Історія та науково-педагогічна діяльність кафедри зоології

Кафедра зоології була заснована у 1938 році як структурний підрозділ біолого-географічного факультету Харківського державного педагогічного інституту. Першим її завідувачем був видатний науковець, кандидат біологічних наук, доцент Яків Пантелеймонович Зубко.

У цей період був налагоджений навчально-виховний процес, проводилася науково-експедиційна робота, була сформована стаціонарна база для проведення навчально-польових практик у с. Гайдари, працювала аспірантура. Наприкінці 50-х років факультет разом з кафедрою було розформовано у зв’язку з реорганізацією інституту.

У 1961-1962 рр., після відновлення факультету, цикл зоологічних дисциплін викладався на кафедрі біології (завідувач – доцент Черв’якова Параска Антонівна). У 1963 році кафедра зоології почала функціонувати як самостійна структурна одиниця. З 1964 по 1981 рр. кафедру очолював доктор біологічних наук професор Крапивний Олександр Павлович, саме у  цей період була створена експозиція зоологічного музею. Згодом музей був названий його ім'ям.  

 

Проф. Крапивний О.П. заснував науковий напрям з еколого-етологічнх досліджень складних форм поведінки птахів і ссавців. У творчій співпраці зі співробітниками кафедри математики Харківського державного університету та Харківського зоопарку проводилися наукові дослідження з математичного моделювання поведінки тварин. У 1965-1968 рр. Олександр Павлович Крапивний займав посаду проректора інституту з наукової роботи, що відкривало шлях багатьом  корисним починанням і звершенням у науковій роботі.

Загалом  О.П.Крапивний працював у Харківському державному педагогічному інституті ім.   Г. С. Сковороди 16 років. Він захистив кандидатську (1968 р.) та докторську (1974 р.) дисертації, у 1975 році отримав звання професора кафедри зоології. Наукові дослідження О. П. Крапивного були відомі не тільки на Україні, але і далеко за її межами, підтвердженням тому є цитування його робіт за кордоном.

З 1964 року на кафедрі зоології вперше в Україні під керівництвом доцента Кривицького Ігоря Олександровича почалося викладання навчальної дисципліни "Охорона природи" і розгорнулася масова громадська робота з природоохоронного виховання студентської і учнівської молоді, почала працювати дружина охорони природи під керівництвом доцента Максимової Юлії Петрівни. У цей час  створювались лекторські групи та агітбригади, був заснований факультет суспільних професій, започаткована урочиста театралізована посвята в біологи студентів-першокурсників (за ініціативи проф. Крапивного О.П.)
У 1970 році була відкрита аспірантура за спеціальністю “Зоологія” під керівництвом д.б.н., проф.. Крапивного О.П. в різні роки в ній навчалися аспіранти: Харченко Л.П., Надточий Г.С., Ткаченко О.О., Зіоменко С.К, було захищено 3 кандидатські дисертації.

З 1982 по 1987 рр. завідувачем кафедри працювала доктор біологічних наук Дейнека Галина Кузьмівна.

На кафедрі успішно проводились наукові дослідження:

  • доцент  Захаренко Всеволод Борисович вивчав фауну водних жуків;
  • викладач Дорошенко Емілія Михайлівна – фауну нематод-паразитів рослин;
  • викладач Ткаченко Євгенія Дмитрівна – фауну коловерток;
  • доцент Кривицький Ігор Олександрович досліджував орнітофауну;
  • доцент Максимова Юлія Петрівна вивчала шкідливу ентомофауну міських паркових насаджень.

З 1987 по 1993 рр. завідувала кафедрою доц. Максимова Юлія Петрівна, яка була активним пропагандистом екологічних знань, організатором багатьох практичних природоохоронних заходів.

Кафедра зоології 1988 р.

З 1988 року на кафедрі працювала аспірантура за спеціальністю “Ентомологія” під керівництвом доктора біологічних наук  професора Злотіна Олександра Зіновійовича (завідувач кафедри з 1993 по 2001 рр.).

Аспірантуру під керівництвом проф. Злотіна О.З. успішно закінчили і захистили кандидатські дисертації більше 30 науковців, переважно випускників природничого факультету педагогічного університету.

Дослідження з розробки теоретичних і експериментальних основ оптимізації промислового розведення комах стали основою для створення на кафедрі наукової школи технічної ентомології. Упродовж декількох років на замовлення МОН України під керівництвом Злотіна О.З. виконувалась держбюджетна тема “Вивчення механізмів саморегулювання штучних популяцій комах”.

Випускники цієї школи – доктор педагогічних наук професор Бойчук Ю.Д. (завідувач кафедри Основ здоров'я людини та корекційної освіти), доктор біологічних наук доцент  Маркіна Т.Ю. (декан природничого факультету), кандидат біологічних наук доцент  Мухіна О.Ю.  (сьогодні працює викладачем кафедри зоології). Дослідження доцента Мухіної Ольги Юліївни пов’язані з вивченням механізмів дії біостимуляторів на шовковичного шовкопряда – важливого продуцента натурального шовку.

 Проф. Злотін О.З. з аспірантами

 

З 1995 року під керівництвом професора Харченко Л.П. працює аспірантура зі спеціальності “Зоологія”.

Кафедра зоології 1995 р.

Чаплигіна Анжела Борисівна після закінчення інституту працювала зав. зоологічним музеєм. Сьогодні працює доцентом на кафедрі зоології. Під керівництвом доц. Чаплигіної А.Б. у 2013 році захистила кандидатську дисертацію Савинська Н.О.

Доцент Бугай Олег Вікторович займався розробкою навчально-методичного забезпечення, зокрема різнорівневих контрольних завдань, для різних розділів шкільного курсу біології.

Він працював на кафедрі до 2011 року.

Старший викладач Надточій Ганна Семенівна проводила дослідження з проблеми відтворення і збереження біорізноманітності птахів у Північно-Східних регіонах України.

Ці роботи здійснюються у рамках як загальнодержавних, так і міжнародних програм: 1) Міжнародної ІВА програми (Important Bird Area Programme) – території важливі для збереження видового різноманіття та кількісного багатства птахів. Опрацьовані матеріали експедиційних досліджень біорізноманіття складових екомережі – екорегіону та екокоридорів загальнодержавного та місцевого значення були покладені в основу друкованого видання “Екологічна мережа Харківської області”.

Кафедра зоології 2008 р.

З 2001 року по теперішній час кафедру очолює доктор біологічних наук, професор Харченко Людмила Павлівна. Її наукові інтереси пов’язані з вивченням морфо-функціональних особливостей організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій. За цією темою проф. Харченко Л.П. підготувала  і захистила в 2007 році докторську дисертацію. Робота продовжується у напрямку вивчення найважливіших груп чинників, пов’язаних з особливостями локомоції (польотом), трофікою та кормодобувним стереотипом, які впливали у процесі еволюції на становлення морфо-функціональної організації травної системи птахів; проводяться комплексні анатомічні, гістологічні, ембріональні та біохімічні дослідження травної системи, її особливості у різних груп птахів, зокрема птахів урбанізованих і трансформованих ландшафтів, птахів-мігрантів.

 Кафедра зоології 2010 р.

У різні роки на кафедрі зоології працювали: ст. викл. Лапта Олена Іванівна, к.б.н.  доц. Кириленко Володимир Олексійович, к.б.н. доц. Чепурна Наталія Петрівна, ст. викл.  Зіоменко Світлана Костянтинівна.  

Кафедра зоології 2012 р.

Під керівництвом проф. Харченко Л.П.  захищено 3 кандидатські дисертації (Коц С.М., Атемасова Т.А., Ликова І.О.). Ликова І.О. сьогодні працює доцентом кафедрі зоології,  напрям її наукових досліджень: Морфофункціональні особливості травної системи куликів, як мігрантів. Професор Харченко Л.П. була науковим консультантом 1 докторської дисертації.

У різні роки на кафедрі зоології працювали: ст. викл. Лапта Олена Іванівна, к.б.н.  доц. Кириленко Володимир Олексійович, к.б.н. доц. Чепурна Наталія Петрівна, ст. викл.  Зіоменко Світлана Костянтинівна. 

Доцент Маркіна Тетяна Юріївна працює на кафедрі зоології з 1994 року. Під керівництвом проф. Злотіна О.З. захистила кандидатську дисертацію (2000 р). У 2016 році захистила докторську дисертацію. З квітня 2016 р. доц. Маркіна Т.Ю. – декан природничого факультету.

У 2016 році прийшла працювати на кафедру зоології кандидат біологічних наук, доц. Кравченко М.О. 

Кафедра підтримує науково-творчі зв’язки з Інститутом зоології НАН України та іншими науковими установами і вищими навчальними закладами м. Харкова, України, Польщі.

Навчально-польові практики з зоології студенти проходять на базі навчально-спортивного табору "Гайдари" у Зміївському районі, на території НПП “Гомільшанські ліси”.

Лаборантським складом, впродовж  багатьох років, керувала Гапонова Валентина Григорівна, з 2012 року  до 2016 р. – завідувач лабораторії Скічко О.С., з 2016р. –  обов’язки зав. лабораторії виконує Антоненко О.В.

Сьогодні викладачі кафедри на всіх факультетах читають к “Основи екології” і кафедра в університеті є провідним науково-методичним центром з підготовки майбутнього вчителя до екологічного виховання в школі.

В умовах сьогодення кафедра плідно працює над розробкою науково-методичних основ удосконалення викладання зоологічних дисциплін у вищій та середній школі. У навчально-виховний процес активно впроваджуються інноваційні педагогічні та інформаційні технології, викладачами підготовлена низка підручників та навчальних посібників із зоології хребетних, ентомології та екології.

Кафедра зоології 2017р.

На кафедрі працює аспірантура, де проводять наукові дослідження 8 аспірантів із спеціальностей "Зоологія" та "Ентомологія".


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.