Юр’єва Катерина Анатоліївна

Юр’єва Катерина Анатоліївна,
доктор педагогічних наук, доцент,
професор кафедри музичного мистецтва

 ОСВІТА ТА НАУКОВА ПІДГОТОВКА 

З 1981 по 1985 рр. навчалася на музично-педагогічному факультеті Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Музика», після закінчення якого отримала диплом з відзнакою та кваліфікацію «Учитель музики».

З 1990 по 1993 рр. навчалася в аспірантурі.

У 1994 році захистила дисертацію та отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності «Теорія та історія педагогіки».

Вчене звання доцента отримала у 1995 р.

З 2002 по 2005 рр. проходила наукову підготовку в докторантурі.

У 2017 р. захистила дисертацію та отримала науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».

 ПРОФЕСІЙНА КАРʼЄРА ТА ДОСВІД УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

З серпня 1985 р. по січень 1986 р. – учитель музики СШ № 4 м. Люботин.
З 1985 по 1986 рр. –за сумісництвом викладач Харківського педагогічного училища.
З січня по жовтень 1986 р. – концертмейстер кафедри музики та естетики.
З 1986 по 1989 рр. – викладач кафедри музики та естетики.
З 1989 по 1990 рр. – викладач кафедри музвиховання.
З 1993 по 2002 рр. – старший викладач, доцент кафедри музвиховання, пізніше – сектору естетичного виховання.
З 1993 по 2002 рр. – заступник декана факультету початкового навчання з навчальної роботи.
У 2002 р. – доцент кафедри початкового навчання та дошкільного виховання.
З 2005 по 2019 рр. – професор кафедри теорії і методики професійної освіти, пізніше – кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти.
З 02.09.2019 р. по 2021 р. – професор кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін.
З 01.09.2021 по теперішній час – професор кафедри теорії і методики мистецької освіти та вокально-хорової підготовки вчителя.

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА  

За час роботи в університеті викладала різні навчальні дисципліни, зокрема, «Технології педагогічних наукових досліджень», «Публікаційна активність і наукометрія», «Концептуальні основи дошкільної педагогіки», «Технологій наукових досліджень в освітній галузі», «Дошкільна освіта в мультикультурному освітньому просторі», «Формування у дітей культури добросусідства», «Методика музичного виховання», «Хоровий клас», «Хорове диригування», «Основи наукових досліджень», «Методологія і методика наукових досліджень», «Методика викладання психолого-педагогічних дисциплін у навчальних закладах вищої школи», «Етнопедагогіка. Етнопсихологія», «Народознавство», «Педагогіка дитинства», «Педагогічна діагностика в системі моніторингу якості освітньої діяльності», «Сімейна педагогіка». Керує науково-педагогічною та науково-дослідною практиками здобувачів освітнього ступеня магістра.

Входить до групи забезпечення освітньої програми «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Була учасником групи забезпечення освітнього процесу за спеціальністю «012 Дошкільна освіта»; , до вересня 2021 р. – гарантом освітньої програми «Дошкільна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Учасник проектної групи з розроблення освітніх програм галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності «012 Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти (2020 р.).

Брала участь у розробленні: стандарту вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра та магістра галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 012 Дошкільна освіта (2016 р.); освітньо-професійних програм другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта» і 013 «Початкова освіта» (2016 р.); освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти за спеціальністю 015 «Професійна освіта» (2018 р.); освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) і освітньо-професійних програм (ОПП) освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» за фахом «Дошкільна освіта» (2002, 2007 рр.); навчальних планів спеціальностей: «Дошкільна освіта» (2002, 2007, 2016–2018 рр.); «Початкове навчання», «Початкове навчання. Музика», «Початкове навчання. Образотворче мистецтво», «Початкове навчання. Англійська мова», «Початкове навчання. Основи економіки», «Початкове навчання. Інформатика» (1994–2002 рр.); «Спеціальна освіта. Початкова освіта» (2015 р.).

Як експерт НАЗЯВО брала участь у роботі експертних груп з проведення акредитаційної експертизи освітніх програм другого (магістерського) рівня за спеціальностями 011 і 014, освітньо-наукових програми третього (освітньо-наукового рівня) за спеціальністю 015.

 НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові інтереси: методологія і методики вищої педагогічної освіти; неперервний особистісно-професійний розвиток педагогів; компаративні дослідження проблем педагогічної освіти; методологія і технології наукових педагогічних досліджень; формування громадянської та міжкультурної компетентності особистості в дошкільній, середній та вищій педагогічній освіті; методологія, історія, компаративні дослідження мистецької освіти; порівняльна етнопедагогіка.

Має понад 190 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, наукові статті у фахових виданнях.

Під керівництвом К.А. Юр’євої захищено 9 кандидатських дисертацій з педагогічних наук.

Була відповідальним виконавцем держбюджетної теми «Розробка технології формування міжкультурної компетентності майбутніх педагогів на основі вивчення порівняльного народознавства (на матеріалі Слобожанщини)».

З 2013 р. є відповідальним секретарем редакційної колегії наукового видання Засоби навчальної та науково-дослідної роботи, внесеного до групи Б переліку наукових фахових видань України і зареєстрованого в міжнародних каталогах періодичних видань та базах даних: Ulrichsweb Global Serials Directory; OCLC WorldCat; Index Copernicus; Open Academic Journals Index (OAJI); Research Bible; BASE (Bielefeld Academic search Engine); Google Scholar; Polska Bibliografia Naukowa; ERIH PLUS.

З грудня 2018 р. очолює науково-методичну лабораторію громадянської та міжкультурної освіти.

 ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ   

З 1996 по 2014 рр. – голова Ради молодих вчених ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

З 1996 по 2002 рр. – вчений секретар Президії Асоціації молодих вчених Харківщини.

З 2005 р. по теперішній час – член організаційного комітету та відповідальний секретар редколегії збірників матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Методологія сучасних наукових досліджень».

2009 р. – участь в управлінській організаційно-діяльнісній грі «Університетська кафедра в школі: моделі та практичні варіанти» в рамках проекту «Освіта заради майбутнього. Університетські кафедри в школах». Є розробником «Положення про університетську кафедру в школі».

З 2014 р. очолює творчу групу Харківської області з адаптації програм наскрізного інтегрованого курсу для закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти «Культура добросусідства» в рамках проекту «Сприяння розвитку міжкультурної освіти в Україні», який реалізується ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ» у співпраці з Департаментом загальної середньої та дошкільної освіти МОН України та за підтримки Верховного Комісара ОБСЄ у справах національних меншин.

2014 р. – участь у Форумі громадських ініціатив «Примирення в українському суспільстві: на шляху до широкого публічного діалогу» спільно з Інститутом з міжнародного співробітництва Асоціації народних університетів Німеччини (DVV International) та ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ».

2017–2019 рр. – член журі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Дошкільна освіта».

2018 р. – участь у розробці Програми з міжкультурної і громадянської освіти дітей дошкільного віку «Український віночок. Регіон» курсу «Культура добросусідства».

2020 р. – участь у розробці програм підвищення кваліфікації директорів та педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з методики викладання програми з міжкультурної і громадянської освіти дітей дошкільного віку «Український віночок. Регіон» інтегрованого курсу «Культура добросусідства», а також педагогів, які впроваджують програму «Український віночок. Регіон».

Член Всеукраїнської асоціації Василя Сухомлинського.

Член ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ».

 ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК  

2010 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в Міжнародній організації з міграції за програмою методики організації заходів у форматі «Жива Бібліотека Ініціативи Розмаїття».

2016 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в Літній медіашколі «Нові медіа – нова освіта», організованій DAAD і Центром медіакомунікацій і візуальних досліджень ХНУ імені В. Н. Каразіна.

2016 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації в 9-й Літній школі медіаосвіти та медіаграмотності для педагогічних працівників вищих навчальних закладів, закладів післядипломної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів «Практична медіаграмотність: аспекти впровадження в навчальний процес», організованій МОН України, Академією Української преси, USAID, Internews.

2017 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації «Розроблення та імплементація освітніх програм відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейських рекомендацій та стандартів із забезпечення якості (ESG) та національних стандартів вищої освіти» (Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС), Інститут лідерства, інновацій та розвитку).

2018 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації для тренерів курсу за вибором «Культура добросусідства», які працюють у ЗЗСО І ступеня (ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ»).

2019 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації з використання освітньої онлайн-платформи «Stories that move» у межах проекту, реалізованого в Україні ГО «Простір толерантності» за сприяння Дому Анни Франк (Амстердам, Нідерланди) у партнерстві з Українським центром вивчення історії Голокосту за підтримки Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (The Foundation Remembrance, Responsibility and Future).

2019–2020 рр. – сертифіковане підвищення кваліфікації за програмами «Можливості Web of Science для наукової діяльності» та «Інформаційні інструменти Clarivate Analytics для ефективної наукової діяльності».

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації «Он-лайн інструменти для викладання інтегрованого курсу „Культура добросусідстваˮ» (ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ»).

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації для роботи у закладах освіти «Інтегрований курс „Культура добросусідстваˮ для Нової української школи (початкова школа)» (ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ»).

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації з методики роботи за програмою «Український віночок. Регіон» інтегрованого курсу «Культура добросусідства» (ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ»).

2020 р. – сертифіковане підвищення кваліфікації для тренерів, які будуть готувати педагогів для роботи за програмами курсу «Культура добросусідства» в ЗДО (ГО «Інформаційно-дослідний центр „Інтеграція та розвитокˮ»).

2021 р. – Наукове стажування «Академічна доброчесність» (Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці» спільно із Вищим Семінаріумом Духовним університету UKSW у Варшаві)

 НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ 

2001 р. – Подяка Харківської обласної державної адміністрації за вагомий внесок у справу навчання і виховання молодого покоління та з нагоди 190-річчя ХДПУ ім. Г. С. Сковороди.
2011 р. – почесна відзнака ХНПУ імені Г. С. Сковороди – почесний знак «Г. Сковорода».
2011 р. – Почесна Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки Слобожанщини та з нагоди ювілею.
2012 р. – рішенням Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди стала переможницею в номінації «Взірець професійної майстерності».
2013 р. – рішенням Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди нагороджена пам’ятним посвідченням за результатами науково-дослідної роботи та з нагоди Дня науки.
2017 р. – рішенням Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди стала переможницею в номінації «Людина року-2017».
2019 р. – Почесна Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за вагомий внесок у розвиток науки в університеті та з нагоди Дня науки.
2019 р. – Подяка Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінні працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність.
2019 р. – рішенням Вченої ради ХНПУ імені Г. С. Сковороди стала переможницею у номінації «Модератор роботи зі сприяння міжнародній репутації університету».
2020 р. – Почесна Грамота ХНПУ імені Г. С. Сковороди за сумлінне виконання професійних обов’язків, вагомий внесок у підготовку педагогічних кадрів та з нагоди Дня працівників освіти (наказ № 121 від 23 вересня 2020 року).
2021 р. – подяка ХНПУ імені Г. С. Сковороди за вагомий особистий внесок у розвиток наукової роботи у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.
2021 р. – почесна відзнака ХНПУ імені Г. С. Сковороди – медаль «Г.С. Сковорода».

 

Профіль К. А. Юр’євоїв Google Академії

ORCID ID

e-mail: yuryeva.ka@hnpu.edu.ua


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.