Освітня діяльність кафедри практики англійського усного і писемного мовлення

Навчальні дисципліни кафедри практики англійського усного і писемного мовлення

Англійське усне і писемне мовлення: ефективні стратегії вдосконалення комунікативних умінь

Англійська мова як засіб міжкультурної комунікації

Предметом дисципліни «Практика англійського усного і писемного мовлення» – одного з основних складників навчального процесу в підготовці фахівців за спеціальностями «035 Філологія (Англійська мова і література та переклад)» і «014 Середня освіта (Англійська мова і література в закладах освіти)» – є усне і писемне мовлення в лінгвістичному, соціокультурному та професійному аспектах. Цей курс має світоглядно-професійний характер, оскільки спрямований на формування у студентів комунікативної, лінгвістичної, соціокультурної, а також професійної компетентності. Складовими елементами дисципліни є навчання аудіювання, усного і писемного мовлення, читання та лексики в межах тем, окреслених програмою. На 1-му і 2-му курсах студенти навчаються за підручниками “A Way to Success”, створеними викладачами факультету іноземної філології під керівництвом професора Н.В. Тучиної. Завдяки особистісно зорієнтованим вправам і завданням, багатому ілюстративному матеріалу, відповідності змісту пізнавальним інтересам і віковим особливостям студентів ці підручники сприяють ефективному засвоєнню знань, підвищенню мотивації до вивчення мови, розвитку творчих здібностей.  Навчально-методичне забезпечення курсу практики англійського усного і писемного мовлення впродовж ІІІ-го року навчання насамперед складають посібники та збірники завдань, розроблені викладачами нашої кафедри відповідно до тем, визначених програмою (“Cinema and Television”, “Art”, “The World around Us”, “People and Personalities”, “Education” та “English in the World”). Значну увагу ми приділяємо індивідуальній і самостійній роботі студентів, адже оволодіння іноземною мовою завжди передбачає значний обсяг самостійної роботи у процесі засвоєння й відпрацювання лексичного матеріалу, вдосконалення фонетичних умінь, розвитку навичок читання та аудіювання. Відповідно, викладачами кафедри розроблено також спеціальні методичні рекомендації для розвитку навичок аудіювання, зокрема за темами “Sports”, “Cinema and Television”, “Art” тощо, а також навчальний посібник доцента О.В. Зосімової “Video Express”, який містить комплекс завдань до тематично орієнтованих відеоматеріалів, а саме: автентичних художніх фільмів, дібраних відповідно до тем, що, згідно з програмою, вивчаються на ІІ–ІІІ курсі мовних ЗВО. Наприклад, при вивченні теми «Театр» студентам пропонується перегляд і виконання завдань за фільмом “Shakespeare in Love”, «Велика Британія та британці» – “Winning London”, «Людина та природа» – “Groundhog Day”, «Люди та особистості» – “The Perfect Man”, “Pride and Prejudice”, «Мистецтво» – “The DaVinci Code” тощо. Використання сучасного, актуального й цікавого відеоматеріалу сприяє підвищенню пізнавальної активності студентів, дозволяє отримати великий обсяг соціокультурної інформації.

Студенти 1-3 курсів філологічних спеціальностей, які вивчають англійську мову як другу іноземну, користуються навчально-методичними посібниками, розробленими професором О.А. Коваленко й доцентами Т.В. Подуфаловою, В.Л. Лаврухіною та О.В. Семеренською.


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.