ПОЛІТИКА У СФЕРІ ЯКОСТІ

Політика Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди спрямована на постійне підвищення якості й ефективності всіх напрямів діяльності Університету, зокрема в освітній, науковій та інноваційній діяльності, молодіжній політиці, міжнародному співробітництві, менеджменті, розвитку кадрового потенціалу та ресурсному забезпеченні з активним застосуванням сучасних технологій, урахуванням запитів споживачів і прогнозуванням потреб у педагогічних і наукових кадрах. Університет позиціонує себе як освітньо-науковий, інноваційний, методичний і культурно-просвітницький центр, що здійснює підготовку затребуваної суспільством компетентної, усебічно розвиненої, духовно багатої особистості вчителя, якийє патріотом і свідомим громадянином України, формує простір професійної підготовки та життєвого самовизначення людини в різних виявах у сучасному громадянському суспільстві, що відповідає світовим вимогам та стандартам. Університет керується імперативами Великої хартії університетів, фундаментальними правами людини і дитини, національними інтересами України, універсальними загальнолюдськими цінностями, національною українською ідеєю, сковородинівською традицією освіти і просвітництва. Політика Університету полягає у примноженні цивілізаційних здобутків освіти, поширенні педагогічної культури в Україні та в світі, втіленні у життя гуманістичного освітнього ідеалу, підготовці сучасних педагогічних кадрів широкого профілю, гідних високого звання Учителя.

Місія Університету: формування педагога, освіченого, компетентного, висококваліфікованого фахівця, громадянина, патріота, інноватора, носія духовності і культури завдяки постійному вдосконаленню змісту освіти та сучасних технологій навчання і виховання.

Візія Університету: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди як лідер освітнього, наукового й інноваційного розвитку Харківського регіону на засадах широкої європейської і світової інтеграції забезпечує класичну педагогічну освіту й активно впливає на інтелектуальний, духовний і соціально-економічний розвиток держави та суспільства.

Стратегічні напрями розвитку Університету (пріоритетні сфери діяльності Університету в процесі досягнення стратегічної мети й завдань):

 • освітня діяльність;
 • наукова й інноваційна діяльність;
 • міжнародне співробітництво;
 • молодіжна політика;
 • менеджмент і кадрове забезпечення;
 • ресурсне забезпечення.

Базовими принципами діяльності університету є: автономія та самоврядування; розмежування прав, повноважень і відповідальності МОН України, органів управління Університетом та його структурних підрозділів; поєднання колегіальних та єдиноначальних засад; незалежність від політичних партій, громадських і релігійних організацій; фундаментальність, якість, безперервність і наступність освіти й науки; єдність навчання, розвитку й виховання; інтеграція у світове освітньо-наукове співтовариство. Університет як спільнота вчених, викладачів, співробітників і здобувачів вищої освіти, зберігачем високого духу академічних свобод і корпоративної етики.

Основними цінностями Університету є:

 • сковородинівська родина – університетська спільнота, об’єднана ідеєю розвитку освіти України, підготовки висококваліфікованих і конкурентоспроможних педагогів – агентів змін;
 • – центром університетської спільноти є особистість здобувача вищої освіти, викладача, співробітника, її права, свободи та гідність, забезпечення індивідуальної траєкторії, надання можливостей для її самореалізації;
 • – високий рівень підготовки майбутнього вчителя-інноватора;
 • академічна свобода – самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та інноваційної діяльності, що реалізується на принципах свободи слова, думки й творчості, поширення знань та інформації, проведення наукових досліджень і використання їх результатів;
 • академічна доброчесність – базовий принцип, яким керуються учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності;
 • патріотизм і полікультурність – повага до культурних цінностей українського народу, його історико-культурного надбання та традицій, до інших культур, традицій і мов;
 • – колегіальність під час прийняття рішень, урахування думки кожного члена колективу;
 • духовність – найвищий рівень гармонійного розвитку і саморегуляції педагога як зрілої особистості. Укріплення духовності в майбутніх учителів відбувається в процесі навчання, ідейного виховання і розвитку особистості, її загальнокультурних, громадянських та професійних компетентностей, а також самоосвіти. У системі домінуючих мотивів особистості вчителя духовність має дві фундаментальні потреби: ідеальну потребу пізнання і соціальну потребу жити заради інших.

Загальна стратегічна мета: якісна фундаментальна й професійна підготовка здобувачів бакалаврського, магістерського, освітньо-наукового й наукового рівнів вищої освіти; збереження усталених традицій педагогічної освіти та педагогічної майстерності, які в поєднанні з інноваціями сприятимуть формуванню особистості, здатної до компетентної та відповідальної професійної діяльності у сфері освіти й науки як в Україні, так і поза її межами; підвищення кваліфікації педагогічних працівників в обсягах, необхідних для ефективного функціонування й сталого розвитку закладів освіти різних типів і соціокультурного розвитку суспільства; формування й розвиток наукових шкіл; створення сучасної дослідницької е-інфраструктури.

Для досягнення загальної стратегічної мети передбачено виконання таких стратегічних цілей:

 • забезпечення автономії та академічної свободи Університету, організація діяльності відповідно до Конституції України, законів, які визначають освітню політику в Україні;
 • здійснення на сучасному рівні освітньої діяльності, що забезпечує здобуття особами багаторівневої вищої освіти та освіти дорослих за обраними ними «по сродності» спеціальностями й освітніми програмами;
 • організація наукової діяльності, проведення наукових теоретичних і прикладних досліджень, ефективне використання отриманих результатів, підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації, забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу;
 • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • створення умов для підвищення кваліфікації та професійного зростання науково-педагогічних працівників Університету, зокрема для неформальної та інформальної освіти;
 • формування особистості шляхом упровадження різних форм і методів патріотичного, правового, екологічного, економічного, естетичного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу загальнолюдських моральних цінностей, соціальної активності, стійкої громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, уміння вільно мислити і самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі навчальної, наукової, інноваційної та виховної діяльності;
 • створення умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, духовних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства, уміння співіснувати в соціумі, незважаючи на ідеологічні, політичні, міжконфесійні розбіжності;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього й культурного рівнів громадян, особливо батьків школярів і студентів;
 • розширення міжнародних зв’язків і провадження міжнародної інтеграції в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва й культури та активної співпраці з провідними університетами України, Європи і світу;
 • систематичний моніторинг попиту на окремі спеціальності на ринку праці й диверсифікація освітньої діяльності;
 • розроблення й упровадження додаткових заходів щодо підвищення ефективності професійної орієнтації молоді та сприяння успішній кар’єрі випускників Університету;
 • створення сприятливого мультикультурного середовища (розроблення розгалуженої системи вивчення іноземних мов); забезпечення вільного володіння учасниками освітнього процесу однією або декількома іноземними мовами;
 • упровадження системи подвійних дипломів; інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності, підвищення міжнародної мобільності учасників освітнього процесу шляхом участі в освітніх програмах «Erasmus+», «Горизонт-2020», «DAAD», «Fullbright» тощо;
 • створення умов для реалізації принципів академічної доброчесності;
 • паралельне навчання за різними освітніми програмами;
 • реалізація нового покоління освітніх стандартів;
 • упровадження інноваційних форм організації освітнього процесу (тренінги, майстер-класи тощо);
 • удосконалення системи неперервної освіти (переорієнтація з «освіти на все життя» на «освіту впродовж життя»);
 • створення селективної підтримки обдарованих студентів і школярів;
 • продовження роботи щодо згуртування й підтримки високого рівня громадянської свідомості, відповідальності й толерантності кожного члена колективу;
 • створення умов для ефективного функціонування органів студентського самоврядування та інших громадських організацій і об’єднань;
 • забезпечення розвитку та постійного вдосконалення системи внутрішнього забезпечення якості діяльності Університету, яка охоплює процеси менеджменту, освітньо-наукової діяльності, ресурсного забезпечення, залучає працівників Університету і здобувачів вищої освіти, відповідає місії та стратегічній меті Університету;
 • забезпечення інформатизації процесів діяльності Університету, розвиток дослідницької е-інфраструктури;
 • залучення всіх учасників освітнього процесу до культури якості освіти та стимулювання їхньої творчої участі в її забезпеченні;
 • створення безбар’єрної інфраструктури та забезпечення корекційно-реабілітаційного й психолого-педагогічного супроводу для здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами;
 • диверсифікація джерел фінансування Університету.

У процесі досягнення поставлених стратегічних цілей Університет дотримується традицій, які склалися за багаторічну історію його розвитку, а саме:

 • єдність освітньої та науково-інноваційної діяльності, що дозволяє отримати майбутньому вчителеві якісні загальнонаукові знання;
 • розвиток і поглиблення наукових педагогічних досліджень, які дають можливість випускникам швидко адаптуватися до умов Нової української школи;
 • інноваційність, яка дозволяє учасникам освітнього процесу віднаходити оптимальні шляхи виконання поставлених перед ними завдань;
 • формування в Університеті духу лідерства й корпоративної культури, уміння існувати в конкурентному середовищі.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.