Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.053.007– Ван Юечжи

Створена відповідно до наказу МОН України № 1392 від 09.11.2020 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ван Юечжи на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю «Освітні, педагогічні науки».

Ван Юечжи

МУЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ВАЛЬДОРФСЬКИХ ШКОЛАХ КНР ТА УКРАЇНИ

Анотація

Дисертація

Відгук офіційного опонента: канд. пед. наук, доц. Хотченко Ірини Анатоліївни

Відгук офіційного опонента: д-р. пед. наук, доц. Желанової Вікторії В'ячеславівни

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертаційного дослідження

Голова ради: 

Золотухіна Світлана Трохимівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Рецензенти:

1. Лупаренко Світлана Євгенівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;

2. Матвєєва Ольга Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри музично-інструментальної підготовки вчителя Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

Опоненти:  

1. ЖелановаВікторія В'ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка;

2. Хотченко Ірина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, методики та менеджменту освіти Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків).

Контакти:

E-mail: vchsekretar@hnpu.edu.ua

тел. (057)700-35-27.

Дисертацію прийнято до розгляду: 11 листопада 2020 р.

Захист дисертації відбувся: «10» грудня 2020 р. о 12-00 годині, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди за адресою (61002, Харків, вул. Алчевських, 29, ауд. 216).

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту:

Про видачу диплома та присудження ступеня доктора філософії

Відповідно до рішення вченої ради університету від 22.02.20201 р. протокол № 2 та наказу № 157  МОН України від 09.02.2021 р. присудити ступінь доктора філософії та видати диплом доктора філософії Ван Юечжи за спеціальністю 011 Освітні та педагогічні науки за галуззю знань  01 Освіта/Педагогіка.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.