Рада молодих учених

Команда ради молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди запрошує до співпраці кожного здобувача освіти та молодого науковця до співпраці та організації спільних заходів та проєктів! 

Рада молодих учених (РМУ) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди є керівним органом Студентського наукового товариства, аспірантів, докторантів і молодих учених закладу освіти.

За рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та ініціативи колективу ради молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди було розроблено «Декларацію про дотримання академічної доброчесності в ХНПУ імені Г.С. Сковороди».

Для ознайомлення та підписання учасниками освітньо-наукового процесу декларація була затверджена радою молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди (протокол № 2 від 16 лютого 2021 р.).

Голова РМУ

Башкір Ольга Іванівна

 

д.пед.н., доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

 

Тема, над якою працює: «Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки закладів вищої педагогічної освіти України»

 

Електронна адреса: olga.bashkir@hnpu.edu.ua

 

Посилання у Facebook

ID ORCID 

Сторінка в GoogleAкадемії

Заступник голови РМУ

Скидан Ярослав Анатолійович

 

аспірант кафедри української мови

 

Тема, над якою працює: «Мовне вираження концепту слово в поезії С. Сапеляка, П. Мовчана, В. Слапчука»

 

Електронна адреса: yaskidan@ukr.net

 

Facebook

ID ORCID: 0000-0002-1263-9800

Секретар РМУ

Іващенко Тетяна Володимирівна

 

аспірантка кафедри філософії

 

Тема, над якою працює: «Комунікативна філософія у вимірі сучасних соціокультурних контекстів»

 

Електронна адреса: alles08gut@gmail.com

Посилання у Facebook

Члени РМУ:

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна

 

д.пед.н., в.о. завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки

 

Тема, над якою працює: «Освіта дорослих у провідних країнах світу та в Україні»

 

Електронна адреса: annaboyarskahomenko@gmail.com

 

Посилання у Facebook

ID ORCID

Сторінка в GoogleAкадемії

Бондаренко Марина Сергіївна

 

аспірантка  кафедри психологіі ХНПУ ім. Г.С .Сковороди

 

Тема над якою працює: Психологічні фактори адаптаціі вимушених переселенців 

 

Електронна адреса: mbondarenko86@gmail.com

 

Посилання у Facebook

ID ORCID: 0000-0001-7628-364X

Гелашвілі Анна Гелаівна

 

аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

 

Тема над якою працює: «Аліментне зобов’язання, як вид сімейного правовідношення»

 

Електронна адреса: a.gelashvili96@gmail.com

 

Посилання у Facebook

ID ORCID: 0000-0002-2217-8577

Чихаріна Карина Ігорівна

 

аспірантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

 

Тема над якою працює: «Виховання інтелектуальної еліти нації у Сингапурі в другій половині ХХ - першій половині ХХІ століття».

 

Електронна адреса: karynachykharina@gmail.com

 

Посилання у Facebook

ID ORCID

Майстрюк Ірина Сергіївна

 

аспірантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки.

 

Тема над якою працює: «Формування самоосвітньої компетентності учнів базової середньої школи засобами цифрових технологій».

 

Електронна адреса: irinka192702@hnpu.edu.ua

ID ORCID

Сторінка в GoogleAкадемії  

Рай Катерина Юріївна

 

аспірантка кафедри політології, соціології і культурології 

 

Тема, над якою працює: «Проблемне поле волонтерського руху в нових соціально-політичних та соціокультурних контекстах»

 

Електронна адреса: kateryna.rai@hnpu.edu.ua

ID ORCID

Гугл академія

Топчій Данііл Сергійович

 

аспірант кафедри історії України

 

Тема, над якою працює: «Діяльність українських націоналістів у Харкові у період гітлерівської окупації (1941–1943 роки)»

 

Електронна адреса: mega.topchiy24@gmail.com

Посилання у Facebook

ID ORCID: 0000-0002-7946-9084

Бережна Ярослава Леонідівна 

 

аспірантка кафедри початкової та професійної освіти

 

Тема, над якою працює: «Технологія  поєднання  розвитку  інтелекту та зміцнення здоров’я майбутніх педагогів з гуманітарних  спеціальностей  в  процесі професійної підготовки»

 

Електронна адреса: beregna98yl@gmail.com  

 

Посилання у Facebook

ID ORCID: 0000-0003-4639-3674

Осинський Микола Ігорович

 

аспірант кафедри анатомії та фізіології людини імені професора Я.Р. Синельникова.

 

Тема над якою працює: «Морфо-функціональний стан організму при пасивному палінні електронними цигарками».

 

Електронна адреса: kolya.osik@gmail.com

 

Посилання у Facebook

ID ORCID

Google scholar

Коптєва Тетяна Сергіївна

 

доктор філософії з галузі знань 10 Природничі науки спеціальності 103 Науки про Землю, доцент кафедри суспільно-економічних дисциплін і географії

 

Тема, над якою працює: «Криворізька ландшафтно-технічна система: розвиток, сучасних стан, шляхи оптимізації»

Електронна адреса: koptevatania36@hnpu.edu.ua 

Посилання у Facebook

ORCID 

Сторінка в GoogleAкадемії 

Тематика досліджень докторантів, аспірантів PhD, магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди розгортається навколо таких ключових проблем:

  • соціально-економічні трансформації українського суспільства в контексті глобалізаційних процесів;
  • теоретико-методологічні та методичні аспекти модернізації системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу;
  • особливості реалізації компетентнісного підходу на шляху інтеграції системи освіти України до європейського та світового освітньо-культурного простору;
  • особистісно-професійне формування фахівця ХХІ століття в умовах безперервної освіти;
  • інноваційні технології в освітньому процесі закладів освіти всіх рівнів;
  • інформаційно-комунікаційні технології в освіті, науці, виробництві;
  • історія освіти й педагогічної думки України та Слобожанщини;
  • здоров’язбережувальна компетентність і безпека життєдіяльності особистості як умова сталого розвитку сучасного суспільства;
  • мовна освіта як шлях до євроінтеграції тощо.

Із метою досягнення поставлених цілей Рада молодих учених співпрацює з підрозділами університету, відповідними науковими установами, закладами освіти, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, Радами молодих учених області, країни, університетів-партнерів, з державними органами в Україні та за її межами.

Залучення молодих викладачів до наукової діяльності, стажування за кордоном, отримання міжнародних стипендій і грантів, участь у наукових конференціях за кордоном останніми роками є однією з рейтингових позицій у діяльності університету.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.