КАФЕДРА ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Кафедра теорії і практики англійської мови була створена у 2006 р. в ході реорганізації кафедри англійської мови  та належить до факультету славістики. Кафедра веде навчально-методичну роботу з метою забезпечення якісного викладання англійської мови  студентам факультетів початкового навчання, фізико-математичного, природничого, українського факультетів, Інституту післядипломної освіти, а також опікується підготовкою аспірантів та здобувачів для складання кандидатського іспиту з англійської мови.

Сьогодні на кафедрі, очолюваній доктором педагогічних наук, професором І.І. Костіковою, працюють 10 викладачів. З них 1 професор, 5 доцентів та 4 викладача.

 
Викладачі кафедри:
 

         Професорсько-викладацький склад кафедри поповнює науково-методичне забезпечення курсів такими посібниками:

 1.  «English for Economics, Marketing, Management. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти» (посібник виданий з грифом МОН України) Костікова І.І;
 2. «Актуальні проблеми викладання іноземної мови у школі» Костікова І. І., Вєдєрнікова Т.В.;
 3. «Англійська граматика для школярів» Костікова І.І., Казачінер О.С.;
 4. «Методика викладання англійської мови у середніх навчальних закладах» Костікова І.І., Козка І.К.;
 5. «Higher Mathematics. Linear Algebra and Analytical Geometry. Part 1» Юхт В.В. (у співав.);
 6. «Higher Mathematics. Differential Calculus of Functions of One Variable. Part 2» Юхт В.В. (у співав.);
 7. «Numerical methods courseware based on mathcad» Юхт В.В. (у співав.); «Країнознавство. Велика Британія» Гончарова О.А.;
 8. «Історія англійської мови. (Курс лекцій)» Вєдєрнікова Т.В.;
 9. «Теорія та практика перекладу (навчальний посібник)» Гончарова О. А.;
 10.  «English for postgraduates». Костікова І.І., Гончарова О. А., Козка І.К., Юхт В.В.;
 11.  «Словник сленгізмів  студентської молоді в Україні». Гузиніна Т. В.;
 12.  «Нотатки до курсу лекцій та завдання до практичних занять зі стилістики». Козка І.К.;
 13.  «Методичні рекомендації до спецкурсу «Фразеологічні звороти сучасної англійської мови». Тверитнєва Л. М., Юхт В.В.;
 14.  «Курс лекцій з теоретичної граматики англійської мови для студентів педагогічних спеціальностей». Божко Ю.О.;
 15.  «Методика підготовки та захисту дипломної (курсової) роботи з курсу «Література Англії» Гончарова О. А.;
 16. «Лексикологія сучасної англійської мови. Семасіологія» Тверитнєва Л.М., Юхт В.В.;
 17.  «Світова література» (курс лекцій) Вєдєрнікова Т. В., Солошенко-Задніпровська Н.К.;
 18.  «How to write a research paper». Костікова І. І., Гончарова О. А.,  Козка І. К., Юхт В. В.;
 19.  «Methodology of teaching English» Козка І. К.;

         Професорсько-викладацький склад кафедри поповнив наукове середовище такими монографіями:

 • Костікова І.І. Теоретико-методичні засади комп’ютерної лінгводидактики. – Вінниця: «Поділля 2000», 2007. – 240 с.
 • Костікова І.І. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій. – Харків: Колегіум, 2008. – 355 с.
 • Ведерникова Т.В. Уроки Н.Н. Страхова: Монография. – Х.: Майдан, 2012. – 190 с.
 • Костікова І.І., Маслюк А.О. Професійно-педагогічна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій. – Харків: Цифрова друкарня №1, 2013. – 200 с.
 • Костікова І.І., Казачінер О.С. Навчання іноземних мов молодших школярів: варіативність організаційних форм. – Харків: Вид-то ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 228 с.
 • IMG_1011Костікова І.І. Електронна педагогіка. – Харків: Смугаста типографія, 2015. – 160 с.

            Викладачі беруть активну участь в обміні досвідом ефективного навчання іноземних мов, у навчальний процес упроваджуються передові засоби інформаційно-комунікаційних технологій, постійно підвищують свою професійну майстерність та відвідують різноманітні методичні семінари та тренінги при регіональних представництвах «Express Publishing», «Longman», «Oxford University Press» та Британській Раді в Україні (The British Council Ukraine).

         Усі викладачі кафедри – активні учасники міжнародних, всеукраїнських, регіональних, вузівських науково-практичних конференцій. Серед них такі як: міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми викладання іноземної мови професійного спілкування у вищих навчальних закладах на сучасному етапі» (Національна академія Національної гвардії України), міжнародна науково-практична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі» (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи» (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого). Кожного року професорсько-викладацький склад кафедри приймає активну участь у «Міжнародних читаннях молодих вчених пам’яті Л.Я. Лівшиця», студентських конференціях, які організовуються факультетом славістики.

         В цілому науково-дослідна робота кафедри об’єднана за темою «Актуальні проблеми лінгвістики та викладання англійської мови у навчальних закладах І - ІV рівня акредитації» (Реєстраційний номер: 0112U002004, від 16.01.12), у межах якої здійснюється підготовка публікацій до фахових видань та науково-методичних статей.

         Матеріальна база кафедри включає в себе такі сучасні навчальні мовні комплекси, як: «Enterprise», «Upstream», «Speak Out», «New Cutting Edge» та ін. Завдяки плідній роботі викладачів кафедри матеріальний фонд кафедри поповнюється різноманітними іншомовними автентичними книгами такими, як: «Child Psychology»,  «Economics», «Science and Invention», «School & Society», «The Politics of International Economic Relations», «Biological Science. An Ecological Approach», «Psychology», «Writing and Analysis in the Law» etc., які сприяють більш глибокій мовній підготовці спеціалістів у різних сферах сучасної науки. Також на кафедрі зібрані комп’ютерні навчальні програми для вивчення англійської мови в дошкільних навчальних закладах та початковій школі, завдяки такими електронним навчальним програмам забезпечується стабільний та ефективний навчальний процес, кожен майбутній вчитель може приділити більше уваги тим аспектам англійської мови, які важливі для учнів, більше часу присвяти свої творчій діяльності. Серед таких електронних навчальних комплексів слід виділити: Grammar Land,  Sing and Learn English, Alice in Wonderland, English Crosswords, Timo is in London, Timo and his friends, Triple Play Plus, Arthur's Teacher Trouble, Lingva Land, Multimedia Flashcards, Way Ahead, Letterfun, Round Up Starter, Double English. База даних, яка включає дані про сайти для вчителів англійської мови дозволяє викладачам, студентам та слухачам вести більш розгалужену та плідну навчально-методичну та виховну роботу. Наприклад, такі сайти, які радять використовувати викладачі кафедри, як http://www.wordia.com/http://www.bbc.co.uk – допомагають студентам розширити лексичний запас, поглибити знання з граматики та розвити комунікативні навички за допомогою тематичних вправ та мультимедійних матеріалів, які представлені на сторінках сайтів.

         У березні проводиться щорічна олімпіада зі студентами «Кращий знавець англійської мови» між факультетом початкового навчання та фізико-математичним факультетом.      DSC05735Викладачі кафедри беруть участь у виховній роботі університету. Доцент кафедри Солошенко-Задніпровська Н.К.  та викладач Гуліч О.О. є кураторами груп факультету славістики.

     Протягом навчального року на кафедрі традиційно проходять науково-методичні семінари: «Теоретико-методичні засади комп`ютерної лінгводидактики» (проф. Костікова І.І.), «Актуальні проблеми граматики англійської мови» (доц. Божко Ю.О.), «Актуальні питання методики викладання англійської мови в початковій і середній школі» (доц. Козка І.К.). Викладачі кафедри проводять зі студентами різноманітні заходи: круглі столи «Лінгвокраїнознавчі аспекти вивчення сучасної англійської мови» (доц. Гончарова О.А.), диспути «Інноваційні технології в методиці викладання іноземної мови» (доц. Вєдєрнікова Т.В.), «Актуальні проблеми сучасного вивчення англійської лексикології та фразеології» (доц. Юхт В.В.).

Кафедра має багато перспективних планів на найближче майбутнє.

 

 
 
 
 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 227,

тел.(0572) 68-11-69,

E-mail: kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

Костікова Ілона Іванівна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.