспроможних фахівців у галузі географії, які володіють необхідними компетентностями для роботи в освітньо-науковій, управлінській  та інших сферах діяльності.

Основна мета кафедри – задоволення попиту українського суспільства на підготовку компетентного та конкурентоспроможного вчителя географії, фахівця  вищої кваліфікації у середніх та спеціалізованих навчальних закладах, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти, який володіє теоретичними знаннями й практичним навичками їх ефективного застосовування в процесі організації власної педагогічної діяльності й у розробці проєктів, що ґрунтується на актуальній теорії та методиці  навчання географії.

Стратегічні напрямки діяльності кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії:

  • забезпечення освітньо-професійних потреб здобувачів вищої освіти;
  • реалізація студентоцентрованого освітнього процесу із залученням інноваційних технологій та методик, що забезпечують ефективне навчання і формування фахових та особистісних компетентностей здобувачів вищої освіти;
  • розробка наукових підходів до вирішення пріоритетних викликів сьогодення, впровадження результатів науково-дослідної діяльності в практику закладів загальної середньої освіти, підприємств, наукових установ.

Сучасний розвиток кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії базується на принципах збереження освітніх, наукових та культурних традицій та одночасно – створення нових тенденцій у галузі географічної та економічної науки.

Основні завдання роботи кафедри:

  • викладання базових і спеціальних навчальних дисциплін географічного та економічного профілю на всіх факультетах університету;
  • ознайомлення здобувачів вищої освіти з новітніми підходами й досягненнями географічної та економічної науки;
  • здатність виконувати польові дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані результати досліджень, застосовувати їх у професійній діяльності;
  • організація науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти та засвоєння ними принципів, методів, інструментарію наукової та дослідницької роботи;
  • підвищення якості професійної підготовки та розширення кругозору майбутніх фахівців.

Кафедра є випусковою і забезпечує підготовку здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 014.07 Середня освіта (Географія).

Високопрофесійні досвідчені викладачі факультету проводять для здобувачів першого (бакалаврського) й другого (магістерського) рівнів вищої освіти заняття з таких базових дисциплін:

Сьогодні роботу кафедри забезпечують 6 кандидатів наук, доцентів та 2 викладача. На кафедрі діє гурток туризму і краєзнавства «Мандрівник» (науковий керівник гуртка: кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії Павло Лоцман).

Кафедра має тісні зв’язки із закладами середньої і вищої освіти, а також із Департаментом освіти Харківської міської ради Харківської області. У науковій, навчально-методичній роботі кафедра економічної теорії співпрацює з кафедрою міжнародного бізнесу та економічної теорії  ХНУ імені В.Н. Каразіна та з Навчально-науковим інститутом економіки, менеджменту і міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ». Кафедра активно співпрацює із закладами освіти різних рівнів, науковими та музейними установами, громадськими організаціями, органами місцевого самоврядування.

Рейтинг успішності здобувачів


61002, м . Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 308

тел.(057) 700-48-01 (деканат)

e-mail: kaf_ecteor@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри

Зеленько Олександр Олегович

кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.