Навчальна робота кафедри зоології


Структура і організація кафедри

На кафедрі зоології в навчальному процесі має місце великий об'єм самостійна навчально-пізнавальна діяльності студентів, яка спрямована на опрацювання різних наукових джерел при підготовці до лекцій, лабораторних занять, написанні рефератів, курсових і дипломних робіт тощо.

Викладання всіх навчальних дисциплін на кафедрі спрямоване на ефективну професійну підготовку майбутніх фахівців. Ідея професійної спрямованості викладання всіх навчальних дисциплін є провідною. У зв'язку з цим викладачі, знаючи специфіку професійної діяльності майбутніх фахівців, їх провідні професійні функції концентрують на них увагу у процесі навчання. Основними елементами процесу навчання на кафедрі ми вважаємо: стимульовано-мотиваційний, операційно-діяльнісний, контрольно-регулюючий, оцінно-результативний. 
На кафедрі викладаються навчальні дисципліни:

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

 

 • Зоологія безхребетних
 • Загальна цитологія
 • Вступ до спеціальності і ОНД в біології
 • Гістологія з основами ембріології
 • Загальна екологія
 • Зоологія хребетних
 • Екосистемологія
 • Мікробіологія з основами вірусології
 • Біогеографія
 • Радіобіологія
 • Основи еволюційного вчення
 • Охорона природи
 • Основи філогенії тварин і рослин
 • Екологія людини
 • Безпека існування людини в навколишньому середовищі (основи екології)
 • Екологія людини

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

 

 • Біоіндикація довкілля
 • Основи наукових досліджень
 • Методика застосування комп'ютерних технологій і НДР школярів
 • Сучасні еволюційні концепції і система органічного світу
 • Біоіндикація та екологічний моніторинг довкілля
 • Методика викладання біології у вищій школі
 • Біологія індивідуального розвитку
 • Етологія
 • Теоретичні основи паразитології

 
   Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.