Наукова діяльність кафедри теорії і практики англійської мови

Значну увагу кафедра теорії та практики англійської мови приділяє науковій діяльності, забезпеченню конкурентоздатності наукових праць. Наукова діяльність кафедри є цілісною системою дослідницької роботи викладачів, спрямованою на вивчення актуальних проблем лінгвістики, перекладу, літературознавства та методики викладання англійської мови. Наукова робота є невід’ємною складовою навчального процесу, що дозволяє впроваджувати наукові розробки кафедри. Основним напрямом науково-дослідної діяльності кафедри теорії та практики англійської мови є реалізація комплексної наукової теми: «Актуальні проблеми лінгвістики, літературознавства та методики викладання англійської мови в навчальних закладах» (державний реєстраційний номер 0117U000811).

Результати досліджень викладачів представлені монографіями, навчальними посібниками, науковими статтями в національних фахових наукових виданнях категорії Б та міжнародних наукових журналах, які індексуються в наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, доповідями на науково-практичних конференціях, науковими публікаціями. Викладачі кафедри беруть участь у рецензуванні наукових статей журналів, які заснувала кафедра, це журнали “Astraea", “Educational Challenges”.

Крім того, пріоритетним аспектом роботи кафедри теорії та практики англійської мови є наближення стандартів освіти до європейського рівня якості під час формування професійної компетенції студентів. У зв’язку з цим, уся науково-практична діяльність кафедри базується на Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти.

Здобутки наукових досліджень викладачів впроваджуються в освітній процес під час викладання професійно-орієнтованих дисциплін. Викладачі кафедри організовують активну роботу за різними напрямами серед здобувачів вищої освіти:

  • підготовка та видання наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до науково-метричних баз Scopus або Web of Science, а саме, у журналах Journal of Educational and Social Research, Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience (BRAIN), Postmodern Openings;
  • виступи на наукових конференціях, які проводить кафедра, а саме: «Гармонія і хаос: єдність чи конфлікт» (2019 р.); «Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст» (2020 р.); «Фрізманівські читання: науково-методична спадщина, продовження традицій» (2020 р.), публікація тез доповідей;
  • організація та проведення семінарів, вебінарів для вчителів і публікація для них наукових розвідок, а саме, Гончарова О.А. Читаємо англійською. Харків: Юнісофт, 2018. 64 с.; Костікова І.І, Дерев’янко Т.Є. Дослідницька культура вчителів у системі методичної роботи школи. Харків: «Основа», 2018. 128 с.;
  • інтеграція наукової роботи з навчальним процесом, підготовка навчальних посібників та підручників, а саме, Гуліч О.О. Англійська мова для фізико-математичного напряму. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. 44 с.; Солошенко-Задніпровська Н.К. English for Students of Natural Sciences: Навчальний посібник. Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2018. 114 с.;
  • опонування дисертаційних робіт, а саме, дисертацій О. С. Волошиної «Підготовка вчителя початкових класів до оцінювання іншомовної комунікативної компетентності молодших школярів засобами тестових технологій», О. С. Комара «Організаційно-педагогічні засади неперервної професійної освіти вчителів англійської мови в країнах Європейського Союзу», В. В. Перевознюк «Розвиток самоосвітньої компетентності у процесі базової підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії»;
  • надання науково-консультативної допомоги студентам при написанні англомовних статей та участі у англомовних наукових студентських конференціях, проведення з 2015 року традиційної студентської міжфакультетської науково-практичної конференції «Актуальні питання викладання англійської мови в загальноосвітніх навчальних закладах» (організаційний комітет: докт. пед. наук., проф. Костікова І.І., канд. філол. наук, доц. Гончарова О.А., канд. філол. наук, доц. Вєдєрнікова Т.В., канд. філол. наук, доцент кафедри Гуліч О.О.);
  • проведення круглих столів з метою обговорення актуальних питань сучасної філології, літературознавства та інноваційних методів викладання англійської мови, традиційного розмовного клубу Speaking Club під керівництвом канд. філол. наук, доцент кафедри Гуліч О.О.

Доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри Костіковою Ілоною Іванівною сформовано власну наукову школу «Освітні інформаційно-комунікаційні технології у контексті професійної підготовки фахівців» з дослідження сучасної методики викладання англійської мови та актуальних педагогічних проблем. Під її керівництвом захищено 15 кандидатських дисертацій з педагогіки, здійснюють наукові дослідження студенти, магістранти, аспіранти.

Костікова Ілона Іванівна бере активну участь в різноманітних наукових форумах, вебінарах науково-метричної бази Web of Science з метою популяризації власного інноваційного наукового досвіду і перспективного практичного доробку. Має понад 200 наукових видань. Є експертом з акредитації освітніх програм НАЗЯВО.

Костікова Ілона Іванівна є головним редактором міжнародного англомовного періодичного видання з педагогіки «Еducational Challenges» (2020 р.), а також є членом редакційних колегій міжнародних наукових журналів «International Journal of Education and Science», «Educational Journal of Science Annals» та українських фахових видань категорії Б «Теорія та методика навчання та виховання» (ХНПУ імені Г.С.Сковороди), «Вісник університету». Серія: Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов» (ХНУ імені В.Н.Каразіна), «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені В. Вінниченка).

Основні публікації кафедри відображено на сторінках співробітників професорсько-викладацького складу кафедри.


 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 227,

тел.(0572) 68-11-69,

e-mail: kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри: 

Костікова Ілона Іванівна,

доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.