Освітньо-наукова програма «Філологія». Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий).

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки.

Спеціальність: 035 Філологія.

Освітньо-наукова програма "Філологія" (2021)

Освітньо-наукова програма «Філологія» (2020)

Освітньо-наукова програма «Філологія» (2019)

Освітньо-наукова програма "Філологія" (2018)

Обсяг освітньої програми – 50 кредитів

Термін навчання – 4 роки 

Метою освітньо-наукової програми є забезпечення підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня за напрямом 035 Філологія до викладацької та науково-дослідної діяльності в галузі знань 03 Гуманітарні науки, формування програмних компетентностей, необхідних для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі дослідницько-інноваційної діяльності, проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне і практичне значення.

Об’єкти вивчення та діяльності: теоретико-методологічні засади наукового філологічного дослідження; фахова підготовка до організації педагогічного процесу в закладах освіти різних типів; провадження науково-дослідницької, навчально-виховної, методичної та просвітницької діяльності на засадах наукової етики.

Цілі навчання: формування в здобувача професійних компетентностей філолога-дослідника, у результаті чого він буде здатний написати, апробувати й успішно захистити дисертаційне дослідження в галузі мовознавства / літературознавства.

Теоретичний зміст предметної області: генезис мови і літератури, мовні й літературні феномени в синхронії та диахронії.

Методи, методики та технології: застосовують системний, історико-культурний, структурно-функціональний, антропоцентричний, дискурсивний, міждисциплінарний підходи до вивчення й опису мовних та літературних явищ; аналітичний, дедуктивний та індуктивний методи, методи узагальнення, моделювання, висування гіпотез, описовий, інтерпретаційний, біографічний та інші. Провідним методом у викладанні навчальних дисциплін є проблемно-пошуковий метод, який має розвивати в здобувачеві навички самостійного дослідника, здатного до формулювання наукової проблеми, критичного осмислення результатів попередніх досліджень, пошуку оптимальних шляхів вирішення поставлених завдань і здатності переконливого, логічно вибудованого й аргументованого обґрунтування власної наукової позиції. Використання методу диспутів і дискусій має на меті розвинути в аспірантів уміння виявляти суперечності в досліджуваній проблемі, самостійно формулювати гіпотезу, висувати припущення, аналізувати їхню достовірність і доводити правильність її вирішення. Використовуючи загальнонаукові та спеціальні філологічні методи під час виконання дослідження й презентації наукових результатів, аспірант привчається виробляти власні алгоритми розв’язання наукової проблеми. Основними формами навчання є лекція, семінар, практичне заняття, здійснені в очній та дистанційній формі. Зворотній зв’язок забезпечується за допомогою різних видів поточного та підсумкового контролю знань, виконання індивідуальних дослідницьких завдань з теми.

Освітньо-наукова програма спрямована на наукову, педагогічну й методичну підготовку висококваліфікованих фахівців в царині наукових студій та викладання філологічних дисциплін, що передбачає створення умов для оволодіння здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня за напрямом 035 Філологія сучасними методами науково-дослідної діяльності й компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі дослідницько-інноваційної діяльності; набуття необхідного для здійснення професійної діяльності рівня знань, умінь, навичок, досвіду діяльності і підготовки до захисту науково-кваліфікаційної роботи (дисертації) на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD) у галузі 03 Гуманітарні науки.

Термін реалізації освітньо-наукової програми – 4 роки. Освітня складова програми реалізується протягом 6 семестрів, її обсяг становить 43 кредити. Зміст наукового складника ОНП визначається індивідуальним навчальним планом аспіранта. ОНП підготовлена з урахуванням потреб здобувачів, які навчаються без відриву від виробництва та з відривом – аспіранти очної (вечірньої) форми навчання зобов’язані відвідати не менше 50 % від загального обсягу аудиторних занять, аспіранти заочної форми навчання – не менше 20 %.

Важливою особливістю програми є збереження і розвиток багатої наукової спадщини видатних учених, які заклали основи філологічних досліджень у ХНПУ імені Г.С. Сковороди – С. І. Дорошенка, Л. А. Лисиченко, Л. Г. Фрізмана, М.Ф. Гетьманця, А.Т. Гулака, Г.Ф. Калашникової, Л.В. Ушкалова та ін. Традиції локальних філологічних і лінгвістичних наукових шкіл, що функціонують на українському мовно-літературному факультеті імені Г.Ф. Квітки-Основ’яненка, поєднуються з прагненням до створення нових наукових напрямів у тісній інтеграції з європейським і світовим науковим співтовариством.

Придатність до працевлаштування. Вимоги ринку відображені в Класифікаторі професій (ДК 003:2010), затвердженого Наказом № 327 Держспоживстандарту України від 28.07.2010 та Наказом № 457 Держспоживтандарту України від 11.10.2010, та окреслюють сфери діяльності випускників аспірантури, серед яких діяльність: у галузі вищої освіти (85.4), наукових досліджень і розробок (72), в інших професійних, технічних та наукових видах діяльності (74). Згідно з названими документами, здобувач PhD після закінчення навчання за освітньо-науковою програмою 035 Філологія може займати відповідну посаду, працювати в галузі освіти та науки в підрозділах наукових і державних установ, профільних кафедрах університетів, в органах державної та місцевої влади, на підприємствах та в організаціях, громадських організаціях тощо. Результатами виконання ОНП підготовки докторів філософії за напрямом 035 Філологія є присвоєння їм відповідної академічної кваліфікації:

2310.2 Викладач вищого навчального закладу; Асистент;

232 Викладач середнього навчального закладу;

2419.3 Консультант в апараті державної влади, виконкому;

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика); Науковий співробітник (філологія, лінгвістика); Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика); Філолог-дослідник;

2444.2 Лінгвіст;

2451.1 Літературознавець.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.