Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки забезпечує професійну підготовку здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальністю 231 «Соціальна робота». 

Місія кафедри полягає в підготовці висококваліфікованого й конкурентноспроможного фахівця соціальної галузі, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі й практичні проблеми в соціальній і соціально-педагогічній діяльності, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов, пов’язаних із реалізацією соціальної та виховної політики держави через здійснення соціально-виховної, просвітницької, рекламно-інформаційної, корекційно-реабілітаційної діяльності, соціально-правового захисту та соціальної допомоги різним категоріям населення з метою їхнього сталого розвитку.

Кафедру очолює доктор педагогічних наук, доцент Романова Інна Анатоліївна. Професорсько-викладацький склад кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки включає 7 фахівців: доктор педагогічних наук, професор М. П. Васильєва, кандидат педагогічних наук, доцент Н. О. Єсіна, доктор педагогічних наук, професор Н. Д. Кабусь, доктор педагогічних наук, професор В. В. Костіна, кандидат педагогічних наук, доцент Л. М. Макар, доктор педагогічних наук, доцент І. А. Романова, кандидат педагогічних наук І. О. Шеплякова, що дозволяє кафедрі ефективно забезпечувати всі напрями навчальної, методичної, наукової та виховної роботи. Навчально-методичне забезпечення роботи кафедри допомагає здійснювати старший лаборант М. О. Штанько.

Провідними фахівцями кафедри здійснюється керівництво науковою роботою аспірантів і пошукувачів за спеціальностями: 011 – Науки про освіту, 015 – Професійна освіта (за спеціальностями), 231 – Соціальна робота. Діє наукова школа Васильєвої Марини Петрівни (доктора педагогічних наук, професора). 

Науково-педагогічні працівники кафедри є членами редколегій вітчизняних наукових журналів і входять до складу оргкомітетів всеукраїнських і регіональних наукових конференцій з соціально-педагогічної тематики. 

Кафедрою соціальної роботи і соціальної педагогіки щорічно проводяться всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях» і студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи». На кафедрі розроблена концепція організації наукової роботи здобувачів, яка безпосередньо пов’язана з їхньою волонтерською діяльністю.

Колектив кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки працює над розробкою наукової теми «Інновації в підготовці та професійній діяльності фахівця соціальної галузі» («Innovations in the training and professional activity of a social worker») (Державний реєстраційний номер: 0121U100709; дата реєстрації 20.01.2021 р.).

Науково-педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання понад шістдесяти дисциплін з циклу професійної підготовки майбутнього фахівця соціальної галузі за освітньо-професійними програмами 36740 «Соціальна педагогіка» (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти) та 36741 «Соціальна педагогіка» (другий (магістерський) рівень вищої освіти). 

Кафедра співпрацює з соціальними службами, громадськими організаціями м. Харкова, Харківської області задля створення бази для наукової та практичної роботи здобувачів, у тому числі реалізуючи спільні проєкти.

Гостинно запрошуємо до співпраці!


Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.