Науково-дослідна робота кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін

Науково-дослідна робота кафедри теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін є невід’ємною частиною цілісної науково-дослідної роботи університету. Колектив кафедри працює над розробкою комплексної наукової теми «Формування інтегральної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки». В її рамках викладачами досліджуються такі наукові питання: професійна підготовка дошкільних працівників в Україні; сучасні технології художньо-естетичного навчання та виховання дітей дошкільного віку; мистецтво як засіб соціалізації дошкільників; можливості артпедагогіки в навчально-виховній роботі з дітьми; використання сучасних ігрових технологій у закладах дошкільної освіти; удосконалення музично-педагогічної підготовки майбутніх дошкільних працівників; формування у майбутніх вихователів національних цінностей; розвиток голосової культури майбутнього педагога; інтеграційний підхід до викладання дисциплін художньо-естетичної спрямованості у професійно-педагогічній підготовці працівників закладів дошкільної освіти.

Міжнародні зв’язки професорсько-викладацького складу кафедри також реалізуються шляхом участі у міжнародних науково-практичних конференціях, де викладачі обмінюються професійним досвідом з іноземними колегами.

У 2010 році кафедрою започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації». Здобутком конференції є видання збірника статей її учасників.

Кафедрою теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін розроблено концепцію організації наукової роботи студентів, націлену на їх безпосередню підготовку до майбутньої професійної діяльності. На постійній основі працює «Студентське наукове товариство» (керівники професор Тарарак Н.Г., доцент Мкртічян О.А.). Студенти, що виявили схильність до наукової діяльності, беруть активну участь в студентських наукових конференціях і олімпіадах. На Всеукраїнській олімпіаді з дошкільної освіти студенти традиційно посідають призові місця.

За підтримки ректорату на базі факультету дошкільної освіти силами викладачів кафедри у 2016 році створено Музей іграшки. У рамках роботи музею діє постійна експозиція як унікальних іграшок, так і виготовлених студентами власноруч; проводяться екскурсії, майстер-класи з образотворчої діяльності, організуються виїзні експозиції у закладах дошкільної освіти, будинках дитини Харкова тощо.

На факультеті дошкільної освіти кафедра теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін забезпечує підготовку фахівців зі спеціальності «Дошкільна освіта» освітніх ступенів «бакалавр», «магістр» денної та заочної форми навчання.

Для студентів освітнього ступеня «бакалавр» на кафедрі викладаються такі курси, як: «Українське мистецтво в історичному вимірі» (Мкртічян О.А.), «Народні традиції Слобожанщини», «Художньо-естетичне виховання засобами літератури» (Роман Н.М.); «Основи педагогічної майстерності» (Шуть М.М.), «Основи образотворчого мистецтва та методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку» (Захарова Л.В., Шевченко Н.О.), «Декоративне мистецтво з основами дизайну» (Шевченко Н. О, Давидова М. О.), «Підготовка вистав у ЗДО», «Малюнок», «Пленерний практикум», «Декоративне мистецтво і основи дизайну» (Давидова М.О.); «Співи та музична література» (Кордубан М.В.), «Теорія і методика музичного виховання» (Ларіна І.О., Кордубан М.В.), «Історія музичного мистецтва», «Музично-ритмічне виховання дітей дошкільного віку» (Донченко Л.І.); «Художньо-естетична діяльність у ЗДО» (Шуть М.М.), «Художня праця з методикою» (Шевченко Н.О., Соловйова Ю.О.), «Сучасні технології музично-естетичного розвитку дитини» (Перетяга Л.Є.), «Інноваційні технології в образотворчому мистецтві» (Захарова Л.В.), «Музичний інструмент», «Практикум з дошкільного репертуару» (Ларіна І.О., Доля Ю.В., Мкртічян О.А., Чернявська М.В.); «Теорія музики та сольфеджіо» (Танько Т.П., Мкртічян О.А., Роман Н.М.), «Постановка голосу» (Бакай С.Ю., Ковтун А.В.), «Диригування» (Тарарак Н.Г., Шуть Т.О.), «Хоровий спів» (Шуть Т.О.), «Дитяча музична література» (Роман Н.М.), «Історія музичного мистецтва» (Донченко Л.І.), «Аналіз музичних творів», «Методика музичного виховання» (Ларіна І. О.); «Інноваційні технології музично-естетичного розвитку дитини», «Основи сценарної роботи з практикумом» (Шуть М.М.), «Українська народна іграшка», «Живопис та декоративна композиція» (Соловйова Ю.О.); «Кольорознавство», «Основи перспективного та пленерного малювання», «Основи композиційної грамоти», «Практична графіка» (Шевченко Н.О.) та ін.

Підготовка фахівців освітнього ступеня «магістр» забезпечується кафедрою шляхом викладання таких дисциплін, як: «Сучасні технології художньо-естетичного навчання і виховання дошкільників», «Співи з практикумом керівництва дитячим колективом» (Тарарак Н.Г.); «Підготовка вихователів до художньо-естетичної діяльності дошкільників», «Інноваційні підходи до організації ігрової діяльності дошкільників» (Шуть М.М.); «Методика викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у ВНЗ» (Захарова Л.В.), «Сучасні напрями наукових досліджень художньо-естетичного виховання дошкільників» (Чернявська М.В.), «Практикум з музично-просвітницької діяльності», «Професійна голосова культура педагога», «Організація та керівництво музичною діяльністю дітей у дитячих установах», «Сучасні технології музично-естетичного виховання дітей» (Перетяга Л.Є.); «Малюнок та пленерний практикум», «Сучасні технології та методики художнього навчання і виховання дошкільників» (Шевченко Н.О.); «Інноваційні підходи до організації ігрової діяльності дошкільників», «Підготовка вихователів до художньо-естетичної діяльності дошкільників» (Шуть М. М.); «Організація естетичного середовища у ДНЗ» (Бакай С.Ю.), «Художнє оформлення театру ляльок» (Давидова М.О.) та ін.

На факультеті початкового навчання викладачами кафедри Кафедрою теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін забезпечується викладання курсу «Методика навчання мистецьких дисциплін в початковій школі» (Бакай С.Ю., Давидова М.О.).

Кафедрою теорії і технологій дошкільної освіти та мистецьких дисциплін використовуються сучасні форми, методи, методики і технології навчання. За усіма навчальними дисциплінами підготовлені, видані і використовуються у навчальному процесі навчально-методичні комплекси, які є авторськими оригінальними розробками викладачів кафедри.

Навчальні програми з блоків художньо-естетичних дисциплін, що входять до цих комплексів, базуються на інтеграції за змістом, формами та методами навчально-виховної роботи з дошкільниками. Інтегрований зміст навчального процесу, що становить стрижень навчальних програм з дисциплін вказаних блоків, розроблено на основі системного підходу до взаємоузгодження усіх передбачених навчальним планом музичних, образотворчих і театральних дисциплін з урахуванням особливостей і специфіки предметів та завдань кожної з них.

Особливістю інтеграційного підходу до викладання дисциплін художньо-естетичних блоків є спирання на тематичне планування освітньо-виховного процесу з художньо-естетичного розвитку згідно чинних програм для ЗДО.

Важливою складовою навчально-виховних комплексів дисциплін є створені викладачами кафедри навчальні та навчально-методичні посібники. Серед них: «Естетичне виховання дитини у вітчизняній педагогічній думці кінця ХІХ-початку ХХ століття» (Танько Т.П., Донченко О.В.), «Музично-інструментальна підготовка майбутніх музичних керівників дошкільних навчальних закладів» (Танько Т.П., Ларіна І.О., Доля Ю.В.), «Формування голосової культури майбутніх учителів» (Перетяга Л.Є.), «Організація дитячих свят» (Шуть М.М.), «Музикотерапія: історія та сучасність» (Бакай С.Ю.), «Основи образотворчого мистецтва і методика керівництва образотворчою діяльністю дітей дошкільного віку» (Захарова Л.В., Шевченко Л.В.), «Інноваційні технології в образотворчому мистецтві» (Захарова Л.В., Шевченко Н.О., Соловйова Ю.О., Давидова М. О.) та ін.

Студенти мають можливість користуватися конспектами лекцій з навчальних дисциплін, навчально-методичними рекомендаціями для проведення практичних і семінарських занять, а також з організації самостійної роботи студентів з усіх навчальних дисциплін.

Суттєвим доробком викладачів кафедри є спеціально створені для студентів репертуарні пісенні збірники з тематики, передбаченої чинними програмами для ЗДО. Усі збірники містять ґрунтовний супроводжувальний навчально-методичний матеріал, поради та рекомендації щодо використання запропонованого репертуару у роботі з музично-естетичного розвитку дошкільників.

Викладачами створені мультимедійні навчально-методичні посібники: мультимедійні проекти, презентації, музично-дидактичні ігрові посібники з відео- і аудіододатками, відеофільми, навчальні відеоролики, банк наочних ілюстративних матеріалів, аранжувань, фонограм тощо.

Особливе місце у методичному забезпеченні викладання дисциплін посідає банк науково-методичних розробок і мультимедійних  продуктів (матеріалів), створених за участі викладачів і студентів факультету дошкільної освіти сумісно із педагогічними працівниками ЗДО.

Організація науково-методичної взаємодії викладачів і студентів із закладами дошкільної освіти є надзвичайно важливим чинником здійснюваної кафедрою естетичного виховання і технологій дошкільної освіти професійної підготовки майбутніх дошкільних працівників. На базі закладів дошкільної освіти проводяться сумісні науково-практичні семінари, круглі столи, запроваджуються спільні виставки науково-методичних праць викладачів, студентів та вихователів. Співпраця та співтворчість педагогічних працівників ЗДО і студентів також реалізується у таких формах роботи, як: проведення зустрічей із провідними фахівцями дошкільних закладів, проведення ними майстер-класів, організація разом із студентами різноманітних заходів, що надають їм можливість перевірити свою професійну підготовку.

В рамках такої взаємодії студенти факультету дошкільної освіти проводять тижні творчості, де використовується технологія поліхудожньої освіти, коли діти і студенти занурюються в різноманітні види творчої діяльності шляхом введення у заняття творів різних видів мистецтва. Така діяльність стимулює розвиток у студентів креативного мислення, розвиває прогностичні здібності, сприяє їх професійному самовдосконаленню.

Важливе місце у структурі діяльності кафедри посідає виховна робота, концепція якої підпорядкована всебічному культурному, професійному та особистісному розвитку майбутніх вихователів. Задля досягнення цієї мети викладачі організують позааудиторне життя студентів, залучаючи  їх до участі у різноманітних кафедральних, факультетських та загальноуніверситетських виховних заходах.

Значну увагу викладачі кафедри приділяють залученню студентів до волонтерської роботи. Так, із студентів факультету дошкільної освіти було утворено волонтерський загін «Милосердя», діяльність якого має багатовекторний характер і спрямована на допомогу як дорослим, так і дітям.

Важливе місце у національно-патріотичному вихованні студентської молоді на кафедрі посідає діяльність козацького загону «Дружина», метою якої є залучення студентів до козацьких звичаїв і традицій. Викладачі всебічно підтримують цей напрямок роботи, спрямовують діяльність учасників загону на роботу з вихованцями дошкільних навчальних закладів, будинку дитини.

Викладачі кафедри відіграють суттєву роль у діяльності факультетського центру студентського самоврядування, надаючи студентам всіляку допомогу і підтримку.

Викладачами кафедри створено та здійснюється керівництво низкою творчих колективів різної спрямованості: хор факультету дошкільної освіти «Забава» (керівник – заслужений діяч естрадного мистецтва України, ст. викл. Шуть Т.О.), жіночий вокальний ансамбль «Барви» (керівник – доц. Ковтун А.В.); ансамбль бандуристів «Конвалія» (керівники – доц. Роман Н.М., доц. Ларіна І.О.), студентський ляльковий театр «Від А до Я» (керівник – доц. Давидова М.О.), творча майстерня «Натхнення» (керівник – доц. Шевченко Н.О.), «Центр ігрових технологій «Дивограй» (керівник – доц. Шуть М.М.), команда КВК «Ветрянка». Ці колективи регулярно беруть участь у загальноуніверситетських і факультетських культурно-виховних заходах.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.