Паньок Тетяна Володимирівна

Паньок Тетяна Володимирівна
Кандидат мистецтвознавства,
доктор педагогічних наук, доцент
завідувач кафедри образотворчого мистецтва

 

 

 

 

ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА

1985–1989 рр. – Харківське державне художнє училище, з відзнакою (факультет художньо-педагогічний).
1991–1995 рр. – Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (художньо-графічний факультет).
1996–1999 рр. навчання в аспірантурі Харківського художньо-промислового інституту у доктора мистецтвознавства, проф. Л.  Соколюк.
Праця в науково-дослідному секторі на кафедрі історії і теорії мистецтва Харківської державної академії дизайну і мистецтв над держбюджетною тематикою «Мистецтво Слобожанщини ХVІІІ–ХХ ст.» (2001–2004 рр.) (номер держреєстрації 0102U006435)
2006 р. – доцент кафедри «Українського декоративно-прикладного мистецтва та графіки» художньо-графічного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
2017 р. – захистила докторську дисертацію «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх художників-педагогів у контексті розвитку вищої художньої освіти  України (1917—1991 рр.)», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти; 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Гриньова Валентина Миколаївна.

ПРОФЕСІЙНА КАР'ЄРА

Вчитель образотворчого мистецтва у восьмирічній школі с. Покотилівка, Харківська обл. (1988–1989).
Вчитель образотворчого мистецтва та креслення в середній школі № 143, м. Харкова (1989–1994). Кураторська діяльність, галерея «Український засів», дизайнер (1995–1996).
З 2000 р. працює у ХНПУ імені Г.С.Сковороди на художньо-графічному факультеті, читає курс лекцій по «Історії образотворчого мистецтва», «Історії костюму», «Історії дизайну», «Історії аудіовізуального мистецтва», «Мистецтвознавство».
З 2003–2007 рр. обіймала посаду заступника декана з наукової роботи.
2007 р. до сьогодні – кафедрою образотворчого мистецтва ХНПУ імені Г. С. Сковороди.
2005 р. – захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Харківської державної академії дизайну і мистецтв на тему: «Стильова еволюція в іконописі Слобожанщини ХVІІ–початку ХІХ ст.». – 17.00.05 – образотворче мистецтво. Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, професор Людмила Данилівна Соколюк.
2005 р. – член міжнародної асоціації мистецтвознавців «АІС» (Париж).
2008 р. – член Національної спілки художників України.
2010 р. – професор кафедри образотворчого мистецтва ХНПУ імені Г.С.Сковороди.
2018 – декан художньо-графічного факультету.
З 2005 року в рамках вимог Болонського процесу організувала студентський науково–практичний гурток «Музейний провулок», що займається активною підготовкою студентів до наукової роботи, до участі студентів до міжнародних та Всеукраїнських виставках, наукових конференціях (2005–2020).
Керує науковою роботою магістрантів та аспірантів, за напрямком «Теорія та методика професійної освіти».
Організувала і брала безпосередню участь у роботі по створенню методичного і наочного фонду кафедри образотворчого мистецтва по створенню методичного забезпечення з усіх дисциплін кафедри.
Організовувала і брала безпосередню участь в створенні документації з ліцензування спеціальностей:
  • образотворче мистецтво;
  • образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;
  • графічний дизайн.
Є гарантом освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти "Образотворче мистецтво", спеціальність 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво).
Підготувала і реалізувала міжнародний арт-проект: Agora Gallery (2013, США, Нью-Йорк).
Куратор міжнародного пленеру що проходив на базі художньо-графічного факультету ХНПУ імені Г.С.Сковороди: Україна-Франція-Польща.
Організувала міжнародне співробітництво з Vyscha shkhola upravlinnz ta administratsii, Польща, Ополє у рамках культурно-освітнього проекту.
Учасник проекту «Нова українська школа», секції – образотворче мистецтво.
Досліджує процеси становлення вищої художньо-педагогічної освіти в Україні. Вивчає історію, культуру, мистецтво України та вплив суспільно-політичних змін на становлення сучасних мистецьких процесів. Арт-терапевт.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Має близько 150 публікацій (наукових і навчально–методичних) більшість з яких надруковано у фахових виданнях рекомендованих ВАКом України.
Написала низку монографій «Слобожанська ікона ХVІІ – початку ХІХ ст.» (2008), «Фактори і умови становлення вищої художньо-педагогічної освіти в Україні на початку ХХ століття», «Розвиток вищої художньо-педагогічної освіти в Україні у ХХ столітті» (2016);
колективні монографії: «Вища педагогічна освіта і наука України: Історія сьогодення та перспективи розвитку. Харківська обл.» (2009), «Соціально-економічні проблеми просторового розвитку» (2015), «Теорія і практика образотворчого мистецтва (для студентів ІІІ курсу спеціальності 014 – середня освіта «Образотворче мистецтво») (2020); методичний посібник «Теорія і практика образотворчого мистецтва» (2016).
Робочі зошити «Я і Україна» для 1–4 класів, що написані у співавторстві були рекомендовані Міністерством освіти і науки України (2007) для впровадження у шкільний учбовий процес.
Автор статей до «Енциклопедії Сучасної України» (Інститут енциклопедичних досліджень НАНУ).

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Бере активну участь у художньо-педагогічному житті України. Постійний організатор і учасник художніх виставок різного рівня.
Виступає з мистецтвознавчими проектами, художньо-критичними та історико-педагогічними статтями.
Проводить консультації з методики викладання образотворчого мистецтва.
Має досвід у галерейній діяльності.
Працює з багатьма українськими громадськими організаціями.
Бере активну участь у політичному житті країни. Неодноразово нагороджена почесними грамотами ЦВК.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Проходження тренінгів, участь у наукових конференціях і вебінарах, що підтверджено наявністю сертифікатів:
Фахівець з історії та символіки українського іконопису;
«Нова українська школа» (Свідоцтво про підвищення кваліфікації № ZG-WRKSO /401/149/16/MW, Центр розвитку освіти, м. Варшава, Польща, 2016 р.;
№ ZG-WRKSO /401/183/16/MW, Центр розвитку освіти, м. Варшава, Польща, 2016 р.; обсяг 104 год. 3,5 кред. ЄКТС).
Creativity Campus course, Higer, British council, МОН України, 2018 р., обсяг 36 год. 1,18 кред. ЄКТС).
Фахівець з Арт-педагогіки (Сертифікат № 11082018100 Арт-терапія в роботі з особливими дітьми, 2018 р., обсяг 0,18 кред. ЄКТС; Сертифікат № 2612201969 Методи арт-терапії у роботі з особливими дітьми, 2019 р., обсяг 45 год. 1,5 кред. ЄКТС);
АВА-терапевт (диплом № 9539680147 Наука і практика прикладного аналізу поведінки, 2019 р.; сертифікат УНП 692068284 «Ігрова АВА-школа», обсяг 10 год. 0,3 кред. ЄКТС; онлайн курс з підготовки терапевтів для роботи в інклюзивному середовищі та в індивідуальних позашкільних програмах, 18.01 – 29.03.2018 р., обсяг 75 год. 2,5 кред. ЄКТС);
Сенсорний терапевт (Сертифікат MU № 3103302 Використання технологій сенсорної інтеграції та елементів сенсомоторного тренінгу для активізації мовлення та подолання комунікативних труднощів у дітей з аутизмом, 2020 р., обсяг 4 год. 0,13 кред. ЄКТС; сертифікат «Застосування елементів сенсорної інтеграції в роботі з дітьми», Польща, обсяг 75 год. 2,5 кред. ЄКТС).

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Нагороджена почесною грамотою Харківської міської ради (2010).

 

Google Scholar 

ORSID 

e-mail: panyokmi@gmail.com


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.