Освітня програма «Російська мова, англійська мова і література в закладах освіти». Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський).

Освітня програма «Російська мова, англійська мова і література в закладах освіти»

Силабуси до ОП «Російська мова, англійська мова і література в закладах освіти»

Обсяг освітньої програми – 240 кредитів

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

 

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів, вчителів російської мови, англійської мови і світової літератури, які володіють необхідними знаннями інноваційного характеру, уміннями їх практичного використання у процесі навчання російської мови, англійської мови і світової літератури, здатних вирішувати складні завдання та проблеми педагогіки і психології.

Характеристика освітньо-професійної програми

Галузь знань: 01 Освіта / Педагогіка

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (російська))

Об’єктом вивчення є психолого-педагогічні та методичні закономірності планування і проведення навчально-виховного процесу з російської мови англійської мови, і зарубіжної літератури та оцінювання його результатів.

Цілями навчання є формування у студентів професійно-комунікативної компетентності в усіх видах мовленнєвої діяльності, вміння аналізувати мовні факти і літературні явища на основі лінгвістичних, літературознавчих і культурознавчих знань і застосовувати результати цього аналізу у педагогічній практиці для формування комунікативної компетентності школярів проводити наукові дослідження в зазначеній предметній області.

Методи, методики та технології: методи лінгвістичного аналізу (метод опозицій, компонентного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного, когнітивного, контекстуального аналізу тощо); методи літературознавчого аналізу (цілісний аналіз, культурно-історичний, історико-функціональний, біографічний, образний, мотивний, аналіз домінант, герменевтичний, співставний тощо); методи і підходи до навчання російської та англійської мов (компетентнісний, комунікативний, особистісно-орієнтований); проєктна та інтерактивні технології; інформаційно-комунікативні технології; метод методичного експерименту; методи математичної і статистичної обробки експериментальних даних та інтерпретації результатів досліджень.

Професійні акценти – вчитель російської і англійської мов та світової літератури з креативним і критичним мисленням, здатний самостійно навчатися впродовж всього життя, адаптований до умов сучасних закладів базової та спеціальної середньої освіти, позашкільних закладів різних типів, форм власності, підпорядкування.

Програма орієнтується на сучасні наукові досягнення в галузі педагогіки, методики викладання іноземної мови, лінгвістики та літературознавства, враховує специфіку роботи вчителя російської мови, англійської мови і зарубіжної літератури, орієнтує на актуальні питання сьогодення, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

Випускник за освітньою програмою «Російська мова, англійська мова і література в закладах освіти» може займатися викладацькою, навчально-виховною та організаційною діяльністю у галузі середньої освіти та дотичних до неї сферах. Основна (базова) середня школа, заклади спеціальної середньої освіти та позашкільної освіти учнівської молоді.

Первинні посади: вчитель російської мови, вчитель англійської мови вчитель зарубіжної (світової) літератури, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.