Рада молодив вчених

Рада молодив вчених (РМВ) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди є керівним органом Студентського наукового товариства, аспірантів, докторантів і молодих учених закладу освіти.

Голова РМВ

Башкір Ольга Іванівна

д.пед.н., доцент, професор кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Тема, над якою працює: «Науково-педагогічна діяльність кафедр педагогіки закладів вищої педагогічної освіти України»

Електронна адреса: olga.bashkir@hnpu.edu.ua
 

Заступник голови РМВ

Боярська-Хоменко Анна Володимирівна

к.пед.н., доцент кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки

Тема, над якою працює: «Освіта дорослих у провідних країнах світу та в Україні»

Електронна адреса: annaboyarskahomenko@gmail.com
ORCID  
 

Секретар РМВ

Бондар Тетяна Валеріївна

аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Тема, над якою працює: «Громадсько-просвітницька діяльність Товариства «Знання» в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)»

Електронна адреса: tetanabondar@gmail.com

 

 

Члени РМВ:

Жерновникова Оксана Анатоліївна

д.пед.н., професор, завідувачка кафедри математики

Тема, над якою працює: «Проектування методичної системи навчання математики в закладах загальної середньої і вищої педагогічної освіти України та Євросоюзу»

Електронна адреса: kaf-mathematics@hnpu.edu.ua
 

 

Масич Віталій Васильович

д.пед.н., завідувач кафедри фізики і КФС

Тема, над якою працює: «Формування продуктивно-творчої компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки».

Електронна адреса: masych@hnpu.edu.ua
 
 

Фоменко Карина Ігорівна

д.психол.н., доцент, доцент кафедри психології

Тема, над якою працює: «Губристична мотивація суб’єкта діяльності»

Електронна адреса: karinafomenko1985@gmail.com
 
 
 
 

Єсікова Ірина Василівна

аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Тема, над якою працює: «Дидактичні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивному середовищі закладів загальної середньої освіти»

Електронна адреса: trinitronwowi@gmail.com  
 
 
 
 

Кохан Діана Миколаївна

аспірантка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Тема, над якою працює: «Формування шляхетного ставлення до жінки у підлітків засобами української народної педагогіки в  позакласній виховній роботі»

Електронна адреса: Diana__777@bigmir.net
 
 
 

Проскурін Іван Андрійович

аспірант кафедри слов'янських мов

Тема, над якою працює: «Образно-понятійні парадигми лірики І.О. Буніна»

Електронна адреса: sintaksisesperanto@gmail.com
 
 
 
 

Тематика досліджень докторантів, аспірантів PhD, магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди розгортається навколо таких ключових проблем:

  • соціально-економічні трансформації українського суспільства в контексті глобалізаційних процесів;
  • теоретико-методологічні та методичні аспекти модернізації системи вищої освіти України в контексті Болонського процесу;
  • особливості реалізації компетентнісного підходу на шляху інтеграції системи освіти України до європейського та світового освітньо-культурного простору;
  • особистісно-професійне формування фахівця ХХІ століття в умовах безперервної освіти;
  • інноваційні технології в освітньому процесі навчальних закладів усіх рівнів;
  • інформаційно-комунікаційні технології в освіті, науці, виробництві;
  • історія освіти й педагогічної думки України та Слобожанщини;
  • здоров’язбережувальна компетентність і безпека життєдіяльності особистості як умова сталого розвитку сучасного суспільства;
  • мовна освіта як шлях до євроінтеграції та ін.

Із метою досягнення поставлених цілей Рада молодих учених співпрацює з підрозділами університету, відповідними науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, Радами молодих учених області, країни, університетів-партнерів, з державними органами в Україні та за її межами.

Залучення молодих викладачів до наукової діяльності, стажування за кордоном, отримання міжнародних стипендій і грантів, участь у наукових конференціях за кордоном останніми роками є однією з рейтингових позицій в діяльності університету.

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.