Освітня діяльність кафедри теорії і практики англійської мови

Високий науково-методичний потенціал та професіоналізм колективу кафедри теорії і практики англійської мови дозволяє забезпечувати якісну освітню підготовку студентів денної форми навчання українського мовно-літературного факультету ім. Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, фізико-математичного факультету, факультету початкового навчання, природничого факультету, Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників та менеджменту освіту (ІПКППіМО).

Викладачі кафедри викладають такі дисципліни: «Іноземна мова (англійська)», «Англійська мова (підготовка до ЄВІ)», «Іноземна мова з методикою навчання» для студентів першого рівня навчання та «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів другого рівня освіти.

Викладачі кафедри розробили найсучасніші та затребувані курси дисциплін вільного вибору студентів:

Блок «Англійська мова професійного спрямування» для бакалаврату:

http://smc.hnpu.edu.ua/files/Bloku_vilnuy_vubir_2020/1_Anhliiska_ova_profesiinoho_spriamuvannia.pdf

 • Практикум англійського усного та писемного мовлення
 • Практичний курс граматики англійської мови
 • Країнознавство англомовного світу
 • Англійська мова (підготовка до ЄВІ)
 • Англійська література
 • Англійська мова (з урахуванням напрямку галузевої підготовки)
 • Англійська мова у ситуаціях професійного спілкування
 • Методика навчання англійської мови
 • Інтенсивний тренінг до складання мовних тестів (англ. мова)

Блок «Англійська мова для поглибленого вивчення» для магістратури:

 • Англійська мова для професійної галузі (English for Specific Purposes)
 • Англійська мова в ситуаціях професійного спілкування
 • Англійська мова у сфері професійної комунікації (з урахуванням напрямку галузевої підготовки)
 • Англомовний практикум з наукового та ділового письма

Методичне забезпечення

Співробітники кафедри постійно працюють над оновленням методичного забезпечення дисциплін відповідно до сучасних вимог національного освітнього процесу та загальноєвропейських освітніх тенденцій, загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Під час проведення практичних занять використовуються навчально-методичні комплекси “Enterprise”, “Speak out”, “Grammarway” провідних світових видавництв англомовної навчальної літератури: Oxford University Press, Cambridge University Press, Pearson, Express Publishing. Також викладачі кафедри плідно працюють над написанням монографій, створенням власних посібників, навчально-методичних рекомендацій відповідно потреб українського освітнього простору та Нової української школи: «Теоретико-методичні засади комп’ютерної лінгводидактики» (Костікова І.І.), «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій» (Костікова І.І.), «Професійно-педагогічна компетентність майбутнього вчителя іноземної мови в умовах впровадження інформаційно-комунікаційних технологій» (Костікова І.І. у співав.), «Навчання іноземних мов молодших школярів: варіативність організаційних форм» (Костікова І.І. у співав.), «Електронна педагогіка» (Костікова І.І.), «Актуальні проблеми викладання іноземної мови у школі» (Костікова І. І. у співав.); «Англійська граматика для школярів» (Костікова І.І. у співав.) та ін.

Також викладачі кафедри працюють над створенням навчальної літератури для школярів з урахуванням новітніх підходів Нової української школи до навчання англійської мови, а саме презентовано навчальний посібник «Читаємо англійською» (Гончарова О.А., 2018), який наразі використовується в процесі викладання дисципліни «Методика навчання іноземної мови».

Також кафедрою в освітньому процесі проводиться спільне з вченими Малайзії міжнародне дослідження на тему впливу дистанційної освіти із залученням викладачів університетів різних країн.

Викладачами кафедри розроблено нормативні документи до дистанційних курсів навчальних дисциплін, які розташовані на платформі Moodle дистанційної освіти університету, що включають потужний банк питань, різноманітні тестові завдання для синхронізованого виконання в режимі онлайн, основні та додаткові навчальні матеріали з відповідними завданнями, контрольні роботи, завдання, тестування до заліків та іспитів.

Підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри постійно підвищують рівень своєї професійної кваліфікації у провідних закладах вищої освіти за кордоном та України: Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Гуліч О.О., 2018, Польща), Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (Костікова І.І., 2019), Національному технічному університеті «ХПІ» (Солошенко-Задніпровська Н.К., Божко Ю.О., 2019), Національній академії Національної гвардії України (Гончарова О.А., 2020). 

Також співробітники кафедри для збагачення освітнього процесу методичною складовою стали постійними учасниками міжнародних науково-методичних конференцій («Workshop on Cloud Technologies in Education» (CTE 2018; 2019); «Psychological and pedagogical problems of modern specialist formation» (2020)»; «Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи» (2019); «Мовна освіта фахівця: Сучасні виклики і тренди» (2019; 2020); «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії» (2018; 2019; 2020).

Для посилення методичного напряму освітнього процесу викладачі стали учасниками вебінарів та семінарів, організованих світовими лідерами в галузі англомовної освіти Macmillan Education, Oxford University Press, Cambridge  University Press, Pearson, Express Publishing, метою яких є осучаснення методичних компетенцій викладачів іноземних мов: Primary Teacher Training session (Oxford University Press); Teaching towards exam success (Macmillan Education), Teacher Development Seminars (Express Publishing); The development of the listening skills at the intermediate level. New Technology in the English classroom (Express Publishing) та багатьох інших.

Позаудиторна робота

Високого рівня володіння англійською мовою можна досягти тільки завдяки безперервності освітнього процесу. З цією метою викладачами кафедри проводяться різноманітні освітні заходи, спрямовані на підвищення мотивації студентів до вивчення англійської мови, розширення їх світогляду, поглиблення мовних та мовленнєвих компетенцій. Викладачі разом зі студентами проводять тематичні свята, конкурси (наприклад, з нагоди дня народження англійських письменників, Міжнародного дня англійської мови, Дня усіх закоханих та ін.).

Важливо зазначити, що позаудиторне спілкування викладачів і студентів не припиняється навіть під час дистанційного навчання – у квітні 2020 року було організовано онлайн-конкурс мемів з нагоди дня народження В. Шекспіра серед студентів і магістрантів українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, фізико-математичного факультету, факультету початкового навчання, природничого факультету, вікторину до Міжнародного дня англійської мови. Регулярно проводяться онлайн засідання англійського розмовного клубу Speaking Club для студентів фізико-математичного факультету і всіх бажаючих (доц. Гуліч О.О.).

Також частиною освітнього процесу є прищеплення викладачами інтересу до дослідницької діяльності з боку студентів, увага приділяється науковій роботі зі студентами. Під керівництвом викладачів кафедри студентами підготовлено низку публікацій в українських та зарубіжних наукових виданнях: К. Гусенко («Relevant Trends of Scientific Research in the Countries of Central and Eastern Europe» (Riga, Latvia, 2020), Кутєпова В.І., Чопенко М.В. та ін. («Филологический сборник», 2015-2016), Захарова А.А., Забудська А.К. та ін. («Філологічні студії», 2017-2018).

Багато випускників кафедри спеціальності «Англійська мова» Інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників та менеджменту освіту (ІПКППіМО) продовжили навчання в аспірантурі й докторантурі і згодом поповнили лави професорсько-викладацького складу багатьох харківських закладів вищої освіти, серед яких проф. Казачінер О.С., доц. Промська О.С., доц. Агібалова Т.С.

Про свої досягнення, поточну роботу та перспективні напрямки освітньої роботи кафедра постійно розповідає на сторінках університетської газети, і й 2019 році газетою «Учитель» визнана самою найактивнішою кафедрою університету.


 

61168,  м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 227,

тел.(0572) 68-11-69,

e-mail: kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедри: 

Костікова Ілона Іванівна,

доктор педагогічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.