Харченко Людмила Павлівна

Назад

Харченко Людмила Павлівна
завідувач кафедри зоології,
доктор біологічних наук, професор.

 

Освіта:

1970 р. – закінчила природничий факультет Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди

1973 р. – закінчила аспірантуру при кафедрі зоології природничого факультету ХДПУ ім. Г.С. Сковороди.

Захищені дисертації:

 • Дисертація на здобуття наукового ступенякандидата біологічних наук на тему: «Етолого-математичний аналіз реакцій поведінки птахів на складний подразник»: 03.00.08 – зоологія; Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка, - Київ, 1975.

(науковий керівник: д.б.н., проф. Крапивний О.П.).

 • Дисертація на здобуття ступеня доктора біологічних наук на тему: «Закономірності морфофункціональної організації птахів різної трофічної спеціалізації»: 03.00.08 – зоологія; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007.

(науковий керівник:д.б.н., проф. Ковтун М.Ф.).

Професійна кар’єра:

1974 – 1976р.р. – викладач підготовчого відділення природничого факультету
1986 – 1993 р.р. – заступник декана з навчальної роботи природничого факультету
1993 – 2005 р.р. – декан природничого факультету
2010 – 2012 р.р. – декан природничого факультету
2002 і до сьогодні – завідувач кафедри зоології.

Сфера наукових інтересів: етологія птахів; морфофункціональна організація травної системи птахів різної трофічної спеціалізації.

Почесні званні і нагороди: нагороджена нагрудними знаками «Відмінник народної освіти» (1988), «Відмінник народної освіти України» (2001).

Член спеціалізованої вченої ради К 64.051.17 Харківського національного університету  ім. В.Н. Каразіна

Член журі секції «Біологія» МАН.

Входить до редакційних колегій: член редакційної колегії наукового фахового видання України «Біологія та валеологія».

Науково-дослідна діяльність: науковий  керівник 3 захищених кандидатських дисертацій; науковий консультант 1 докторської дисертації. Автор понад 200 наукових та навчально-методичних публікацій, 1 підручника, 4 навчальних посібників рекомендованих МОН України.

 1. Харченко Л.П. Еволюційно-екологічні аспекти курсу "Зоологія хребетних": Навчальний посібник. Харків : ЗАТ Харківська друкарня, 1997. 106 с.
 2.  М.Ф., Микитюк О.М., Харченко Л.П. Порівняльна анатомія хребетних: Навчальний посібник. Харків : ОВС, 2001. Ч. 1. 270 с.
 3.  М.Ф., Микитюк О.М., Харченко Л.П.  Порівняльна анатомія хребетних: Навчальний посібник. Харків : ОВС, 2003. Ч. 2. 272 с.
 4.  М.Ф., Микитюк О.М., Харченко Л.П. Порівняльна анатомія хребетних: Підручник. Харків : ОВС, 2005. – 688 с.
 5. Харченко Л.П., Ковтун М.Ф., Ликова І.О.Еволюційно-екологічні аспекти зоології хребетних. Навчальний посібник (видання друге. – Харків, 2019. 88 с.

Основні наукові праці:

 1. Ковтун М.Ф., Харченко Л.П. Лимфатическиеобразованияпищеварительнойсистемыптиц и ихбиологическоезначение // Вісник зоології. – К., – Вип. 39 (6). 2005. – С. 51-60.
 2. Харченко Л.П. Основні етапи еволюції травної системи хребетних. Збірник наукових праць ПДПУ імені В.Г. Короленка. – Вип. 5 (52). Серія: «Екологія. Біологічні науки». – Полтава, 2006. – С. 77-88.
 3. Харченко Л.П., Ликова І.О. Лімфоїдні структури травного тракту куликів (Charadrii) // Вісник ХНУ (серія «Біологія»). – 2013. – Вип. 17 (№ 1056). – С. 137–146.
 4. Харченко Л.П., Лыкова И.А. Литоральныебеспозвоночные в питаниикуликов на миграционныхостановках в Азово-Черноморскомрегионе // Экология и ноосферология. – 2014. – Вып. 25. –№1-2. –С.69-82.
 5. Харченко Л.П., Ликова І.О. Гістологічна будова травного тракту куликів (Aves, Сharadrii) // Вісн. Дніпроп. ун-ту. (Серія "Біологія, екологія"). – 2014. – Вип. 22. – №2. – С. 122-132.
 6. Ликова І.О., Харченко Л.П. Анатомо-гістологічна будова кишечнику куликів Сharadrii) як мігрантів // Біологія та валеологія: Збірник наукових праць / Харків: ХНПУ, 2016. – Вип. 18. – С. 44-56.
 7. Kovtun, M. F., Lykova, I. O., Kharchenko, L. P.The Plasticity and Morphofunctional Organization of the Digestive System of Waders (Charadrii) as Migrants. VestnikZoologii, – 52(5).2018. – Р. 553–564.

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Зоологія хребетних»(авторська програма), «Гістологія з основами ембріології», «Методика викладання біології у ЗВО», «Етологія».
 • Керує науковою роботою магістрів.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.