Перелік та опис дисциплін кафедри романської філології

Методика викладання іноземної мови у вищій школі (кваліфікаційний рівень магістр)

Викладає: Мінкін Л.М.   
Мета: познайомити студентів з історією методології викладання французької мови та з видами роботи з аутентичними документами   
Завдання: оволодіння методологічними основами викладання іноземної мови у середній та вищий школах 
Знання: знати історію методології та види методик викладання іноземної мови 
Уміння: вміти працювати з аутентичними документами та розробляти схеми оцінювання різних компетенцій студентів   
Кількість годин, кредитів: 45 год., 1.5 кредит.  
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Порівняльна типологія мов (французька та українська, магістр)

Викладає: Мінкін Л.М.   
Мета: закріпити та поглибити знання про системи французької та української мов, досягти збагачення загальних знань
Завдання: узагальнення студентами знання про граматичну систему французької та української мов, пунктуаційну систему мов, їх фразеологічну систему
Знання: знати основні напрямки порівняльного вивчення мов, спільні та диференціюючи особливості граматичних, фразеологічних, пунктуаційних явищ французької та української мов
Уміння: вміти порівнювати мовні явища, використовувати знання з рідної мови при вивченні іноземної мови, розуміти та пояснювати мовні явища, самостійно обробляти лінгвістичний матеріал
Кількість годин, кредитів: 45 год., 1.5 кредит.   
Види робіт: індивід. заняття

 Спецсемінар з І-ої іноземної мови (основи теології, спеціаліст)

Викладає: Мінкін Л.М.   
Мета: забезпечити основи методичної підготовки студентів до реалізації професійних функцій учителя французької мови, а саме озброїти їх тими знаннями та сформувати в них ті вміння та навички, які дозволять їм робити усвідомлений вибір тестових завдань для контролю та навчання, ефективно використовувати їх у навчанні і підготовці учнів до успішного виконання тестів
Завдання: оволодіння студентами теоретичної бази, що розкриває загальні та спеціальні закономірності процесу тестування, а саме ознайомлення з підходами до тестування та принципами організації тестування та розробки тестових завдань та тестів, сформування у студентів уявлення про зміст і структуру лінгводидактичного тесту, ознайомлення з найбільш відомими тестовими форматами, їх перевагами та недоліками, розвиток у студентів творчо методичного мислення, яке допоможе у вирішенні різноманітних методичних задач, що виникають у навчально-виховному процесі у школі
Знання: знати основні поняття і категорії тестології, про взаємозалежність методики навчання і методики тестування, теоретичні засади визначення рівня сформованості англомовної лексичної, граматичної та фонетичної компетентності та мовленнєвої компетентності в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі, критерії оцінювання усної відповіді та письмових робіт, основи планування та розробки тестових завдань і тестів, основні вимоги до тестових завдань, типи текстів та їх характеристики, формати тестових завдань    вміти визначити тип поданих тестових завдань, використовувати на практиці тестові завдання різних форм, свідомо вибирати тестові завдання залежно від мети контролю, віку та рівня
Уміння:  комунікативної англомовної компетентності учнів, проводити тестування у педагогічному процесі та інтерпретувати його результати, аналізувати тестові завдання зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови та пропонувати рекомендації щодо підготовки учнів до виконання цих завдань
Кількість годин, кредитів: 54 год., 1.5 кредит. 
Види робіт: індивід. заняття

Методика та методологія наукових досліджень (магістр)

Викладає: Мінкін Л.М.   
Мета:  на фоні загальнонаукової методології навчити конкретним методам лінгвістичних досліджень 
Завдання: узагальнення студентами методів і прийомів аналізу в системно-функціональному аспекті мови
Знання: знати основні методи та прийоми дослідження мови, мовлення, дискурсу
Уміння: вміти використовувати методи у практиці лінгвістичних досліджень
Кількість годин, кредитів: 75 год., 2.5 кредит
Види робіт: індивід. заняття 

Практична граматика (бакалавр)

Викладає: Лембік С.О., Лепетюха А.В.   
Мета: пояснити існуючі морфологічні та синтаксичні особливості граматичної побудови сучасної французької мови, забезпечити правильність їхнього розуміння та навчити студентів правильному застосуванню граматичних правил при перекладі, а також в усному та писемному французькому мовленні 
Завдання: послідовне засвоєння граматики французької мови, взаємозв’язку та взаємозалежності граматичних явищ у мові, розвиток навичок писемного мовлення, писемного перекладу, комунікативна спрямованість викладання  
Знання: знати морфологічні та синтаксичні особливості граматичної побудови французької мови, граматичні правила, викладені у курсі, складності уживання окремих граматичних форм
Уміння:   вміти правильно перекласти текст середнього рівня складності, визначаючи граматичні явища французької мови, вести бесіду з партнером на різні теми грамотно, без серйозних помилок, зробити повідомлення і висловити свою думку з приводу будь-якого прочитаного тексту, зробити граматичний розбір речення, виділяючи та пояснюючи його граматичні особливості
Кількість годин, кредитів: 1 рік навч. – 300 год., 10 кредит.; 2 рік навч. – 288 год, 8 кредит.; 3 рік навч. – 252 год., 7 кредит. 
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Країнознавство (бакалавр)

Викладає: Лембік С.О.   
Мета: надання майбутнім фахівцям з французької мови системи знань про особливості суспільно-політичного, економічного та культурного життя Франції та франкомовних країн   
Завдання: ознайомлення студентів із географічним положенням Франції та її економічним потенціалом, основними історичними подіями, різними напрямками зовнішньої політики країни, роллю Франції у побудові спільної Європи, адміністративним і територіальним устроєм Франції, культурним та суспільним життям країни
Знання: знати географічні характеристики Франції, основні етапи історії Франції, місце французької мови у світі, політичний устрій країни
Уміння: вміти охарактеризувати місце Франції у світі та в Європейському союзі, визначати основні напрямки розвитку французької економіки, політики, культури та мистецтва
Кількість годин, кредитів: 108 год., 3 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Лексикологія французької мови (бакалавр)

Викладає: Лембік С.О.   
Мета: всебічно проаналізувати мовні особливості лексичної системи французької мови в плані синхронії 
Завдання: охарактеризувати структурну будову мови та висвітлити роль і місце в ній лексичної системи, ознайомити з основними теоретичними проблемами сучасної лексикології, навчити студентів проводити комплексний аналіз лексичних одиниць як елемент багатовимірної системи
Знання: знати що являє собою система мови як її цілісний структурний компонент, що включає різні підсистеми, шляхи та способи формування і збагачення лексичного фонду французької мови в діахронії та синхронії, основні закономірності семантичної еволюції слова, лексико-семантичні ряди французької мови, типи та способи творення фразеологічних виразів у французькій мові
Уміння: вміти робити лексико-семантичний аналіз слів та фразеологічних виразів з позиції теоретичних принципів сучасної лексикологічної науки, самостійно аналізувати семантичну структуру слова, його словотвірний потенціал, природу парадигматичних і синтагматичних зв’язків, розрізняти вільні та стійкі словосполучення, визначати антонімічні та синонімічні ряди слів, застосувати принципи аналізу лексичних одиниць у практиці викладання іноземної мови
Кількість годин, кредитів: 72 год., 2 кредит
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Теоретична фонетика французької мови (спеціаліст, магістр)

Викладає: Лембік С.О., Мінкін Л.М.   
Мета: висвітити акустико-артикуляторні особливості французької фонематичної системи, яка актуалізується у мовленні
Завдання: дати цілісне бачення фонематичних механізмів сучасної французької мови, які складають її мовленнєву специфіку, розвиток у студентів уміння бачити в окремо взятому фонетичному явищі його системну природу, глибинні структурні, семантичні та функціональні зв’язки з іншими елементами мовної системи, поглиблення загально лінгвістичної компетенції через системний підхід до аналізу фонематичних та просодичних процесів, які властиві французькій мові на сучасному етапі її розвитку
Знання: знати фізіологічну специфіку артикуляторної бази французької мови, поняття фонеми та її можливих модифікацій у мовленнєвому потоці, фізіологічні та акустичні принципи класифікації звуків сучасної французької мови, правила членування мовного потоку на склади, ритмічні групи, синтагми, норми орфоепії сучасної французької мови, основні інтонаційні структури французької мови 
Уміння: вміти давати власне лінгвістичне тлумачення існуючих  у теоретичній фонетиці проблем, узагальнювати спостереження над фактологічним матеріалом, розуміти природу фонологічних процесів та давати їм науково коректне пояснення, зіставляти факти фонетичної системи французької мови з однорідними явищами іншомовних фонетичних систем
Кількість годин, кредитів: спеціаліст (54 год., 1.5 кредит.), магістр (90год., 3 кредит.)
Види робіт: індивід. заняття

Практика усного та писемного мовлення (спеціаліст, магістр)

Викладає: Лембік С.О.   
Мета: розвинути загальні та комунікативні компетенції студентів, ознайомити студентів з мовою та культурою країн-носіїв французької мови
Завдання: оволодіння студентами лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування, вмінням висловлюватися в межах тематики і сфери спілкування, що визначені для старших курсів університету, отримання уявлення про граматичні категорії мови, участь студентів у діалогічному спілкуванні,  засвоєння відомостей про країну, мова якої вивчається
Знання: знати тематичну лексику, граматичні правила будь-якої складності, правила ведення діалогу та особливості монологічного мовлення, основні регістри писемного спілкування, культурні особливості країни, мова якої вивчається
Уміння: вміти використовувати отримані знання з граматики та синтаксису у комунікативних ситуаціях та на письмі, використовувати тематичну лексику, вести офіційне та неофіційне листування, вміння вільно спілкуватися з носіями мови
Кількість годин, кредитів: спеціаліст (378 год., 10.5 кредит.), магістр (360 год., 12 кредит.)
Види робіт: індивід. заняття

Соціокультурний аспект у вивченні французької мови (магістр)

Викладає: Мінкін Л.М.   
Мета: ознайомити студентів-романістів з соціокультурним країнознавчим аспектом вивчення французької мови як іноземної 
Завдання: засвоєння студентами теоретичного матеріалу, формування навички практичного застосування знань та вмінь, отриманих у теоретичному курсі, ознайомлення студентів із культурою франкомовних країн, розвиток креативності студентів
Знання: знати основні теоретичні поняття, що вивчаються у межах дисципліни, основні досягнення у галузі дисципліни, що вивчається, сучасні тенденції у поведінці та культурні особливості франкомовних держав
Уміння: вміти використовувати отримані теоретичні та практичні знання в процесі викладання французької мови як іноземної та під час перебування у франкомовних державах, здійснювати самостійний пошук для розробки уроків, уводити креативні вправи та ігри в процес навчання, використовувати різноманітні автентичні документи з метою розвитку необхідних компетенцій у учнів та студентів
Кількість годин, кредитів:   26 год., 1 кредит
Види робіт: індивід. заняття

Методика викладання іноземної мови у школі (бакалавр)

Викладає:Лепетюха А.В.
Мета: досягти опанування студентами стійких знань методики викладання французької мови в школі, ознайомити студентів з теоретичним підґрунтям викладання та досягти формування навичок та вмінь, необхідних для реалізації основних завдань, які стоятимуть перед ними на практичних заняттях та у тому числі під час пропедевтичної та педагогічної практики
Завдання: ознайомлення студентів із загальними принципами викладання іноземної мови, навчити особливостям  викладання французької мови в середній та старшій школах, використовувати адекватні методи, прийоми та засоби навчання, застосовувати знання, отримані на заняттях з інших предметів, для викладання іноземної мови 
Знання: знати принципи викладання іноземної мови, розуміти особливості викладання французької мови, володіти найпоширенішими методами, прийомами, засобами навчання
Уміння: вміти запропонувати та обґрунтувати програму вивчення іноземної мови (зокрема французької) в залежності від різноманітних факторів
Кількість годин, кредитів: 108 год., 3 кредит.
Види робіт:   виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Практика усного та писемного мовлення (бакалавр)

Викладає: Лепетюха А.В., Дудка Л.А.,Сергєєва І.С.
Мета: розвинути загальні та комунікативні компетенції студентів, ознайомити студентів з мовою та культурою країн-носіїв французької мови
Завдання: розвинути загальні та комунікативні компетенції студентів, ознайомити студентів з мовою та культурою країн-носіїв французької мови
Знання: оволодіння студентами лексикою у межах визначеної тематики і сфери спілкування, вмінням висловлюватися в межах тематики і сфери спілкування, що визначені для старших курсів університету, отримання уявлення про граматичні категорії мови, участь студентів у діалогічному спілкуванні,  засвоєння відомостей про країну, мова якої вивчається    знати тематичну лексику, граматичні правила, передбачені програмою, елементарні правила ведення діалогу та особливості монологічного мовлення, основні регістри писемного спілкування, деякі культурні особливості країни, мова якої вивчається
Уміння: вміти розуміти жваву розмову носіїв, слідкувати за змістом поширеного мовлення на абстрактні та складні теми поза сферою професійної діяльності з розумінням окремих деталей в умовах незнайомої вимови, реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час детальних обговорень, дискусій, офіційних переговорів, лекцій, бесід, що пов’язані з навчанням і професією, чітко аргументувати актуальність тем в академічному та професійному житті, використовувати отримані знання з граматики та синтаксису у комунікативних ситуаціях та на письмі, використовувати тематичну лексику, вміння ставити елементарні запитання та давати відповіді носіям мови  
Кількість годин, кредитів:1 рік навч. – 390 год., 13 кредит; 2 рік навч. – 378 год., 10.5 кредит; 3 рік навч. – 378 год., 10.5 кредит; 4 рік навч. – 342 год., 9.5 кредит. 
Види робіт:виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Спецкурс (робота з автентичними документами, спеціаліст)

Викладає: Лембік С.О. 
Мета: ознайомити студентів-романістів з основними досягненнями у галузі вивчення французької мови як іноземної, що інтегрують три складники: лінгвістичний, функціональний та соціолінгвістичний 
Завдання: засвоєння студентами теоретичного матеріалу, сформувати навички застосування отриманих у курсі теоретичних та практичних знань в процесі викладання французької мови як іноземної, закріпити навички здійснення самостійного пошуку, відбору та обробки інформації, розвиток креативності студентів
Знання: знати основні поняття, що вивчаються у межах дисципліни, основні досягнення у галузі дисципліни, що вивчається, сучасні тенденції у викладанні французької мови як іноземної, як розробити урок на основі трьох основних цілей: лінгвістичної, функціональної та соціолінгвістичної 
Уміння: вміти використовувати теоретичні та практичні знання, отримані у курсі в процесі викладання французької мови як іноземної, здійснювати самостійний пошук, відбір і первинну інформації для розробки уроків, уводити креативні вправи та ігри в процесі навчання, використовувати різноманітні автентичні документи з ціллю розвитку необхідних компетенцій у учнів та студентів
Кількість годин, кредитів: 32 год., 1 кредит 
Види робіт: індивід. заняття

Практична фонетика (бакалавр, І курс)

Викладає: Дудка Л.А. 
Мета: розвиток, активізація та удосконалення слухо-вимовних і ритміко-інтонаційних навичок і умінь майбутніх учителів французької мови
Завдання: формування відповідних знань та умінь
Знання: знати фонетичну термінологію, лінгвістичні та фонетичні фактори, які впливають на звукове забарвлення французької мови та зумовлюють її відмінності від інших мов 
Уміння: вміти аналізувати фонологічну систему французької мови у порівнянні з фонологічною системою рідної мови, характеризувати голосні, приголосні, напівголосні та носові звуки, ідентифікувати і відтворювати ритміко-інтонаційні моделі французької мови, розрізняти інтонаційні особливості питального, окличного, негативного та оповідального речення
Кількість годин, кредитів: 120 год., 4 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Спецкурс (лінгвокраїнознавство, бакалавр)

Викладає: Мінкін Л.М.   
Мета: ознайомити студентів-романістів з основними досягненнями у галузі лінгвокраїнознавства, яке вивчає як лінгвістичний, так і культурний аспект розвитку франкомовних народів  
Завдання: засвоєння студентами матеріалу з лінгвокраїнознавства, визначити статус французької мови у франкомовних державах та в інших країнах світу, визначити статус діалектів французької мови у Франції, формування у студентів навички застосовувати отримані у курсі знання в процесі вивчення інших дисциплін, закріпити навички здійснення самостійного пошуку, відбору та первинної обробки інформації з конкретної проблеми, розвиток креативності студентів
Знання: знати основні поняття, що вивчаються у межах дисципліни, місце та статус французької мови в індоєвропейській мовній сім’ї, основні досягнення франкофонії, особливості французької мови у франкомовних державах світу, сучасні тенденції розвитку французької мови у Франції, літературні стилі та напрями франкомовних держав
Уміння: вміти визначати тенденції розвитку сучасної французької мови у Франції та інших країнах світу, застосовувати отримані у курсі знання в процесі вивчення інших дисциплін, здійснювати самостійний пошук, відбір і первинну обробку філологічної інформації з конкретної проблеми, аналізувати сучасні франкомовні художні твори 
Кількість годин, кредитів: 32 год., 1 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Теоретична граматика (бакалавр)

Викладає: Лепетюха А.В. 
Мета: підвищити рівень студентів з граматики іноземної мови шляхом поглибленого вивчення теорії та практичного застосування отриманих знань
Завдання: поглиблене вивчення граматичних складностей сучасної французької мови, збагачення лексичного запасу студентів, активізація навичок усного та писемного мовлення, формування вмінь створення когерентного тексту з синтаксичної та семантико-прагматичної точки зору
Знання: знати граматичні правила будь-якої складності, тематичну лексику та синтаксичні структури, правила побудови когерентного усного та письмового тексту
Уміння: вміти використовувати отримані знання з граматики у комунікативних ситуаціях та на письмі, розпізнавати та пояснювати граматично ускладнені структури, вживати відповідну лексику та синтаксичні структури у повному контексті
Кількість годин, кредитів: 126 год., 3.5 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Загальнотеоретичний курс французької мови (спеціаліст)

Викладає: Дудка Л.А.
Мета: ознайомити студентів з основними аспектами теорії мови, всіма розділами науки про мову, підвести студентів до вміння всебічного аналізу мовних особливостей та лексичної системи французької мови 
Завдання: співвіднести французьку мову з романськими мовами та охарактеризувати структурну будову мову та висвітлити роль і місце в ній лексичної системи,  ознайомити студентів із основними теоретичними проблемами сучасної філології, навчити проводити комплексний аналіз лексичних одиниць як елементів багатовимірної системи, охарактеризувати основні шляхи та способи словотвору та лексикографії 
Знання: знати, що латина є праматір’ю французької мови, що являє собою лексична система мови як її цілісний структурний компонент, що включає різні підсистеми, шляхи та способи формування і збагачення лексичного фонду французької мови, основні закономірності семантичної еволюції слова, лексико-семантичні ряди французької мови 
Уміння: вміти розпізнавати на письмі романські мови, робити лексико-семантичний аналіз слів та фразеологічних виразів, аналізувати семантичну структуру слова, розрізняти вільні та стійкі словосполучення, визначати антонімічні та синонімічні ряди слів, застосувати принципи аналізу лексичного одиниць у практиці викладання іноземної мови
Кількість годин, кредитів: 54 год., 1.5 кредит.
Види робіт: індивід. заняття

Історія французької мови (бакалавр, ІІІ курс)

Викладає: Дудка Л.А.
Мета: досягти вивчення студентами зовнішніх та внутрішніх факторів, які сприяють еволюції французької мови, змін у лексичній, фонетичній та граматичній будові французької мови на різних етапах її розвитку, висвітити загальні проблеми, які пов’язані з мовним розвитком
Завдання: виявлення найголовніших закономірностей еволюції французької мови, вивчення основних екстралінгвістичних факторів, які впливають на діахронічні зміни в системі французької мови, огляд найважливіших проблем, пов’язаних з вивченням ново-французького періоду 
Знання: знати теоретичні засади даної дисципліни (предмет, концептуальні поняття, моделі перекладу, тощо) 
Уміння: вміти долати труднощі (лексичні та граматичні) з латини, народної латини, старофранцузької мови, аналізувати та розрізняти граматичні та лексичні зміни крізь призму історії мови
Кількість годин, кредитів: 72 год., 2 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Література Франції (бакалавр, IV курс)

Викладає: Сергєєва І.С.
Мета: ознайомити студентів із культурними цінностями, досягнутими французькою літературою протягом століть, практичні заняття к даного курсу сприяють ознайомленню студентів з творами французьких письменників
Завдання: навчити студентів історичному висвітленню явища класицизму, реалізму, стилів та жанрів
Знання: знати основні етапи розвитку літератури Франції
Уміння: вміти працювати з оригінальними текстами, словниками, довідковою літературою, самостійно аналізувати твори у єдності форм і змісту
Кількість годин, кредитів: 108 год., 3 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Стилістика (бакалавр, IV курс)

Викладає: Сергєєва І.С. 
Мета: навчити студентів всебічно аналізувати мовні особливості лексичної системи французької мови в плані синхронії
Завдання: охарактеризувати структурну будову мови та висвітлити роль і місце в ній лексичної системи, ознайомити студентів із основними теоретичними проблемами сучасної лексикології, навчити проводити комплексний аналіз лексичних одиниць як елементів багатовимірної системи, охарактеризувати основні шляхи та способи формування нових лексичних одиниць  
Знання: знати, що являє собою лексична система мови як її цілісний структурний компонент, що включає різні підсистеми, шляхи та способи формування і збагачення лексичного фонду французької мови в діахронії та синхронії, основні закономірності семантичної еволюції слова, лексико-семантичні ряди французької мови, типи та способи творення фразеологічних виразів у французькій мові
Уміння: вміти робити лексико-семантичний аналіз слів та фразеологічних виразів з позиції теоретичних принципів сучасної лексикологічної науки, самостійно аналізувати семантичну структуру слова, його словотвірний потенціал, природу4 парадигматичних і синтагматичних зв’язків, розрізняти вільні та стійкі словосполучення, визначати антонімічні та синонімічні ряди слів, застосовувати принципи аналізу лексичних одиниць у практиці викладання іноземної мови
Кількість годин, кредитів: 54 год., 1.5 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Теорія та практика перекладу (бакалавр, IV курс)

Викладає: Сергєєва І.С., Дудка Л.А.
Мета: ознайомити студентів з розвитком теорії перекладу, навчити розв’язувати поставлені граматичні та лексичні проблеми перекладу з французької мови на українську, а також набуття первинних навичок письмового та усного перекладу
Завдання: вивчення загальної теорії перекладу, об’єктом вивчення якої є процес перекладу в усній його сукупності та багатогранності з урахування всіх чинних факторів, а також формування всіх навичок перекладу з французької на українську та розвиток вмінь для подолання лексичних та граматичних труднощів перекладу
Знання: знати теоретичні засади даної дисципліни (предмет, концептуальні поняття, моделі перекладу, тощо)  
Уміння: вміти долати труднощі перекладу (лексичні та граматичні), вміти виконувати усний та письмовий переклад загального характеру з французької та української мов 
Кількість годин, кредитів: 54 год., 1.5 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Нові технології в освіті та науці (бакалавр)

Викладає: Сергєєва І.С.
Мета: ознайомити студентів з основними новітніми технологіями в освіті і науці (НОТ), досягти опанування їх застосування
Завдання: ознайомити студентів із тезаурусом провідних освітніх технологій, проаналізувати особливості їх застосування 
Знання:  знати основний тезаурус та сутність провідних освітній технологій, яким чином вони застосовуються в освіті
Уміння: вміти формувати вміння та навички наукового та професійного вдосконалення, в основу яких покладено процеси самоосвіти та самовиховання особистості, впроваджувати НОТ у професійній діяльності, накопичувати, адаптувати, модернізувати і тиражувати передовий педагогічний досвід 
Кількість годин, кредитів:   75 год., 2.5 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Спецкурс з літератури Бельгії (бакалавр)

Викладає: Сергєєва І.С. 
Мета: сформувати у студентів уявлення про місце і значення бельгійської літератури в загальному історико-літературному процесі, про основні явища літератури Бельгії на різних етапах її розвитку, сформувати вміння і навички аналізу найбільш значних пам’ятників бельгійської літератури в історичному і соціокультурному контексті
Завдання: забезпечити засвоєння теоретичного матеріалу з курсу література Бельгії, сформувати навички застосування отриманих у курсі теоретичних та практичних знань в процесі викладання літератури Бельгії, закріпити навички здійснення самостійного пошуку, відбору та обробки інформації на базі курсу література Бельгії, розвиток креативності студентів   
Знання: знати основні етапи розвитку літератури Бельгії, провідні літературні течії та напрямки, особливості творчості найбільш яскравих авторів в історичному та соціокультурному контексті, зміст та художні особливості основних творів бельгійської літератури, базову термінологію з дисципліни
Уміння: вміти застосовувати отримані знання при роботі з художніми текстами різних літературних течій, аналітично читати художні тексти та інтерпретувати їх з урахуванням історичного та культурного контексту, виконувати самостійно аналіз прочитаного художнього тексту і аргументовано викладати його в усній або в письмовій формі французькою мовою
Кількість годин, кредитів: 26 год., 1 кредит  
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Друга іноземна мова (французька, спеціаліст, магістр)

Викладає:
Мета: формування у студентів 4 основних компетенцій: мовленнєвої, мовної, соціокультурної та стратегічної ,досягти достатньо вільне, нормативно вірне і функціонально адекватне володіння всіма видами мовленнєвої діяльності на іноземній мові, яка вивчається
Завдання: розширення та систематизація знань з граматики, автоматизація використання в мовленні найбільш розповсюджених граматичних моделей, відпрацювання мовних навичок, необхідних для вільного спілкування та читання автентичних текстів
Знання: знати особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, та відповідно здійснювати свою мовленнєву поведінку
Уміння: вміти сприймати та продовжувати іншомовне мовлення відповідно до умов мовленнєвої комунікації
Кількість годин, кредитів:   спеціаліст – 360 год., 10 кредит; магістр -  195 год., 6.5 кредит.
Види робіт: індивід. заняття

Друга іноземна мова (французька, бакалавр)

Викладає: Лембік С.О.   
Мета: розширити та систематизувати знання студентів із граматики французької мови, автоматизувати використання в мовленні найбільш розповсюджених граматичних моделей
Завдання: досягти засвоєння необхідного словникового запасу, відпрацювання мовних навичок, необхідних для вільного спілкування та читання автентичних текстів   
Знання: знати теперішній, майбутній та усі минулі часи, умовний та наказовий способи
Уміння: вміти будувати складні речення, адекватно реагувати на запропоновані запитання, грамотно вживати вивчені конструкції та вивчені часи і способи, вести бесіди за вивченими темами, висловлювати свою власну думку, проводити порівняльний аналіз культур різних країн та організовувати обговорення, дискусії, презентації
Кількість годин, кредитів: 342 год., 9.5 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Секція італійської мови

Італійська мова (бакалавр)

Викладає: Мінкін Л.М.   
Мета: сформувати у студентів вміння та навички володіння усіма видами мовленнєвої діяльності (що передбачає набуття навичок аудіювання, монологічного та діалогічного мовлення, вивчаючого та оглядового мовлення, а також перекладу), досягти оволодіння студентами вміння вести педагогічне спілкування    
Завдання: забезпечення достатньо вільне, нормативно вільне і функціонально адекватне володіння студентами всіма видами мовленнєвої діяльності на іноземній мові, яка вивчається
Знання: знати основні граматичні аспекти італійської мови (а саме, стверджувальну та заперечну форми наказового способу, способи формування та вживання Modo Congiuntivo та відрізняти його від Modo Indicativo, функціональні властивості у реченні прикметника, іменника, прислівника, дієприслівника, артикля. Узгодження часів у складнопідрядних реченнях дійсного та умовного способів і реченнях умовного типу), історію та культуру носіїв мови
Уміння: вміти вести бесіду-діалог загального характеру, використовуючи принципи спілкування на італійській мові та за допомогою стандартних словосполучень  
Кількість годин, кредитів: 1 рік навч. – 360 год., 10 кредит.; 2 рік навч. – 360 год., 10 кредит; 3 рік навч. – 405 год., 11 кредит; 4 рік навч. – 328 год., 10 кредит. 
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Італійська мова (спеціаліст, магістр)

Викладає: Конєва Н.Ю. 
Мета: ознайомити студентів з правилами з правилами оформлення ділових паперів
Завдання: забезпечення достатньо вільне, нормативно вільне і функціонально адекватне володіння студентами всіма видами мовленнєвої діяльності на іноземній мові, яка вивчається
Знання: знати правила граматики італійської мови, правила оформлення ділових паперів згідно з діючих законодавств Іспанії та України
Уміння: вміти скласти та перекласти ділові листи, контракти та автобіографії, вільно володіти італійською мовою
Кількість годин, кредитів:   спеціаліст (306 год., 8.5 кредит.); магістр (216 год., 6 кредит.)
Види робіт: індивід. заняття

Загальнотеоретичний курс з італійської мови (спеціаліст)

Викладає: Конєва Н.Ю. 
Мета: досягти оволодіння студентами основами теоретичної граматики іспанської мови
Завдання: оволодіння основами теоретичної граматики
Знання: знати основи теоретичної граматики італійської мови
Уміння: вміти використовувати отримані знання на практиці
Кількість годин, кредитів: 54 год., 1.5 кредит
Види робіт: індивід. заняття

Спецкурс з італійської мови

Викладає: Конєва Н.Ю.
Мета: ознайомити студентів із правилами оформлення ділових паперів
Завдання: оформлення ділових листів таким чином, щоб вони справили сприятливе враження на одержувача
Знання: знати правила оформлення ділових паперів згідно з діючих законодавств Італії та України 
Уміння: вміти скласти та перекласти ділові листи, контракти та автобіографії
Кількість годин, кредитів: 36 год., 1 кредит
Види робіт: індивід. заняття

Іспанська мова (бакалавр)

Викладає: Константинова Л.В., Яріз Н.О.
Мета: розширити та систематизувати знання студентів з граматики, досягти автоматизації використання у мовленні найбільш розповсюджених граматичних моделей, засвоєння необхідного словникового запасу, відпрацювати мовні навички, необхідні для вільного спілкування та читання автентичних текстів 
Завдання: достатньо вільне, нормативно вільне і функціонально адекватне володіння студентами всіма видами мовленнєвої діяльності на іноземній мові, яка вивчається
Знання:  знати основні правила граматики іспанської мови, придбати необхідний словниковий запас для читання та розуміння автентичних текстів
Уміння: вміти будувати фрази, вживаючи стверджувальну та заперечну форми наказового способу, вживати, розрізняючи, умовний та дійсний способи дієслова, вдало вживати граматичні моделі при спілкуванні з носіями іспанської мови в межах вивчених тем, аналізувати та переказувати тексти з тем, що вивчаються, адекватно реагувати на запропоновані запитання, проводити дискусію, висловлюючи власну думку, робити лексико-граматичний аналіз запропонованого тексту 
Кількість годин, кредитів: 1 рік навч. – 360 год., 7 кредит.; 2 рік навч. – 360 год., 10 кредит.; 3 рік навч. – 342 год., 9.5 кредит.; 4 рік навч. – 328 год., 8.5 кредит. 
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Іспанська мова (спеціаліст, магістр)

Викладає: Константинова Л.В., Яріз Н.О.
Мета: сформувати у студентів 4 основні компетенції: мовленнєву, мовну (поглибити знання про систему мови і правила її функціонування в процесі іншомовної комунікації, оволодіти здатністю сприймати та продовжувати іншомовне мовлення відповідно до умов мовленнєвої комунікації), соціокультурну (поглибити знання про особливості соціокультурного розвитку країни, мова якої вивчається, та вміння здійснювати свою мовленнєву поведінку відповідно до них) та стратегічну (що передбачає вміння студентів, спираючись на попередній шкільний та студентській досвід, формувати та пропонувати своїм колегам поради, що стосуються даної сфери)
Завдання: достатньо вільне, нормативно вільне і функціонально адекватне володіння студентами всіма видами мовленнєвої діяльності на іноземній мові, яка вивчається 
Знання: знати основні правила граматики іспанської мови, придбати необхідний словниковий запас для читання та розуміння автентичних текстів, вільного спілкування
Уміння: вміти вільно володіти іспанською мовою, викладати мову у різноманітних навчальних закладах
Кількість годин, кредитів: спеціаліст (306 год., 10 кредит.), магістр (216 год., 6.5 кредит.)
Види робіт: індивід. заняття

Загальнотеоретичний курс з іспанської мови (спеціаліст)

Викладає: Константинова Л.В. 
Мета: досягти оволодіння студентами основами теоретичної граматики іспанської мови
Завдання: знання з теоретичної граматики іспанської мови
Знання: знати основи теоретичної граматики іспанської мови
Уміння: вміти використовувати отримані знання на практиці 
Кількість годин, кредитів: 54 год., 1.5 кредит
Види робіт: індивід. заняття

Спецсемінар з ІІ іноземної мови (іспанська, спеціаліст)

Викладає: Константинова Л.В.   
Мета: ознайомити студентів з правилами оформлення ділових паперів
Завдання: оформлення ділових листів таким чином, щоб вони справили сприятливе враження на одержувача
Знання: знати правила оформлення ділових паперів згідно з діючих законодавств Іспанії та України
Уміння: вміти скласти та перекласти ділові листи, контракти та автобіографії
Кількість годин, кредитів: 30 год., 1 кредит
Види робіт: індивід. заняття

Латинська мова для біологів (бакалавр)

Викладає: Дєдушек Т.В.  
Мета: сформувати у студентів вміння та навички користування латинською мовою, досягти опанування студентами навичок читання латинських біологічних термінів, оволодіння якомога більшою кількістю крилатих фраз, латинських ЛО 
Завдання: формування відповідних навичок та вмінь 
Знання: знати назви найвідоміших родин рослин, класів та рядів тварин, латинські назви видів рослин та тварин
Уміння: вміти правильно читати та перекладати зі словником назви і описи видів рослин і тварин, використовувати найбільш широковживані латинські видові епітети, складові частини латинських складних епітетів, латинські та грецькі числівники-префікси, вірно використовувати латинські сентенції та скорочення
Кількість годин, кредитів: 60 год., 1.5 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Латинська мова для філологів (бакалавр)

Викладає: Дєдушек Т.В., Цибульник Ю.С.
Мета: розширити загально лінгвістичний світогляд студентів, досягти засвоєння ними міжнародної латинської термінології в галузі гуманітарних наук, сформувати у студентів культуру філологічного аналізу джерела, навичок перекладу та науковий підхід до вивчення мови як суспільного явища
Завдання: опанування студентами граматичної системи латинської мови у порівнянні з системами рідної та західноєвропейських мов, що вивчаються, навчання перекладу з латинської мови, лексичному мінімуму, знайомство з словотворчими елементами латини, які є найбільш продуктивними у сучасних мовах, а також знайомство з літературою та культурою Давнього Сходу   
Знання: знати короткі відомості з історії латинської мови, фонетику і графіку, морфологію, словотвір, синтаксис, основи латинського віршування , 80 крилатих латинських висловів, студентський гімн «Gaudeamus»
Уміння: вміти використовувати навички читання і перекладу латино мовних прозаїчних та поетичних текстів, читати з правильною вимовою та наголосом латинські терміни та перекладати їх рідної мовою, орфографічно правильно записати будь-який слово-термін, що потрібно засвоїти, граматичну систему мови, а також вміти порівняти граматичні явища латинської, слов’янських та європейських мов, вміти перекладати зі словником тексти античних авторів
Кількість годин, кредитів: спеціальність українська мова та література (90 год., 2.5 кредит.), спеціальність російська мова та література (108 год., 2.5 кредит.)
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Іноземна мова (французька), спеціальність початкове виховання, бакалавр

Викладає: Дєдушек Т.В.   
Мета:   сформувати у студентів іншомовну комунікативну компетенцію і досягти в процесі навчання виховання, освіти і розвитку особистості студента
Завдання: набуття студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання
Знання: знати основні закономірності фонетичного складу мови та оволодіти її звуковою стороною, мовленнєві формули і лексичний матеріал, відмінювання основних дієслів, часи Présent, базовий лексичний матеріал та інформацію за темами усної практики («Le calendrier», «L’heure», «Les saisons», «Ma famille» та ін.)
Уміння: вміти розуміти речення і часто вживані вислови, пов’язані з безпосередньо знайомими сферами, порозумітися у простих побутових ситуаціях, де йдеться про простий і прямий обмін інформацією про відомі речі, простими засобами описати власне походження, освіту, безпосереднє оточення та речі безпосередньої необхідності
Кількість годин, кредитів: 106 год., 3 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Порівняльна типологія (французька), спеціальність початкове виховання

Викладає: Дєдушек Т.В. 
Мета: навчити студентів виявляти сходження та розбіжності у використанні засобів різними мовами, встановлювати загальні закономірності та фактори, властиві різним мовам, виявляти мовні універсалії й можливості їх реалізації в конкретних мовах, досягти вивчення конкретних особливостей обох мов   
Завдання: навчити студентів виявляти найбільш суттєві типологічні характеристики (ознаки) французької та української (російської) мов, вказати ті методи і прийоми за допомогою яких можна зіставляти структури французької мови, які відсутні в рідній мові студента, а також засоби, які використовуються для їх передачі на рідну мову студента 
Знання: знати специфіку порівняльно-типологічного дослідження
Уміння: вміти використовувати типологічні критерії для зіставлення частин мови (іменник, дієслово, прикметник), порядку слів у реченні, аффіксації (утворення нових слів від основ іменників за допомогою суфіксів і префіксів), складних слів, конверсії (утворення нових слів, які є іншою частиною мови, без додавання аффіксів) в рідній та іноземній (французькій) мовах 
Кількість годин, кредитів: 36 год., 1 кредит
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Ситуативна іноземна (французька) мова, спеціальність початкове виховання

Викладає: Дєдушек Т.В.
Мета: оволодіння студентами іноземною (французькою) мовою як засобом спілкування, що потребує засвоєння норм сучасної французької мови
Завдання: навчання усного діалогічного мовлення в тематичних рамках, надання ґрунтовних і систематичних знань про особливості ситуативного мовлення
Знання: знати особливості спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності
Уміння: вміти добирати ресурси відповідно до ситуації мовлення, комунікативно виправдано використовувати засоби мови
Кількість годин, кредитів: 36 год., 1 кредит
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Теоретична граматика іноземної (французької) мови, спеціальність початкове виховання

Викладає: Дєдушек Т.В.   
Мета: надати студентам системні знання про теоретичні аспекти морфологічної та синтаксичної системи сучасної французької мови
Завдання: узагальнити та систематизувати знання про граматичну структуру сучасної французької мови, ознайомити студентів із теоретичними основами морфології, синтаксису та проблемними питаннями теоретичної граматики французької мови, надання розуміння граматичної будови французької мови як сукупності елементів, які складають організовану структуру та цілісну систему, розвиток критичного мислення через аналіз різних інтерпретацій проблемних питань теоретичної граматики, розширити нормативні відомості про французьку граматику та різні підходи до її вивчення, розвиток і удосконалення навичок студентів щодо практичного використання граматичних форм та структур у різних стилях мовлення, розвиток уміння вчитися (а саме працювати з підручником, хрестоматією та науковою літературою з граматики з залученням Інтернету, тощо)
Знання: знати типологічні характеристики граматичної будови сучасної французької мови, теоретичні основи морфології та синтаксичної системи французької мови
Уміння: вміти розумітися на проблемних питаннях теоретичної граматики та висловлювати свою точку зору на те чи інше граматичне явище, користуватися різноманітними науковими джерелами з теоретичної граматики французької мови (підручниками, Інтернетом), знайомитися з новими доробками в галузі граматичних досліджень для підвищення свого професійного рівня, порівнювати явища граматичного рівня французької та рідної мов, застосовувати знання з курсу у практичній діяльності
Кількість годин, кредитів:   54 год., 1.5 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Лексикологія іноземної (французької) мови, спеціальність початкове виховання

Викладає: Дєдушек Т.В.    
Мета: ознайомити студентів з основними засадами вчення про словниковий склад мови, основні одиниці мови, морфеміку та словотвір, семантику
Завдання: ознайомлення студентів із фундаментальними положеннями сучасної лексикології про лексичну систему французької мови, її структурну організацію, основні одиниці системи та способи їхнього творення, семантичну системну ієрархію й, зокрема вивчення парадигматичних семантичних відносин та семантичної організації лексичних «мікросистем» - семантичних полів
Знання: знати специфіку курсу, базовий теоретичний концептуальний апарат дисципліни лексикологія
Уміння: уміти застосовувати попередньо вивченні теоретичні положення у своїй майбутній професійній діяльності, а також у практичній студентській роботі, самостійно аналізувати лексику, здійснювати самоконтроль та самоаналіз якості й рівня сформованості своїх знань на аудиторних заняттях
Кількість годин, кредитів: 72 год., 2 кредит.
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття

Іноземна мова (французька), спеціальність дошкільна освіта, бакалавр

Викладає: Дєдушек Т.В.   
Мета: досягти оволодіння студентами французькою мовою як засобом спілкування в усній (аудіювання, говоріння) та письмовій (читання, письмо) формі в соціально-побутовій, соціально-культурній та професійній сфері, знаннями про будову французької мови, її систему, особливості функціонування певних мовних моделей та структур, розвивати комунікативні здібності студента, його пам'ять (слухова, зорова, оперативна та тривала), увагу (довільну та мимовільну), логічне мислення, збагачення духовного світу студента, розширення його кругозору, кола його знань про культуру й традиції країни, мова якої вивчається, виховання у студентів культури спілкування в процесі вивчення французької мови
Завдання: поетапне формування основних складових іншомовної комунікативної компетентності
Знання: знати фонетику, лексику, словотвір, граматику французької мови в обсягах, передбачених програмою, правила міжособистісної та міжкультурної комунікації, володіти інформацією з країнознавства
Уміння: вміти спілкуватися французькою мовою в соціально-побутовій, соціально-культурній і професійних сферах в межах лексичного мінімуму та тематики, передбачених робочою навчальною програмою, писати анотацію до прочитаного тексту, читати та розуміти автентичну, художню, науково-популярну, загальногалузеву літературу
Кількість годин, кредитів: 1 рік навч. – 180 год., 6 кредит.; 2 рік навч. – 90 год., 3 кредит. 
Види робіт: виконання вправ, сам. робота, тестування, практичні заняття
 

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.