Фоменко Карина Ігорівна

Фоменко Карина Ігорівна

доктор психологічних наук, доцент

професор кафедри психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

З 2003 по 2008 рр. навчалася на факультеті психології і соціології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди за спеціальністю «Психологія», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію психолога, викладача вищої школи.

З 2008 по 2011 рр. навчалася в аспірантурі.

У 2011 році захистила дисертацію на тему «Губристична мотивація в структурі спрямованості особистості студентів» та отримала науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (наук. кер. – д. психол. н., проф. Т.Б. Хомуленко).

Вчене звання доцента отримала у 2018 р.

З 2015 по 2018 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі.

У 2018 р. захистила дисертацію на тему «Психологія губристичної мотивації суб’єкта діяльності» та отримала науковий ступінь доктора психологічних наук зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології (наук. конс. – д. психол. н., проф. Т.Б. Хомуленко).

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

З 2011 по 2014 рр. – доцент кафедри наукових основ управління та психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

З 2011 по 2016 рр. – доцент кафедри практичної психології Української інженерно-педагогічної академії (за сумісництвом)

З 2019 по 2020 рр. – доцент кафедри психології та педагогіки Харківської державної академії культури (за сумісництвом).

З 2014 р. по 2020 р. – доцент кафедри психології (до 2019 року кафедра практичної психології) Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

З 2021 р. професор кафедри психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси: психологія мотивації та саморегуляції особистості; психологія творчості та художньо-естетичної діяльності; психологія сприйняття та розуміння мистецтва; урбаністична психологія; англомовна психологічна термінологія; методологія психологічних досліджень.
Автор 100 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, словники-довідники, енциклопедії, наукові статті.
2013 ‒ 2020 рр. – член спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.
Наукове керівництво 4 здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня.
Опонент кандидатських дисертацій.
Член редколегій ряду наукових журналів, зокрема «Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія» та «Психологічне консультування та психотерапія» (категорія «Б»).
Науковий керівник бакалаврських та магістерських випускних кваліфікаційних робіт.

Наукові праці:

Монографії:

 1. Кузнєцов М.А., Хомуленко Т.Б., Фоменко К.І., Шаповалова В.С. Особистість як суб’єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика: [колективна монографія] // За ред. С.Д. Максименка, М.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова. Книга 2.Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2017. Книга 2. 540 с.
 2. Хомуленко Т.Б., Фоменко К.І., Верещинська Я.В. Естетичний компонент соціальної перцепції суб’єкта діяльності : [монографія]. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. 166 с.
 3. Фоменко К.І., Кузнецов О.І. Психологічна структура релігійного світогляду особистості.  Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості : монографія / [за ред. : С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливків]. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. С. 99-101.
 4. Фоменко К.І., Кузнєцова М.М. Саморегуляція навчально-професійної діяльності у оптимістичних та песимістичних студентів : монографія. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2019. 328 с.

Публікації в періодичних наукових виданнях, що входять до баз даних Web of Science (WOS) та SCOPUS (2018-2021):

 1. Fomenko K., Khomulenko T., Kramchenkova V., Kuznetsov O., Arabadzhy T., Rochniak A., Kostikova I., Viediernikova T., Diomidova N., Scherbakova O., Kovalenko M. Effect of young basketball players’ self-regulation on their psychological indicators. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 2020. Vol.20 (3), Art 219. Р. 1606–1612. URL: DOI:10.7752/jpes.2020.03219. (Scopus)
 2. Фоменко К.І. Self-regulation of labor activity: the means of psychodiagnostics and the role in motivation.Наука і освіта. 2017. №11. С. 98-104. URL: DOI:10.7752/jpes.2020.03219. (Web of Science)
 3. Кузнецов О.І., Хомуленко Т.Б., Фоменко К.І. Молитва як предмет мовленнєвої діяльності та її комунікативний намір.Психолінгвістика. 2018. 23(1). C. 309-326. URL: http://doi.org/10.5281/zenodo.1211565. (Web of Science)
 4. Fomenko K., Kostikova I., Holubnycha L., Shevchuk A., Kadaner O., Moshynska O. The psycholinguistic standpoints in english speech activity. BRAIN. BROAD RESEARCH IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND NEUROSCIENCE. 2020, Volume 11, Issue 2. Р. 199-210. URL: https://doi.org/10.18662/brain/11.2/83 (Web of Science)
 5. Fomenko K., Prykhodko I., Yurieva N., Timchenko O., Kernicky O., Tovma M., Kostikova I. What Motivates Ukrainian Women to Choose a Military Service in Warfare? BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. 2020, Volume 11, Issue 3. Р. 36-53. URL: https://doi.org/10.18662/brain/11.3/108. (Web of Science)

Публікації в періодичних наукових виданнях (2016-2021 рр):

 1. Фоменко К. І. Губристична мотивація та саморегуляція суб’єкта діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. 2017. Вип 3. Т. 2. С. 95-101.
 2. Фоменко К. І. Психодіагностика мотиваційної сфери молодшого школяра. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2017. Вип. 55. С. 280-295;
 3. Фоменко К. І. Психодіагностика провідної репрезентативної системи. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2017. Вип. 56. С. 233-241;
 4. Фоменко К. І., Жукова Н. С., Щербакова О. О. Губристичні прагнення до переваги та досконалості учнів основної школи з різним соціометричним статусом. Теорія і практика сучасної психології. Вип. № 3 Т. 2, 2019. С. 101-106. С. 101-106
 5. Фоменко К.І. Junior schoolchildren’s emotional states in success and failure situations depending on hubristic motivation.Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2017. Вип. 57. C. 333-344
 6. Фоменко К.І. Psychological assessment of Narcissistic-Self.Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2018. Вип. 58. C. 105-117
 7. Фоменко К.І. Взаємозв’язок губристичної мотивації та самоактуалізації особистості. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2016. Вип. 52. С. 193-201
 8. Фоменко К.І. Губристичні прагнення у структурі навчальної мотивації студентів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Психологічні науки. 2015. Вип. 5. С. 116-120
 9. Фоменко К.І. Зв'язок губристичної мотивації з самооцінкою та рівнем домагань у студентів. Science and Education a New Dimension Pedagogy and Psychology. ІІ (9), Issue: 19, 2016. Р. 60-64
 10. Фоменко К.І. Ольфакторно-кольорова синестезія як психологічна проблема. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2016. Вип. 54. С. 220-234
 11. Фоменко К.І. Опитувальник мотиваційних орієнтацій підприємницької діяльності. Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. 2020. Вип. 62. C. 276-289
 12. Фоменко К.І. Перевага та досконалість у семантичному просторі особистості. Психологія і особистість. 2016. № 1 (9).С. 83-92.С. 83-92
 13. Фоменко К.І., Крамченкова В.О., Хомуленко Т.Б., Obukhov-Kozarovitsky Ya.L. Complex of methods of imaginative psychotherapy of the body in healthy psychotechnology “RIC”: efficiency and features of application .Psychological Counseling and Psychotherapy. 2020. № 12.С. 36-48
 14. Фоменко К.І., Кузнєцова М.М. Губристична мотивація оптимістів та песимістів. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2016. Вип. 53. С. 256-264.
 15. Фоменко К.І., Надьон В.П., Діомідова Н. Hubristic motivation as a factor of youth personal development. Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Вип. 61, 2019.С. 150-169
 16. Фоменко К.І., Поденко А.В., Хомуленко Т.Б. Тренінгові психотехнології в програмах психологічного супроводу. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2016. Вип. 54. С. 247-260
 17. Фоменко К.І., Полілуєва І.В. Характеристика діагностичного інструментарію для дослідження саморегуляції у спортивній діяльності. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. 2017. Вип. 56. С. 242-256;
 18. Фоменко К.І., Кузнєцова М.М. Губристична мотивація оптимістів та песимістів. Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. 2016. Вип. 53. С. 256-264.
 19. Fomenko K., Khomulenko T., Kuznetsov A., Savrasov N., Shcherbakova O. Self-Regulation in a Learning Activity in Academically Capable. Talent Development & Excellence. 2020. Vol. 12, № 3s, P. 2618-2630. URL: http://iratde.com/index.php/jtde/article/view/1117
 20. Fomenko K., Khomulenko T., Rochniak A., Kuznetsov O., Kostikova I., Diomidova N. Psychological And Biological Issues In Physical Activity: Sport Self-Regulation As A Motivational Source.2019. 10(2) .P.291-300
 21. Fomenko K., Жукова Н. С., Shcherbakova O., Nadyon V. Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Вип. 60, 2019.С. 180-195
 22. Фоменко К.І., Большакова А.М. (2020). Психологічна Т-гра «Креативність». Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія. Вип. 63. С. 160-184.

Патенти і свідоцтва

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни «Математичні методи у психології», «Переклад англомовної психологічної літератури» − для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти;

«Психологія творчості та мистецтва», «Психологія успіху та конкурентоздатності» − для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти;

«Психологія саморегуляції»,  «Сучасні методи математичної статистики», «Психологія професійної креативності» − для здобувачів третього освітньо-наукового рівня (Phd).

Свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №97922 – Літературний письмовий твір наукового характеру «Арт-бук харків’янина». Автори: Фоменко Карина Ігорівна, Кудрявцев Костянтин Олександрович. Дата реєстрації 09.06.2020 р.

Навчально-методичні видання:

 1. Фоменко К.І., Кузнецов О.І. Reading for Psychologists. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. 184 с.
 2. Фоменко К.І. Математичні методи у психології: розрахунки у Statistica : навч. пос. Харків: Вид-во «Діса плюс», 2017. 84 с.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації за напрямом організації навчального процесу здобувачів вищої освіти на базі Higher School of Management and Administration in Opole (Poland) (обсяг 180 годин, 6 кредитів ЄКТС)

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації на курсі «Основи когнітивно-поведінкової терапії у практиці психологічного консультування» в межах авторської програми «Авангард» під керівництвом проф. А.Большакової (сертифікат КП № 11/03, обсяг 72 години, 2,4 кредиту ЄКТС)

2021 – взяла участь в Міжнародному тренінгу «Education & Career & Success», організованому університетом Humanitas (Sosnowiec, Poland) (сертифікат № 353/BWZZ/2021, обсяг 6 годин, 0,2 кредиту ЄКТС).

2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в рамках ІV Психологічного науково-практичного форуму «Сучасні тенденції психології та психотерапії: досвід та перспективи» в Вінницькому соціально-економічному інституті Університету «Україна» (сертифікат № 2/4-10, обсяг 20 годин, 0,7 кредиту ЄКТС).

2021 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації для психологів на онлайн-курсі «Традиції та інновації у роботі психолога» в Вінницькому соціально-економічному інституті Університету «Україна» (сертифікат № 2.5-69, обсяг 30 годин, 1 кредит ЄКТС).

ГРОМАДСЬКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гарант освітньо-наукової програми «Психологія» ОНР «Доктор філософії» (Phd) за спеціальністю 053 Психологія.

Куратор академічних груп ОКР «Магістр» за спеціальністю «Психологія».

Член оргкомітету Міжрегіональної науково-практичної конференції «Харківський осінній марафон психотехнологій».

Заступний головного редактора фахового видання категорії «Б» «Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Психологія».

Науковий консультант ГО «Комплексна психологічна допомога» з 2018 року (на волонтерських засадах).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

2018 р. – «Людина року ХНПУ імені Г.С. Сковороди» у категорії «Молодий вчений».

 

Профіль Фоменко К.І. у Google Академії

Профіль Фоменко К.І. ORCID 

Профіль Фоменко К.І. у ResearchGate

e-mail: karinafomenko1985@gmail.com


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.