Гуліч Олена Олександрівна

ГУЛІЧ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Кандидат філологічних наук, доцент,
доцент кафедри теорії і практики англійської мови;
координатор з виховної роботи фізико-математичного факультету.

 

 

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1995 р. – закінчила Харківський державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди, факультет іноземної філології;
20042007 рр. – навчання в аспірантурі філологічного профілю Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2016 р. – захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою: «Літературна спадщина Л.Я. Гуревич» (ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2016; науковий керівник – докт. філол. наук., проф. О.А.Андрущенко);
2016 р. – кандидат філологічних наук;
2020 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

ПРОФЕСІЙНА КАР’ЄРА

1998 р. – викладач кафедри англійської філології;
2006 р. – викладач кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
2017 р. – посада доцента кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
З 2019 р. по теперішній час – координатор з виховної роботи на фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди.
З 2020 р. по теперішній час – доцент кафедри теорії і практики англійської мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни:

 •  «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти фізико-математичного факультету;
 • «Іноземна мова (англійська)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти фізико-математичного факультету;
 • «Англійська мова» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до складання ЄВІ з англійської мови;
 • «Поглиблений курс англійської мови» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (блок вибіркових дисциплін «Англійська мова професійного спрямування»);
 • «Англійська мова у галузі інформаційних технологій» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти (блок вибіркових дисциплін «Англійська мова для поглибленого вивчення»).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Коло наукових інтересів:

Англійська мова для фізико-математичної галузі; методика викладання іноземних мов; історія світової літератури ХІХ–ХХ ст.; актуальні проблеми літературознавства.

Публікації, що індексуються у міжнародних наукометричних базах даних (Web of Science та Scopus):

 1. Kostikova I., Gulich, O., Holubnycha, L., & Besarab, T. (2019). Interactive whiteboard use at English lessons: from university students to young learners. Revista Espacios, Vol. 40, № 12. http://www.revistaespacios.com/a19v40n12/a19v40n12p10.pdf (Scopus).

Основні наукові публікації:

 1.  Гуліч О.О. Англійська мова для фізико-математичного напряму. Навчально-методичний посібник. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2020. 44 с.
 2. Гуліч О.О. Англійська мова за професійним спрямуванням: тенденції сучасності. Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (27 лютого 2020 року). Харків: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2020. 222 с C. 33–36.
 3. Гуліч О.О. Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням: виклики сьогодення. Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференція з міжнародною участю / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2019. С. 142–145.
 4. Гуліч О.О. Комунікативна орієнтованість навчання при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням. Збірник тез доповідей [Електронний ресурс] IІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії». Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019. С. 214–216.
 5. Гуліч О.О. Формування іншомовної компетентності студентів немовних спеціальностей. Мовна освіта фахівця: сучасні виклики та тренди: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) (17 січня 2018 року). Харків: Національний юридичний університет Ярослава Мудрого, 2018. С. 24 – 27.
 6. Гуліч О.О. Шляхи застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання іноземної мови для студентів ВНЗ. Збірник тез доповідей [Електронний ресурс]. ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Іноземна мова у професійній підготовці  спеціалістів: проблеми та стратегії». Кропивницький: РВВ ЦДПЦ ім. В. Винниченка, 2018. С. 30 – 32.
 7. Гуліч О.О. Формування термінологічної компетенції студентів немовних спеціальностей. Іноземна мова у професійній підготовці спеціалістів: проблеми та стратегії. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С.15–18
 8. Гуліч О.О. Переваги використання ІКТ у сучасній освіті. Conference Proceeding «Innovation and modern technology in the education system: contribution of Poland and Ukraine». Sandomierz, 2017. C. 194–197.
 9. Гуліч О.О., Якименко Ю.М. Види комп’ютерних навчальних програм та методика їх використання на різних етапах формування лексичних навичок молодших школярів. Филологический сборник: Сб. науч. статей / Сост. Е.А. Скоробогатова, И.И. Степанченко. Харьков: ХНПУ им. Г.С. Сковороди, 2015. Вип. 19. С. 120–125.
 10. Гуліч О.О. Сполучення дієслів з адвербіальними частками. Практичні завдання з англійської мови / І.М. Березнева, Я.В. Галаган, О.О. Гуліч. Х.: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2007. 32 с.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

У 2018 році проходила закордонне очне стажування у Польщі, м. Варшава в Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (з 05.11.2018 по 16.11.2018 року). Сертифікат від 16 листопада 2018 року, реєстраційний номер № WP – 06/02.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гуліч О.О. є засновником та керівником розмовного гуртка з англійської мови для студентів інформатиків на фізико-математичному факультеті.

ПОСИЛАННЯ НА НАУКОМЕТРИЧНІ ПРОФІЛІ

Профіль Гуліч О.О. в Scopus

Профіль Гуліч О.О. в Google Scholar

Профіль Гуліч О.О. в orcid.org (ORCID ID)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: каб. 227-А, вул. Валентинівська, 2, м. Харків.

E-mail: gulich.elena@gmail.com, kaf-theory-practice-english-lang@hnpu.edu.ua

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.