Спеціальність 017 - Фізична культура і спорт

Спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» має на меті задоволення потреб особистості, суспільства і держави у фахівцях, орієнтованих на сучасні методи освіти і виховання особистості, прищеплення здорового способу життя, а також підготовку таких фахівців з фізичної культури і спорту, які спроможні здійснювати освітню і спортивно-оздоровчу діяльність на високому професійному рівні.

За результатами навчання випуск отримає навички проведення тренування, супроводження та участі спортсменів у змаганнях, здійснення  організації оздоровчо-рекреаційної рухової активності різних груп населення, організація заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації та форм адаптивного спорту для осіб, що їх потребують, здійснення навчання, виховання та соціалізації людини у сфері фізичної культури і спорту, застосовуючи різні педагогічні методи та прийоми.

Перспективи розвитку спеціальності 017 - Фізична культура і спорт

Сучасне суспільство вимагає високої сили духу та міцного здоров’я для самореалізації, виживання та подолання труднощів. Саме тому збільшується запит на засоби, що розвивають саме ці якості. Найголовнішим і найсильнішим засобом розвитку особистості є самовдосконалення шляхом фізичного і духовного розвитку. І тому фізична культура і спорт виступають однією з найголовніших сфер у сучасному суспільстві. Саме тому запит на фахівців з даної спеціальності у сучасному суспільстві зростає. Це обумовлює перспективність розвитку даної спеціальності в університеті. Спорт – це не тільки краса тіла, сила духу, здатність до подолання труднощів, вміння робити неймовірне, підніматись над уявленнями  суспільства про людські можливості. Це також престиж країни, університету на міжнародній арені, здатність до конкурентноспроможності в сучасному суспільстві.

Розвиток спеціальності 017 Фізична культура і спорт мають наступні напрямки.

Перший напрямок – відродження традицій ХНПУ імені Г.С. Сковороди. З початку свого існування в університеті, тобто з 1947 року, підготовка фахівців з фізичного виховання та спорту була фундаментом університету. Період, коли утворивсяфакультет, був не зовсімзвичайним в історії. Цебувдивовижний час величезногопіднесенняспортивноїдіяльності в країні і у всьомусвіті, а педагогічнийінститутбувзосередженнямбільшостіпровіднихспортсменів, тренерів, організаторів, науковців та методистів. І тому не випадково, щобільшістьпровіднихфахівців у галузі спорту були студентами педагогічногоінституту в кінці 50-х - початку 60-х років. І саме в цейперіодутворивсяфакультет. Практично всівипускники того часу домоглисявисокихуспіхів у якостіспортсменів, тренерів, організаторів, суддів, науковців, масажистів. Назавжди у пам’яті університету залишилися імена Титаря В.А., Пояркова Ю.М., Венгеровського Ю.Н. та багатьох інших спортсменів і тренерів. Імідж університету як центра спорту, що утворився з моменту створення університету, є провідним елементом іміджу університету і в теперішній час. І тому підтримання і розвиток традицій спорту в університеті сприятиме підвищення іміджу університету на всеукраїнському і міжнародному рівні. Це є першою основою для підвищення привабливості університету для абітурієнтів і підвищенням кількості тих, хто бажає навчатись в університеті.

Другий напрямок розвитку спеціальності 017 випливає з першого і відображує механізми підвищення привабливості університету для абітурієнтів.  Це пов’язано із підвищенням запитом у суспільстві на фахівців з фізичної культури і спорту, прагненням людей до самовдосконалення, саморозвитку, підвищення свого іміджу, щоб долати ті труднощі, що надає сучасний світ, та бути конкуретноспроможними у всіх сферах діяльності.

Третій напрямок розвитку спеціальності 017 пов’язаний з поліпшенням навчальної роботи. Взагалі спорт передбачає мету, яку необхідно досягти. Це стосується як спортивної, так і тренерської і організаторської діяльності. Для досягнення цієї мети необхідні знання. Необхідність отримання цих знань надає стимул для навчання.

Для реалізації в спортивній, оздоровчій, тренерській діяльності необхідно знати, як працює організм, за якими фізіологічними, біомеханічними законами будується тренувальний процес, як зробити так, щоб кожна людина змогла реалізувати свій природний потенціал.

З даного напрямку випливає і наступний – вдосконалення наукової роботи. Спортивна діяльність надає широкі можливості для проведення наукових досліджень на високому міжнародному рівні. Спортивна діяльність досліджує людину в екстремальних умовах. Це є сфера прояву людських здібностей на межі функціональних можливостей.

Тому наукові дослідження в сфері фізичної культури і спорту є затребованими не тільки чисто в спортивній науці, але і в біологічній, математичній, біофізичній, філософській, мистецькій, педагогічній, психологічній сферах. Не випадково уже на даний час на кафедрі олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор фахівці мають індекс Хірша в базі Scopus від 2 до 8, індекс цитувань  в базі Web of Science – від 2 до 6, загальна кількість публікацій у провідних міжнародних базах складає понад 40 статей, а відсоток публікацій у міжнародних базах Scopusта Web of Science фахівців кафедри складає одну з найбільших частин в університеті.

Наступний напрямок розвитку спеціальності 017 – це розвиток моральних якостей студентів і викладачів. Спорт передбачає чесну боротьбу, і тому розвиває такі якості, як порядність, чесність, працьовитість. Крім того, спорт є основою для розвитку вольових якостей, уміння долати себе, працювати в екстремальних умовах. В сучасному суспільстві бракує кількість сильних людей не тільки фізично, але й духовно, і тому розвиток спеціальності 017 сприятиме розвитку не тільки моральних принципів в університеті, але і в суспільстві. Приклад Ю.М. Пояркова як високо порядної людини, що освітлила наше суспільство, є проявленням даного положення.

Спорт – це явище міжнародне. І тому розвиток спеціальності 017 разом із розвиток наукових, спортивних досягнень надає можливості для розширення міжнародних зв’язків. Це також є необхідною умовою для підвищення іміджу університету. Прикладом проявлення даного положення є реалізація міжнародних програм ЕРАЗМУС ПЛЮС, навчального та наукового співробітництва на факультеті. Велика частина наукових публікацій є у співавторстві з закордонними фахівцями (Польща, Румунія, тощо).

Як наслідок розвитку даних напрямків в сполученні із зростанням запиту суспільства на фахівців в галузі фізичної культури і спорту надає умови працевлаштування випускників, що також підвищує спроможність даної спеціальності для потреб сучасного суспільства. Сильні та спроможні люди роблять сильним наше суспільство.


 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.