ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Політика Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди спрямована на постійне вдосконалення якості освітньо-виховного процесу з активним застосуванням сучасних технологій, ефективного менеджменту, врахуванням запитів споживачів і прогнозування потреб у педагогічних кадрах, залученням колективу університету до процесу управління й розробки стратегій розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та регіоні. Формування університету як простору професійної підготовки та життєвого самовизначення людини в різних виявах у сучасному громадянському суспільстві, що відповідає європейським і світовим вимогам та стандартам. Університет позиціонує себе як освітньо-науковий, інноваційний, культурний центр, що здійснює підготовку затребуваного суспільством сучасного вчителя.

Місія: формування освіченого українця – громадянина, патріота, професіонала шляхом удосконалення змісту наукового супроводу якості педагогічної освіти і фундаментального оволодіння мистецтвом навчати і виховувати інших.

Основними напрямами реалізації місії університету є навчально-виховна і науково-інноваційна діяльність; взаємодія з освітніми і науковими інституціями; кадрове та інфраструктурне забезпечення.

Візія: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди як лідер освітнього, наукового й інноваційного розвитку Харківського регіону на засадах широкої європейської і світової інтеграції забезпечує класичну педагогічну освіту та активно впливає на інтелектуальний, духовний і соціально-економічний розвиток держави й суспільства.

Стратегічна мета: якісна фундаментальна і професійна підготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсягах, необхідних для ефективного функціонування насамперед закладів загальної середньої освіти і соціокультурного розвитку суспільства; поєднання традицій та інновацій задля формування особистості, здатної до компетентної і відповідальної професійної діяльності у сфері освіти й науки як в Україні, так і поза її межами; формування і розвиток наукових шкіл; створення сучасної дослідницької е-інфраструктури; збереження усталених традицій педагогічної освіти та педагогічної майстерності.

Для досягнення стратегічної мети планується реалізація таких стратегічних завдань:

 • забезпечення автономії та академічної свободи університету, організація діяльності відповідно до Конституції України, законів, які визначають освітню політику в Україні;
 • здійснення на сучасному рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами багаторівневої вищої освіти та освіту дорослих за обраними ними по «сродності» спеціальностями й освітніми програмами;
 • організація наукової діяльності, проведення наукових теоретичних і прикладних досліджень, ефективне використання отриманих результатів, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу;
 • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • створення умов для підвищення кваліфікації та професійного зростання науково-педагогічних працівників університету;
 • формування особистості шляхом упровадження різних форм і методів патріотичного, правового, екологічного, економічного, естетичного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу загальнолюдських моральних цінностей, соціальної активності, стійкої громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі навчальної, наукової, інноваційної та виховної діяльності;
 • створення умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства, уміння співіснувати в соціумі, незважаючи на ідеологічні, політичні, міжконфесійні розбіжності;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівнів громадян, особливо батьків школярів і студентів;
 • розширення міжнародних зв’язків і провадження міжнародної інтеграції в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури та активної співпраці з провідними університетами України, Європи і світу;
 • систематичний моніторинг попиту на окремі спеціальності на ринку праці і диверсифікації освітньої діяльності;
 • розробка і впровадження додаткових заходів щодо підвищення ефективності професійної орієнтації молоді та сприяння успішній карʼєрі випускників університету;
 • створення сприятливого мультикультурного середовища (розробка розгалуженої системи вивчення іноземних мов); вільне володіння однією або декількома іноземними мовами;
 • упровадження системи подвійних дипломів; інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності, підвищення міжнародної мобільності учасників освітнього процесу шляхом участі в освітніх програмах «Erasmus +», «Горизонт-2020», «DAAD», «Fullbright» тощо;
 • створення умов для реалізації академічної доброчесності;
 • паралельне навчання за різними освітніми програмами;
 • реалізація нового покоління освітніх стандартів;
 • упровадження інноваційних форм організації освітнього процесу (тренінги, майстер-класи тощо);
 • удосконалення системи неперервної освіти (переорієнтація з «освіти на все життя» на «освіту впродовж життя»);
 • створення селективної підтримки обдарованих студентів і школярів;
 • продовження роботи щодо згуртування і підтримки високого рівня громадянської свідомості, відповідальності й толерантності кожного члена колективу;
 • створення умов для ефективного функціонування органів студентського самоврядування та інших громадських організацій і об’єднань;
 • забезпечення розвитку та постійного вдосконалення системи управління якістю діяльності університету, яка охоплює процеси менеджменту, процеси науково-освітньої діяльності, забезпечуючі процеси, залучає працівників університету і здобувачів вищої освіти,  відповідає місії та стратегічній меті університету;
 • забезпечення інформатизації процесів діяльності університету, розвиток дослідницької е-інфраструктури;
 • залучення всіх учасників освітнього процесу до культури якості освіти та стимулювання їхньої творчої участі в її забезпеченні;
 • неперервний систематичний самоконтроль і самоаналіз усіх напрямів діяльності університету;
 • створення безбарʼєрної інфраструктури та забезпечення корекційно-реабілітаційного і психолого-педагогічного супроводу для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами;
 • пошук диверсифікації джерел фінансування університету.

У вирішенні поставлених стратегічних завдань університет дотримується традицій, які склалися за багаторічну історію його розвитку, а саме:

 • єдність науково-інноваційної й освітньо-виховної діяльності, що дозволяє отримати майбутньому вчителю якісні загальнонаукові знання;
 • розвиток і поглиблення наукових педагогічних досліджень, які дозволяють випускникам швидко адаптуватися до умов Нової української школи;
 • інноваційність, яка дозволяє студентам і викладачам швидко знаходити оптимальні шляхи вирішення поставлених перед ними завдань;
 • формування в університеті духу лідерства і корпоративної культури, уміння існувати в конкурентному середовищі.

Успішна реалізація місії університету та вирішення стратегічних завдань можливі лише за умови дотримання базових цінностей.

Основними цінностями університету є:

 • незмінно висока якість підготовки майбутнього вчителя інноваційного типу;
 • сталий розвиток університету, відповідальність за ефективність виконання завдань, які покладаються на університет державою і суспільством;
 • відкритість до співпраці на всіх рівнях, інформаційна прозорість і доступність інтелектуального потенціалу університету;
 • забезпечення умов для вільного наукового пошуку реалізації свого творчого потенціалу в основних сферах діяльності університету для всіх його співробітників;
 • демократизм в управлінні університетом, колегіальність під час прийняття рішень, урахування думки кожного члена колективу;
 • корпоративний патріотизм, згуртованість співробітників університету в досягненні стратегічної мети;
 • прозорість діяльності університету;
 • діючі наукові школи за різними  напрямами, які продукують нові знання, зберігають спадкоємність наукових і суспільних традицій між різними генераціями дослідників та генетичний зв’язок між творчою спадщиною попередників і пошуками сучасників;
 • єдність навчання, наукових досліджень і виховного процесу;
 • повага до особистості, сприяння її гармонійному розвитку, надання можливостей для самореалізації кожного члена колективу;
 • академічна свобода в обміні інформацією, розвитку власних ідей та визначенні власних дій при усвідомленні високої особистої відповідальності за результат;
 • студентоцентризм, забезпечення індивідуальної траєкторії навчання здобувачів вищої освіти;
 • інтеграція в європейський і світовий освітньо-науковий простір.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.