Освітня програма «Російська мова, англійська мова і література в закладах освіти». Рівень вищої освіти – другий (магістерський).

Освітня програма «Російська мова і література в закладах освіти»

Силабуси до ОП «Російська мова і література в закладах освіти»

Обсяг освітньої програми – 90 кредитів

Термін навчання – 1 рік 4 місяці

 

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка магістрів, вчителів та викладачів російської мови і зарубіжної літератури, які володіють фундаментальними знаннями інноваційного характеру, уміннями їх практичного використання у процесі навчання російської мови і зарубіжної літератури, здатних до здійснення наукових філологічних досліджень та вирішення складних завдань і проблем психолого-педагогічного характеру.

Характеристика освітньо-професійної програми

Галузь знань:01 Освіта/Педагогіка.

Спеціальність: 014 Середня освіта (Мова і література (російська)).

Об’єктом вивчення є психолого-педагогічні та методичні засади планування і проведення навчально-виховного процесу з російської мови і зарубіжної літератури, оцінювання його результатів; система російської мови на всіх її рівнях; сучасні тенденції розвитку фонетичного, граматичного і словникового складу російської мови; історичний розвиток зарубіжної літератури й особливості літературного процесу різних країн та епох; актуальні тенденції сучасної русистики і методики навчання мови і літератури.

Цілями навчання є формування у студентів професійно-комунікативної компетентності в усіх видах мовленнєвої діяльності, вміння аналізувати мовні факти і літературні явища на основі лінгвістичних, літературознавчих і культурознавчих компетентностей і використовувати результати аналізу у практичній педагогічній роботі для формування комунікативної компетентності школярів і студентів, проводити наукові дослідження в зазначеній предметній області.

Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії і принципи сучасного мовознавства і літературознавства і їх застосування у процесі навчання російської мови і зарубіжної літератури. Мова як система і її рівні (фонетичний, морфемний, лексичний, морфологічний, синтаксичний), їх вивчення в діахронії та синхронії. Тенденції, етапи і особливості російського літературного процесу та західноєвропейських країн у різні епохи; твори зарубіжної літератури різних культурно-історичних епох і їх аналіз у контексті епохи, жанрових особливостей і авторського світобачення. Лінгвістичні, соціолінгвістичні, психолого-педагогічні, лінгвокультурні і лінгвокраїнознавчі засади методики навчання мови; шляхи формування комунікативної компетентності.

Методи, методики та технології: методи лінгвістичного аналізу (метод опозицій, компонентного, словотвірного, морфологічного, синтаксичного, когнітивного, контекстуального, інтертекстуального аналізу тощо); методи літературознавчого аналізу (історико-контекстуальний, біографічний, образний, мотивний, аналіз домінант, аналіз хронотопу тощо); проєктна та інтерактивні технології; інформаційно-комунікативні технології; метод методичного експерименту; методи математичної і статистичної обробки експериментальних даних та інтерпретації результатів досліджень.

Професійні акценти – викладач російської мови і зарубіжної літератури з креативним і критичним мисленням, здатний до наукового пошуку та самостійного навчання впродовж всього життя, адаптований до умов сучасних закладів вищої освіти, базової та спеціальної середньої освіти, позашкільних закладів різних типів, форм власності, підпорядкування.

Програма орієнтується на сучасні наукові досягнення в галузі філології, педагогіки, методики викладання мови і літератури у закладах вищої освіти, враховує специфіку роботи викладача та вчителя російської мови і зарубіжної літератури, орієнтує на актуальні питання сьогодення, в рамках яких студент визначає професійну та наукову кар’єру.

Випускник за освітньою програмою «Російська мова і література в закладах освіти» може займатися викладацькою, навчально-виховною та організаційною діяльністю у галузі середньої та вищої освіти та дотичних до неї сферах. Основна (базова) середня школа, заклади спеціальної середньої освіти та позашкільної освіти учнівської молоді, заклади вищої освіти.

Первинні посади: викладач російської мови, викладач зарубіжної літератури, вчитель російської мови, вчитель зарубіжної (світової) літератури, організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми.

2320     Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2331     Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

Випускник може бути експертом, консультантом та радником із фахових питань у державних та приватних установах, в органах виконавчої влади місцевого самоврядування, в громадських організаціях.

 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.