Соляр Вікторія Василівна

Соляр Вікторія Василівна
кандидат економічних наук, доцент,
завідувач кафедри економічної теорії
фінансів і обліку ХНПУ імені Г.С. Сковороди

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

Харківський державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність «Економічна теорія», кваліфікація «економіст, викладач економічних дисциплін, менеджер освіти» (2000).

Аспірантура по кафедрі економічної теорії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (2000-2003).

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.03 - економіка та управління національним господарством, тема дисертації: «Державна підтримка і стимулювання розвитку соціальної інфраструктури регіону» (2011).

Доцент кафедри фінансів та обліку (2012).

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА ТА ДОСВІД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Викладач (2003), доцент, завідувач кафедри фінансів і обліку Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди (2012-2018), координатор наукової роботи та навчальної роботи на економічному факультеті.
Декан економічного факультету (2013-2015).
Голова науково-методичної комісії економічного факультету (2016-2018), член науково-методичної комісії юридичного факультету (з 2018).
Завідувач кафедри економічної теорії, фінансів і обліку (з 2018).

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Викладає навчальні дисципліни професійного циклу «Регіональна економіка», «Статистика», «Соціально-економічна статистика», «Гроші та кредит», «Фінансова економіка», «Управлінська економіка» та авторські курси циклу дисциплін за вибором студентів «Поведінкова економіка», «Банківська справа», «Економіка права», «Сартап», у тому числі засобами дистанційного навчання на платформі MOODLE.

Керівник Виробничої практики в організаціях та установах виробничої та невиробничої сфери здобувачів магістреського рівня вищої освіти, науковий керівник магістерських досліджень, голова фахової атестаційної комісії та член кваліфікаційних комісій спеціальності 051 Економіка.

У 2019 р. під керівництвом доц. В.В.Соляр було розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 051 Економіка для першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Здійснювала методичну роботу у складі робочої комісії при МОН України з розробки галузевого стандарту вищої освіти освітнього рівня бакалавр зі спеціальності 015 Професійна освіта (Економіка). Атестована Національним агентством із забезпечення якості освіти  на виконання функцій експерта з акредитації освітніх програм зі спеціальності 051 Економіка у ЗВО України. 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси - регіональні проблеми економічного розвитку, екосистема інновацій, статистико-аналітична методологія економічних досліджень, правове забезпечення, оптимізація фінансово-господарських відносин.

Автор і співавтор понад 150 наукових праць, зокрема підручників і навчальних посібників з грифом МОН України «Основи банківської справи», «Різнорівневі тести оцінювання навчальних досягнень студентів у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», «Сімейна економіка», «Основні технології операцій банку»; монографій «Формування фінансово-економічної підсистеми інфраструктури інноваційного розвитку регіонів», «Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку», «Розвиток державних фінансів в умовах інтеграційних процесів», «Кредит в умовах модернізації діяльності банків»; навчально-методичних посібників, практичних порадників та методичних навчально-методичних комплексів дисциплін «Регіональна економіка, «Статистика», «Гроші та кредит», «Фінансова економіка», «Поведінкова економіка», «Управлінська економіка»; більше 60 наукових публікацій, утому числі у фахових виданнях та за результатами участі у науково-практичних конференціях і семінарах різного рівня за спеціальністю. Має 5 авторських свідоцтв на твори соціально-економічної проблематики (зареєстровано в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства).

Здійснює наукове керівництво загального наукового напряму кафедри економічної теорії, фінансів і обліку ХНПУ імені Г.С. Сковороди за темою: «Соціально-економічні умови та інноваційні чинники забезпечення економічного зростання національної економіки» (зареєстрована в УкрІНТЕІ, державний реєстраційний № 0117U00813, Супровідний лист № 01/10-288 від 24.03.2017 р.). Проводить наукове консультування підприємств у реальному секторі економіки з проблем оптимізації та управління бізнес-процесами.

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Член Вченої ради юридичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди, член редколегії періодичних видань «Збірник наукових праць ХНПУ імені Г.С.Сковороди «Економіка», постійний член організаційного комітету Міжвузівської студентської наукової конференції «Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді».

Член професійного об’єднання «Лабораторія креативних ідей» (КВЕД 94.12, 94.99) з напряму «Економіка та фінанси».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Стажування та підвищення кваліфікації:
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, кафедра англійської мови, посвідчення №80/14, тема: «Удосконалення рівня викладання профільних дисциплін для іноземних студентів та студентів з поглибленим вивченням англійської мови», 15.02.2014 р.;
Інститут інформатизації освіти ХНПУ імені Г.С.Сковороди, сертифікат №4208642624, тема: «Методи розробки, впровадження та викладання курсів відповідного професійного спрямування у формі дистанційної освіти», 28.04.2016р.;
Національний технічний університет «ХПІ», сертифікат, «Бізнес освіта бухгалтерів і аудиторів: тренди сучасності» за програмою Дослідження й оптимізація економічних процесів «ОПТИМУМ-2017», 08.12.2017р.;
Національний технічний університет «ХПІ», сертифікат, Міжнародна методична школа-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті», 01.02-03.02.2017р., 31.01-02.02.2018р., 30.01.2019-01.02.2019 р.;
Неро Електронікс (ВЕЗ «Мінськ», Республіка Білорусь), сертифікат РН 01-10-18,тема: «Оптимізація та управління бізнес-процесами», 01.10.2018р.;
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти, Prometeus, сертифікат «Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн-тренінг», 06.10.2019р.;
Підтверджено володіння англійською мовою на рівні B2 (Upper-Intermediate English Course). Сертифікат серія 02125585 №082-А/19;

НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ

Подяки від адміністрації ХНПУ імені Г.С. Сковороди, медаль «Г.С. Сковорода» ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

 

ORCID

Профіль Соляр В.В. у Google Академії


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.