Рада молодих учених

 

Рада молодих учених (РМУ) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди є керівним органом Студентського наукового товариства, аспірантів, докторантів і молодих учених закладу освіти.

За рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та ініціативи колективу ради молодих учених Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди було розроблено «Декларацію про дотримання академічної доброчесності в ХНПУ імені Г.С. Сковороди».

Для ознайомлення та підписання учасниками освітньо-наукового процесу декларація була затверджена радою молодих учених ХНПУ імені Г.С. Сковороди (протокол № 2 від 16 лютого 2021 р.).

Голова РМУ

Башкір Ольга Іванівна

 

д.пед.н., доцент, професор кафедри освітології та інноваційної педагогіки

 

Тема, над якою працює: «Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки закладів вищої педагогічної освіти України»

 

Електронна адреса: olga.bashkir@hnpu.edu.ua

 

Посилання у Facebook

ID ORCID 

Сторінка в GoogleAкадемії

Заступник голови РМУ

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна

 

д.пед.н., в.о. завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки

 

Тема, над якою працює: «Освіта дорослих у провідних країнах світу та в Україні»

 

Електронна адреса: annaboyarskahomenko@gmail.com

 

Посилання у Facebook

ID ORCID

Сторінка в GoogleAкадемії

Секретар РМУ

Бондар Тетяна Валеріївна

 

аспірантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

 

Тема, над якою працює: «Громадсько-просвітницька діяльність Товариства «Знання» в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»

 

Електронна адреса: tetanabondar@gmail.com

 

Посилання у Facebook

ID ORCID

Сторінка в GoogleAкадемії

Члени РМУ:

Жерновникова Оксана Анатоліївна

 

д.пед.н., професор, завідувач кафедри математики

 

Тема, над якою працює: «Проєктування методичної системи навчання математики в закладах загальної середньої і вищої педагогічної освіти України та Євросоюзу»

 

Електронна адреса: kaf-mathematics@hnpu.edu.ua

 

Посилання у Facebook

ID ORCID

Сторінка в GoogleAкадемії

Масич Віталій Васильович

 

д.пед.н., завідувач кафедри фізики

 

Тема, над якою працює: «Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки».

 

Електронна адреса: masych@hnpu.edu.ua

 

Посилання у Facebook

ID ORCID 

Сторінка в GoogleAкадемії

Фоменко Карина Ігорівна

 

д.психол.н., доцент, доцент кафедри психології

 

Тема, над якою працює: «Губристична мотивація суб’єкта діяльності»

 

Електронна адреса: karinafomenko1985@gmail.com

 

Посилання у Facebook

Сторінка в Гугл-Академії

ID ORCID: 0000-0003-2511-6803

Гелашвілі Анна Гелаівна

 

аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського

 

Тема над якою працює: «Аліментне зобов’язання, як вид сімейного правовідношення»

Електронна адреса: a.gelashvili96@gmail.com

 

Посилання у Facebook

ID ORCID: 0000-0002-2217-8577

Єсікова Ірина Василівна

 

аспірантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

 

Тема, над якою працює: «Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному середовищі закладів загальної середньої освіти»

 

Електронна адреса: trinitronwowi@gmail.com  

 

Посилання у Facebook

ID ORCID 

Кохан Діана Миколаївна

 

аспірантка кафедри освітології та інноваційної педагогіки

 

Тема, над якою працює: «Формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки в  позакласній виховній роботі»

 

Електронна адреса: Diana__777@bigmir.net

 

Посилання у Facebook

ID ORCID

Сторінка в GoogleAкадемії

Пахуча Марина Євгеніївна

 

аспірантка кафедри зоології

 

Тема, над якою працює: «Біологічне обґрунтування та оптимізація масового розведення культури Hermetia illucens (Diptera: Stratiomyidae)»

Електронна адреса: m.evgenievna03@gmail.com

 

Facebook 

Проскурін Іван Андрійович

 

аспірант кафедри слов'янських мов

 

Тема, над якою працює: «Образно-понятійні парадигми лірики І. О. Буніна»

 

Електронна адреса: sintaksisesperanto@gmail.com

 

Посилання у Facebook

ID ORCID

Скидан Ярослав Анатолійович

 

аспірант кафедри української мови

 

Тема, над якою працює: «Мовне вираження концепту слово в поезії С. Сапеляка, П. Мовчана, В. Слапчука»

 

Електронна адреса: yaskidan@ukr.net

 

Facebook

ID ORCID: 0000-0002-1263-9800

У ЯньЛінь

 

аспірант кафедри освітології та інноваційної педагогіки

 

Тема над якою працює: «Підготовка вчителів до роботи з обдарованими дітьми в закладах неформальної освіти в КНР».

 

Електронна адреса: 937365906@qq.com

Тематика досліджень докторантів, аспірантів PhD, магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди розгортається навколо таких ключових проблем:

  • соціально-економічні трансформації українського суспільства в контексті глобалізаційних процесів;
  • теоретико-методологічні та методичні аспекти модернізації системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу;
  • особливості реалізації компетентнісного підходу на шляху інтеграції системи освіти України до європейського та світового освітньо-культурного простору;
  • особистісно-професійне формування фахівця ХХІ століття в умовах безперервної освіти;
  • інноваційні технології в освітньому процесі закладів освіти всіх рівнів;
  • інформаційно-комунікаційні технології в освіті, науці, виробництві;
  • історія освіти й педагогічної думки України та Слобожанщини;
  • здоров’язбережувальна компетентність і безпека життєдіяльності особистості як умова сталого розвитку сучасного суспільства;
  • мовна освіта як шлях до євроінтеграції тощо.

Із метою досягнення поставлених цілей Рада молодих учених співпрацює з підрозділами університету, відповідними науковими установами, закладами освіти, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, Радами молодих учених області, країни, університетів-партнерів, з державними органами в Україні та за її межами.

Залучення молодих викладачів до наукової діяльності, стажування за кордоном, отримання міжнародних стипендій і грантів, участь у наукових конференціях за кордоном останніми роками є однією з рейтингових позицій у діяльності університету.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.