Анатомічний (морфологічний) музей кафедри анатомії і фізіології людини імені професора Я.Р. Синельникова

 
Hiс lokus est,
ubi mors gaudet succurrere vitae 
Тут місце,
де смерть рада допомогти життю
 
 
 

 

 

 

 

 

Анатомічний (морфологічний) музей кафедри анатомії і фізіології людини імені проф. Я.Р. Синельникова Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди – унікальне зібрання анатомічних препаратів, аналогів якого немає серед українських педагогічних університетів. Він налічує близько 600 експонатів, які майже всі виготовлені співробітниками кафедри. Музей має важливе науково-дослідне, методичне, просвітницьке значення. Унікальність колекції музею полягає в тому, що її основою є препарати, виготовлені особисто видатним анатомом, доктором медичних наук, професором Яковом Рафаїловичем Синельниковим, автором всесвітньо відомого «Атласу анатомії людини», за яким навчаються медики й біологи всього світу, та учнями його школи.

Музей є навчальним і науково-методичним підрозділом кафедри. Його експозиції цілком відповідають методичним вимогам до вивчення анатомії людини, ілюструють хід наукових досліджень із різних напрямів, тобто його структура сприяє досягненню мети навчання студентів і залучення їх до науково-дослідної роботи. Музей – це й один з елементів підготовки висококваліфікованих учителів, база для систематичної аудиторної та самостійної роботи студентів, сприятливе середовище для організації всіх елементів навчального процесу. На базі музею кафедри проводиться активна науково-методична робота: визначається стратегія і тактика викладання, функціонує студентський науковий гурток.

Анатомічний музей кафедри має значення не лише для студентів, що навчаються на профільних спеціальностях нашого університету, але й для такої актуальної зараз популяризації природничо-наукового світогляду серед студентів усіх спеціальностей, а також студентів інших навчальних закладів, учнів медичних училищ, коледжів, старшокласників гімназій, ліцеїв та шкіл Харкова й області.

Ідея створення морфологічного музею на кафедрі анатомії і фізіології людини університету з’явилася задовго до його офіційного відкриття і належить видатному вченому-морфологу, доктору медичних наук, професору Я.Р. Синельникову, який тоді завідував кафедрою. Музей був започаткований в шістдесятих роках ХХ століття. Експонатами майбутнього музею мали стати унікальні препарати, зроблені під час наукових робіт, які проводили співробітники кафедри і студенти наукового гуртка, оскільки анатомічний препарат – це сукупність ідеї, наполегливої праці, оригінального підходу й досконалість творіння рук анатома – дослідника та вченого.

Станом на 1977 рік було зібрано певну кількість експонатів, і у вересні того ж року музей було відкрито.

Під керівництвом професора Я.Р. Синельникова в той період проводилася плідна науково-дослідна робота, і буквально за декілька років експозиція музею збільшилася втричі завдяки, в основному, натуральним вологим препаратам. Співробітники кафедри анатомії і фізіології людини університету здійснили значний внесок у розвиток музею. Його створення й розвиток пов’язані з іменами анатомів кафедри – професора Я.Р. Синельникова, доцентів Є.П. Страхової, В.П. Полякова, І.І. Шапіро, С.П. Шапіро, аспірантів О.М. Микитюка, В.І. Без’язичного, В.Х. Фоменко, М.Г. Самойлова та ін.

Спочатку музей розташувався в підвальному приміщенні, площа якого була 22 м2, виставковий фонд складав близько 100 експонатів.

У 1992 році під керівництвом завідувача кафедри проф. О.М. Микитюка було проведено реконструкцію музею і він був переміщений у нове, просторіше приміщення на першому поверсі навчального корпусу.

Протягом наступних років викладачі кафедри розширювали музейні колекції, примножували фонд наочних експонатів. У цьому їм допомагали студенти наукового гуртка кафедри. Більшість перших препаратів, яким на сьогодні вже 40–50 років, зберігаються в музеї поруч із препаратами, виготовленими руками теперішніх викладачів і студентів.

Нині експозиційна площа музею складає 98,08 м2, нараховує понад 544 експонати, із них: 240 вологих препаратів (зокрема унікальні колекції ембріонів та плодів), 259 сухих, 7 корозійних, 60 штучних (моделей і муляжів), 44 барельєфи, 23 таблиці (малюнки).

До розширення музейного фонду залучаються викладачі, співробітники кафедри, лаборанти і студенти.

Препарати розміщені в шафах відповідно до систематичного принципу вивчення анатомії людини. Музейна експозиція представлена такими тематичними секторами: «Остеологія», «Міологія», «Синдесмологія», «Спланхнологія», «Ангіологія», «Нейрологія», «Вікова фізіологія», «Аномалії розвитку», «Антропологія».

Різноманіття музейних препаратів допомагає зрозуміти особливості будови організму людини в цілому й окремих його органів як у нормі, так і при патології. Переважну більшість експонатів музею складають органи і частини тіла людини, що розміщені в герметично закритих ємностях зі спеціальною рідиною, основним компонентом якої є формалін. Кожен експонат має опис (пояснювальну записку), який  надає можливість відвідувачам не просто побачити орган, але й отримати інформацію щодо його будови.

Понад 70 % препаратів є багатопрофільними. Вони використовуються як наочні посібники під час занять не лише з анатомії, але й із фізіології, основ медичних знань, гігієни, педіатрії, антропології, антропогенезу та інших навчальних дисциплін.

Сьогодні однією з найактуальніших є проблема здорового способу життя і впливу різноманітних екологічних факторів, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії тощо. У зв’язку з цим посилений інтерес серед відвідувачів музею викликає колекція препаратів з аномаліями розвитку як вроджених, так і зумовлених хворобами.

Експонати, які склали цю колекцію, збиралися протягом декількох десятків років у медичних закладах Харкова та Харківської області. Вони наочно демонструють вплив несприятливих екологічних чинників і шкідливих звичок на організм, що розвивається. Серед них відвідувачі музею мають можливість побачити «заячу губу», «вовчу пащу», «тюленеподібні кінцівки», «клишоногість», «аненцефалію», «гідроцефалію».

Музейна колекція містить і антропологічні експонати. Вони представлені 1 натуральним та 60 штучними зразками (муляжами).

Однією з провідних функцій нашого музею є освітня. Із перших днів свого існування музей допомагає студентам отримувати знання про будову організму людини, особливості окремих органів і систем, сприяє засвоєнню таких складних, але надзвичайно важливих дисциплін, як анатомія та фізіологія людини. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі дозволяє використовувати цифрові фотографії музейних препаратів у лекційних курсах під час складання візуалізованих завдань тестового контролю знань і уможливлює створення на їх базі електронних наочно-навчальних посібників.

Анатомо-фізіологічні дисципліни посідають чільне місце в системі підготовки спеціалістів, які мають безпосереднє відношення до виховання і навчання дітей. Тому анатомічний музей є важливою та невід’ємною ланкою у викладанні анатомії, фізіології та інших природничих дисциплін.

Колектив кафедри висловлює щиру подяку першому проректору, проректору з наукової роботи, доктору філологічних наук, професору Андрущенко Олені Анатоліївні, яка виступила ініціатором створення цього каталогу та надала вагому підтримку в його підготовці. В підготовці каталогу надали значну допомогу співробітники кафедри та університету: старший викладач Коваленко Л.П., завідувач лабораторії Ткачук І.С., декан факультету іноземної філології Борисов В.А., провідний редактор Сервінська О.С., а також співробітник кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету Лютенко Михайло Анатолійович.

Завданнями музею є:

 • Проведення навчальних занять з анатомії (природничих дисциплін).
 • Просвітницька діяльність із питань анатомії, фізіології, основ медичних знань, гігієни тощо.
 • Пропаганда здорового способу життя.
 • Формування природничо-наукового світогляду в молоді.
 • Профорієнтаційна робота.

Освітні послуги:

I. Лекційно-практичні заняття для студентів факультетів університету:

 1. Для факультету природничої, спеціальної і здоровʼязбережувальної освіти під час викладання дисциплін «Анатомія людини»,  «Фізіологія людини і тварин», «Вікова анатомія і фізіологія», Основи медичних знань, «Гігієна», «Фізіологія вищої нервової діяльності», «Антропологія»;
 2. Для факультету психології та соціології  під час викладання дисциплін «Основи біології людини», «Анатомія і еволюція нервової системи»
 3. Для факультету фізичного виховання та спорту під час викладання дисциплін  «Анатомія з основами біомеханіки», «Фізіологія людини, фізичного виховання і спорту», «Гігієна з основами медичних знань»
 4. Для факультету дошкільної освіти  під час викладання дисциплін «ОМЗ ,педіатрії  та гігієни»
 5. Для факультету початкового навчання під час викладання дисциплін  «ОМЗ, анатомія і фізіологія дитини з основами генетики, фізіологія вищої нервової діяльності, основи педіатрії»
 6. Для факультетів: історичного, іноземної філології, славістики, українського мовно-літературного, фізико-математичного, мистецтв, художньо-графічного, юридичного під час викладання «Вікової фізіології».

II. Наочні уроки та екскурсії з анатомії, фізіології, основ медичних знань і гігієни, антропології й антропогенезу для школярів і абітурієнтів.

III. Лекції-екскурсії для студентів інших вищих навчальних закладів м. Харкова.

61166, м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к. 101, 103
(станція метро «Наукова»)
тел. 61166, м. Харків,
пров. Фанінський, 3-в, к. 101 - 118
(станція метро «Наукова»)
тел. (050) 29-26-776

Завідувач музею

Анікєєва Анастасія Сергіївна

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.