Освітня діяльність кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність – 014.07 Середня освіта (Географія)
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Обсяг освітньої програми – 240 кредитів
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

 

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність – 014.03 Середня освіта (Історія)
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Обсяг освітньої програми – 240 кредитів
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

 

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність – 014.03 Середня освіта (Історія)
Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Обсяг освітньої програми – 240 кредитів
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

 

Графік освітнього процесу

Розклад занять на ІІ семестр 2021-2022 н.р.

Науково-педагогічні працівники кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії історичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди (денна та заочна форми навчання) здійснюють викладання нормативних та варіативних дисциплін, координацію і забезпечення підготовки курсових робіт, організацію практик і стажувань, забезпечення підготовки та проведення державних іспитів для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Графік консультацій викладачів кафедри

Викладачі кафедри суспільно-економічних дисциплін та географії постійно працюють над навчально-методичним забезпеченням навчальних дисциплін, розробкою робочих програм, навчально-методичних комплексів, силабусів. Вони є авторами навчально-методичних комплексів дисциплін для здобувачів першого (бакалаврського) рівня факультетів університету, курсів лекцій та підручників для вищої та середньої школи, рекомендованих МОН України. У виконанні навчальних завдань кафедра орієнтується на інтеграцію навчання і практики, а також ефективне застосування всіх елементів навчального процесу з урахуванням можливостей сучасних інноваційних та інформаційних технологій (наприклад, віртуального навчального середовища ПДО MOODLE). В умовах дистанційного навчання кафедра суспільно-економічних дисциплін та географії ефективно забезпечує діалог та співпрацю між представниками професорсько-викладацького складу кафедри та здобувачами вищої освіти.

 

Опис освітньої програми «Географія в закладах освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014. 07 Середня освіта (Географія)

Метою освітньої програми «Географія в закладах освіти» є: підготувати компетентного та конкурентоспроможного вчителя географії у закладах загальної середньої освіти; сформувати у здобувачів освіти уміння орієнтуватись у галузі сучасної географічної науки та вільно володіти базовим категоріально-понятійним апаратом; оволодіння принципами і методами географічного та педагогічного аналізу та дослідження; уміння використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в організації власної педагогічної діяльності й у розробці проектів; здатності до здійснення педагогічної діяльності у позашкільних закладах освіти; формування організаційних функцій у діяльності освітніх установ та закладів; сформувати необхідну освітню базу здобувачів для навчання на наступному освітньому рівні.

Об’єкт вивчення: освітній процес у закладах середньої освіти (за предметною спеціальністю «Географія»).

Цілі навчання: Теоретична та практична фахова підготовка з базових професійних знань для виконання завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної освіти, що ґрунтується на актуальній теорії та методики навчання географії.

Орієнтація освітньої програми. Освітня програма підготовки бакалавра спрямована на підготовку до виконання функціональних обов’язків учителя географії, класного керівника у закладах загальної середньої освіти, організатора гуртків географічного та туристично-краєзнавчого спрямування. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері освіти і науки та реалізує це через навчання та практичну підготовку. Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані на актуальні напрями, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.

Особливості програми. Посилена практична підготовка завдяки циклу навчальних (географічної практики, навчально-польової (еколого-картографічної), навчально-польової (туристичної)) та педагогічних практик (безперервна пропедевтична; організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку; педагогічна практика у закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти).

Міждисциплінарна та багатопрофільна підготовка фахівців, що володіють науковим інструментарієм для теоретичних та експериментальних географічних досліджень та краєзнавчо-туристичній діяльності.

Варіативна складова програми дає можливість обирати додаткові дисципліни поза спеціальністю для здобуття додаткових кваліфікацій чи компетентностей, що дозволяє здобувачам освітнього рівня здійснювати індивідуальну освітню траєкторію, а випускникам – розширити сферу працевлаштування.

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати прикладні задачі та практичні проблеми під компетентність час професійної діяльності у галузі освіти, що передбачає застосування теорій та методів предметної області.

Загальні компетентності (ЗК).

ЗК 1. Знання й розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК 2. Здатність діяти на засадах етичних міркувань (мотивів).
ЗК 3.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК 4.Здатність працювати в команді.
ЗК 5. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК 6. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях.
ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК 8. Здатність грамотно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК 9. Здатність використовувати знання іноземної мови в освітній діяльності.
ЗК 10. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
ЗК 11. Здатність вирішувати спеціалізовані задачі та практичні проблеми у системі середньої освіти.

Фахові компетентності спеціальності (ФК).

ФК 1. Здатність демонструвати знання про структуру географії, предмет її дослідження, місце і зв’язки в системі наук, етапи історії розвитку, закономірності географічної оболонки Землі, суспільно-географічні процеси, антропогенний вплив на навколишнє середовище.
ФК 2. Здатність застосовувати базові знання з природничих та суспільних наук у навчанні та професійній діяльності при вивченні Землі, геосфер, материків і океанів, природи, населення і господарства України та всього світу, природних і суспільних територіальних комплексів.
ФК 3. Здатність використовувати поняття, концепції, парадигми, теорії географії для характеристики географічних явищ і процесів на різних просторових рівнях (глобальному, регіональному, в межах України, локальному).
ФК 4. Здатність належно використовувати географічну термінологію, ефективно і вільно передавати географічні ідеї, принципи і теорії письмовими, усними та візуальними засобами.
ФК 5. Здатність орієнтуватися у світовому й національному географічному освітньо-науковому просторі в контексті необхідності постійного розширення і актуалізації географічних знань для підвищення професійної майстерності.
ФК 6. Здатність виконувати польові дослідження природних і суспільних об’єктів та процесів, педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані результати досліджень, застосовувати їх у професійній діяльності.
ФК 7. Здатність застосовувати набуті географічні і психолого-педагогічні компетентності, знання сучасних методик і освітніх технологій для формування в учнів загальних і предметних компетентностей та здійснення міжпредметних зв’язків географії відповідно до вимог державного стандарту з освітньої галузі «Природознавство» в основній (базовій) середній школі.
ФК 8. Уміння організувати роботу учнів за рівнями засвоєння навчального матеріалу та застосовувати методи діагностування навчальних досягнень учнів з географії, здійснювати педагогічний супровід процесів соціалізації та професійного самовизначення учнів, підготовки їх до свідомого вибору життєвого шляху.
ФК 9. Здатність до комплексного планування, організації та здійснення навчальних проектів, підготовки аналітичної звітної документації та презентацій.
ФК 10. Здатність до комунікації зі спільнотами, уміння організувати комунікацію учнів і вихованців, створювати рівноправне, справедливе освітнє середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурно-економічних особливостей.
ФК 11. Здатність до пошуку джерел географічної інформації та її наукового опрацювання і використання, зокрема, порівняння, аналізу і представлення на основі географічних методів і підходів, у тому числі інформаційних технологій.
ФК 12. Здатність вивчати психологічні особливості засвоєння учнями навчальної інформації з метою діагностики, прогнозу ефективності та корекції освітньо-виховного процесу у середній школі.
ФК 13. Здатність розуміти та пояснювати особливості фізико-географічних об’єктів у геосферах та взаємозв’язки у ландшафтах.
ФК 14. Здатність пояснювати закономірності територіальної організації суспільного виробництва, просторових процесів та форм організації життя людей у світі, його регіонах та країнах.
ФК 15. Здатність усвідомлювати сутність взаємозв’язків між природним середовищем та людиною, розуміти та пояснювати стратегію сталого розвитку людства.
ФК 16. Здатність встановлювати роль і місце України у сучасному світі в контексті географічних чинників її розвитку, аналізувати і пояснювати особливості геопросторової організації природи, населення і господарства України.
ФК 17. Здатність реалізовувати краєзнавчий підхід на уроках географії, у позакласній та позашкільній діяльності.

Форми контролю: письмові та усні іспити, усне та письмове опитування, тестування, поточні та модульні контрольні роботи, захист звітів з практик, захист курсових робіт, есе, презентації тощо. Оцінювання здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною рейтингової системою.

Практична підготовка. Безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти, педагогічна практика у закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти, організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, навчальна (географічна) практика, навчально-польова (еколого-картографічна) практика, навчально-польова (туристична) практика.

Придатність до працевлаштування. Викладацька, навчально-виховна, науково-методична та організаційна діяльність у галузі середньої освіти та дотичних до неї сфер. Основна (базова) середня школа. Первинні посади: вчитель географії, педагог-організатор у закладах середньої освіти.

Подальше навчання. Продовження здобуття освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за цією або суміжними спеціальностями; підвищення кваліфікації за фахом чи набуття кваліфікації за іншими спеціальностями в системі післядипломної освіти.

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://smc.hnpu.edu.ua/osvitni-prohramy

http://smc.hnpu.edu.ua/files/Osvіtnі_programi/Osvitni_programu_bakalavr/2021_rik/Heohrafiia_v_zakladakh_osvity.pdf

 

Практична підготовка здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія)

У підготовці майбутніх вчителів географії до роботи в закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти суттєве значення має практична підготовка, яка виступає безпосереднім ланцюгом між теоретичними знаннями здобувачів та їх самостійною професійною роботою, максимально наближує майбутніх фахівців до професійної діяльності.

Практична підготовка проводиться у відповідності зі змістом освітньої програми «Географія в закладах освіти», навчальним планом, графіком навчального процесу, на підставі угод з базами практик і є обов’язковим видом навчальної діяльності для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) денної та заочної форм навчання.

Зміст практик визначає Закон України «Про вищу освіту», Листа Міністерства освіти і науки України від 07.02.09 р. № 1/9-93 «Про практичну підготовку студентів»,    Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України Міністерства освіти і науки УкраїниПоложення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди, Положення про проведення практик здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди

Метою практики є формування інтегральних, загальних та професійних (фахових) компетентностей майбутнього фахівця, набуття програмних результатів навчання, виховання потреби систематично поновлювати знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати їх у практичній роботі.

Завданнями практики передбачається застосування здобувачами набутих знань і вмінь під час аудиторних занять у безпосередній практичній діяльності.

Неперервність і послідовність практичної підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) забезпечується такими видами практик:

  1. Безперервна пропедевтична педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти
  2. Педагогічна практика у закладах загальної та спеціалізованої середньої освіти
  3. Організаційно-виховна педагогічна практика в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
  4. Навчальна (географічна) практика
  5. Навчально-польова (еколого-картографічна) практика
  6. Навчально-польова (туристична) практика

Місцем проведення практик можуть бути заклади освіти, організації, установи і підприємства будь-якої форми власності в Україні та за її межами, які мають належні умови для проведення практики.

Організаційно-консультативні та методичні аспекти практик обговорюються на настановній конференції, під час якої методист/керівник ознайомлює здобувачів вищої освіти із вимогами до організації практики, здійснює організаційну роботу зі здобувачами.

Здобувачі захищають результати виконаних завдань практики на підсумковій конференції, яка проводиться після перевірки поданих ними звітів. На підсумковій конференції методист/керівник характеризує роботу своєї групи, узагальнює досвід практики, результати якої аналізуються й підсумовуються, оцінки заносяться у відомість, індивідуальний план здобувача, у додаток до диплому.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ґрунтується на діяльнісному, компетентнісному, системному підходах, які забезпечують формування в них професійних і загальних компетентностей, педагогічних якостей, позитивної мотивації до оволодіння майбутньою професією.

 

Обговорення освітньої програми «Географія в закладах освіти» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

Стратегія реформування вищої освіти передбачає створення системи моніторингу та постійного поліпшення якості вищої освіти, що відповідає рекомендаціям і стандартам Європейського простору вищої освіти, враховує кращі світові практики та виступає головною технологією досягнення відповідності освітньої системи вимогам і потребам суспільства.

Ключовим завданням такої реформи є залучення зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів до розроблення освітніх програм.

Стейкхолдери освітніх програм – фізичні та/або юридичні особи, що зацікавлені у розвитку системи професійної освіти, мережі або окремих закладів професійної освіти та можуть впливати на систему або зазнають її впливу. Участь стейкхолдерів дозволяє ЗВО виявити контекст, в якому він функціонує, та визначити вимоги, дотримання яких для певної конкретної ОП становитиме «якість освіти».

 

Стейкхолдери ОП «Географія в закладах освіти» спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

План взаємодії зі стейкхолдерами ОП «Географія в закладах освіти» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2021 – 2022 навчальний рік

Протоколи засідань проєктної групи

Результати анкетування стейкхолдерів, роботодавців, здобувачів вищої освіти

Бібліотека кафедри  

61002, м . Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 308

тел.(057) 700-48-01 (деканат)

e-mail: kaf_ecteor@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри

Зеленько Олександр Олегович

кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.