ГЛУШИЧ Валентина Володимирівна

ГЛУШИЧ Валентина Володимирівна,
кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри української літератури
та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова.

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

2008 – 2013 рр. – студентка українського мовно-літературного факультету імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
З 2013 по 2016 рр. навчалася в аспірантурі при кафедрі історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки)
2016 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Проблеми виховання підлітків у школах США» (наук. керівник – д.п.н., проф., член-кор. НАПН України А.В. Троцко).

ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА

2016–2018 рік – доцент кафедри історії педагогіки та порівняльної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.
2017 р. – сертифіковане стажування в Вищій Лінгвістичній Школі м. Ченстохова (Польща).
2017–2018 рік – учитель української мови та літератури Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №142 (за сумісництвом).
З 2018 – педагог-організатор Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» (за сумісництвом).
З 2018 – доцент кафедри української та світової літератури (з 2019 р. ‑ кафедра української літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 2016 р. – координатор з виховної роботи українського мовно-літературного факультету імені Г. Ф. Квітки-Основ’яненка

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Глушич В.В. викладає такі курси

Освітній рівень «Бакалавр»: Методика викладання української літератури; Шкільний курс української літератури і методика її викладання; Культура мовлення.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

До кола наукових інтересів входить інноваційні методи і форми навчання, навчальний процес, методика викладання у школі, теорія та практика виховання підлітків у школі та сім’ї.

Основні публікації
Автор монографії, має понад 20 наукових публікацій у фахових вітчизняних і зарубіжних виданнях, які входять до різних міжнародних наукометричних баз, зокрема, Web-of-Science; тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях.
 Монографії ׃
Актуальні питання виховання підлітків у школах США. Монографія / А. В. Троцко, В. В. Глушич – Х.: 2016. – 168 с.
Статті у наукометричній базі Web-of-Science:
  • Origins of ideas of education of teenagers in American family. Metodička praksa br. 1 – 2 / 2015. YU ISSN 0354-9801 UDK 37. Београд. Vol 13. година XV. Р. 19-26
  • School Upbringing of American Teenagers in the 50-80s of the 20th Century. Problemy nowoczesnej education / red. Edyty Sadowskiej, Mateusza Dasala. Czestochowa, 2017.
Статті у фахових виданнях:
  • Етап модернізації змісту, форм та методів виховання підлітків у американській сім’ї (друга половина 80-х років – 90-ті роки ХХ століття). Науковий журнал «Молодий вчений». 2015 р. Частина 3. 12 (27) грудень. С. 117-120.
  • Механізм реалізації завдань компетентнісного підходу під час вивчення української літератури. «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: зб. наук. праць. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 51. ‒ 246 с.

 

Контакти:

Е-mail: valentynahlushych@hnpu.edu.ua


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.