КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ

Кафедра практичної психології є логічним продовженням найстарішої харківської кафедри психології, яка була відкрита при Харківському педагогічному інституті у 1932 році. ЇЇ відкриття пов’язане з іменами таких талановитих теоретиків і експериментаторів, як О.М. Леонтьєв та О.В. Запорожець. 

Під їх керівництвом відбулося становлення таких відомих психологів, як Д.М. Арановська, О.В. Гордон, П.І. Зінченко, О.М. Концева, Л.І. Котлярова та ін.

Яскраву сторінку у розвиток психологічної науки Харківщини вписав видатний вчений, завідувач кафедрою (1938 – 1941) О.В. Запорожець. Його наукова спадщина пов’язані із дослідженнями онтогенезу психіки. Під його керівництвом молоді вчені займалися проблемами пам’яті, мислення, сприймання художніх творів. Так, О.О. Хоменко вивчала особливості розуміння метафори, О.М. Концева – байки, Г.Д. Луков – ілюстрації, Д.М. Арановська – казки.

У післявоєнні роки наукова робота кафедри зосереджена у наступних двох напрямках. Перша група дослідників (Д.М. Арановська, О.В. Гордон, О.Ф. Грибанова, О.М. Концева, О.О. Хоменко) вивчали розвиток логічних форм мислення і пам’яті дітей дошкільного і шкільного віку. Друга група вивчала формування дисциплінованості учнів (В.І. Аснін, С.А. Нечипоренко Т.І. Тітаренко,).

У період з 1957 по 1974 роки кафедра психології в інституті була об’єднана з кафедрою педагогіки. У цей час наукова робота кафедри координувалася професором Г.С. Костюком.

З 1975 року кафедру очолює професор С.П. Бочарова

З 1980 року кафедру очолює професор Петренко Г.Г. Наукові інтереси кафедри зосереджені на проблемах мислення, пам’яті, питаннях соціальної психології. У цей період на кафедрі працювали Боданський Ф.Г., Бочарова С.П., Волошенко Л.І, Гродська Н.В., Землянська О.В., Кузнєцов М.А., Лобаньова В.В., Туревський М.О., Хомуленко Т.Б., Шпалінський В.В. та ін.

На базі лабораторії психології навчання (керівник – доцент Боданський Ф.Г.) досліджувалися психологічні передумови побудови математичного та мовного курсів у початкових класах.

У 1994 році із відкриттям спеціальності «Психологія» на соціально-психологічному факультеті (зараз факультет психології та соціології), який очолила доцент кафедри Волкова О.Г., кафедра стала випускаючою. У цей період на кафедрі працювали Афанасьєва Н.Є., Волкова О.Г., Волошенко Л.І, Головньова І.В., Єгорова Е.М., Кузнєцов М.А., Крутій О.М., Костікова О.В., Лялюк І.М., Меднікова Г.І., Олефір В.О., Хомуленко Т.Б. та ін.

Увесь період існування кафедри її науковці активно займалися підготовкою аспірантів та докторантів.

Як самостійна навчальна структура кафедра практичної психології була створена у 2000 році. Очолила її доктор психологічних наук, професор Хомуленко Тамара Борисівна (1961 р.н.).

Біографічна довідка про завідувача кафедри проф. Хомуленко Т.Б.

ХОМУЛЕНКО ТАМАРА БОРИСІВНА (народ. 30.03.1961, м. Харків) – український психолог. У 1983 році закінчила Харківський державний університет імені О.М. Горького за спеціальністю "Психолог. Викладач". З 1983 року працювала на кафедрі психології Харківського державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди на посадах: молодший науковий співробітник, асистент, аспірант викладач, доцент, докторант, професор. Кандидат психологічних наук з 21 листопада 1990 року. Доцент з 25 червня 1993 року. Доктор психологічних наук з 13 червня 2001 року. Дис.: "Розвиток вищих форм пам’яті". Професор з 17 жовтня 2002 року. В 2014 р. одержала диплом академіка Академії наук вищої освіти України.

Хомуленко Тамара Борисівна займає посаду завідувача кафедри практичної психології з 2 жовтня 2000 року. За сумісництвом професор кафедри кадрової політики в публічному управлінні Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління при президенті України, професор кафедри прикладної психології Харківського національного університету ім. В. Каразіна.

Основні напрямки професійних інтересів. Розвиток когнітивних процесів; авторитарність та готовність до ризику в онтогенезі; політична, економічна та гендерна соціалізація; мовленнєві здібності; психологія іміджу; проблеми психосоматики, зокрема психологічний аналіз особистості з різними соматичними розладами.

Має 21 аспіранта, що захистилися (16 з психології, 5 з державного управління). Під її керівництвом захищені 3 докторські дисертації з психології.

Керує науковою роботою 4 аспірантів та 2 докторантів.

Хомуленко Тамара Борисівна – голова спеціалізованої вченої ради К 64.053.08 у ХНПУ імені Г.С. Сковороди та член спеціалізованої вченої ради Д 64.051.08 у ХНУ імені В.Н. Каразіна

Відзнаки. "Відмінник освіти України" (2001).

Громадська діяльність.

 • Голова Харківського осередку Товариства психологів України.
 • Голова Громадської організації «Інститут системних розстановок в освітньому просторі»
 • Член президії товариства практичних психологів Харківщини.
 • Заступник голови товариства політичних психологів Харківщини.

Має понад 115 наукових праць. Серед них 9 науково-методичних посібників: «Теоретичні та практичні аспекти неперервної освіти психологів» (1996), «Політична психологія та іміджелогія» (2008), «Основи психосоматики» (2009), «Психологія праці та організаційна психологія» (2009), «Вікова та педагогічна психологія» (2009), «Психологія та іміджелогія у сфері публічного управління» (2009), «Психологія праці та організаційна психологія» (2009), «Вікова та педагогічна психологія» (2009); «Анализ телесного симптома как психосоматического феномена» (2011), “Психосоматика: культурно-історичний підхід” (2015), 13 монографій: «Развитие высших форм памяти» (1998), «Когнітивній стиль і пам’ять: парадокси дослідження» (у співавторстві, 2003), «Регіоналізація і вибори як засоби удосконалення владних відносин в Україні: теорія і практика» (у співавторстві, 2003), «Психологія іншомовної текстової діяльності» (у співавторстві, 2004), «Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу» (у співавторстві, 2005), «Задоволення соціальних потреб населення як умова підвищення його довіри до влади» (у співавторстві, 2005), «Психологічні передумови самостійної роботи студентів» (у співавторстві, 2011), «Модально-специфічна пам'ять молодшого школяра» (у співавторстві, 2011), «Стиль сімейного виховання як чинник пізнавального інтересу молодших школярів» (у співавторстві, 2011), «Мотиваційні, інтелектуальні та емоційні компоненти психології ризику: віковий аспект» (у співавторстві, 2011), «Губристична мотивація як чинник прагнення до успіху: віковий аспект» (у співавторстві, 2012), «Психологія грошей: особистісно-віковий аспект» (у співавторстві, 2013), “Психологія темпоральності особистості: віковий аспект” (у співавторстві, 2014), та 1 підручник для студентів вищих навчальних закладів: «Психологія» (із грифом Монмолодьспорту, у співавторстві, 2011).

Діяльність кафедри

Кафедра практичної психології є випускаючою кафедрою факультету психології та соціології ХНПУ імені Г.С. Сковороди і забезпечує підготовку фахівців зі спеціальностей «Психологія», «Соціологія» і «Соціальна педагогіка» освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».

Професорсько-викладацький склад кафедри, а також аспіранти, докторанти та здобувачі працюють над науково-дослідною темою «Психологія розвитку суб’єктів педагогічного процесу» (яка була затверджена в УкрІНТЕІ, державний реєстраційний номер 0111U008875 від 26.10.11) за такими напрямками: розвиток пізнавальної сфери суб’єктів педагогічної діяльності; розвиток особистості суб’єктів педагогічної діяльності; професійний розвиток практичного психолога в системі освіти; психологія навчання та виховання; соціально-психологічні особливості суб’єктів педагогічного процесу.

Кафедрою практичної психології здійснюється співпраця з Інститутом психології ім. Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України (ІП НАПНУ) на основі договору №130 від 25 грудня 2012 року.

На кафедрі працює аспірантура зі спеціальності 19.00.07 – «Педагогічна та вікова психологія». Підготовлено та пройшли захист понад 20 кандидатських дисертацій та 3 докторські, які отримали підтвердження ВАК України.

Викладачі кафедри активно беруть участь у профільних науково-практичних конференціях та друкують свої наукові доробки у збірках наукових праць, профільних журналах. На базі кафедри видається фаховий збірник наукових праць «Вісник ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Психологія», який включено у перелік ВАК України.

Кафедрою, на базі ХНПУ імені Г.С. Сковороди та при підтримці інших вузів України та громадських організацій, систематично проводяться Міжнародні науково-практичні конференції «Системний підхід до актуальних проблем психосоматики», «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» та «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід».

Науковий досвід втілюється у монографіях, навчально-методичних посібниках, методичних рекомендаціях для студентів.

Викладачі кафедри керують психолого-педагогічною практикою, курсовими, науковими роботами студентів.

Професорсько-викладацький склад кафедри та їх науково-дослідницька робота:

Викладання психологічних дисциплін на кафедрі забезпечують 15 членів професорсько-викладацького складу: 3 – професори, доктори психологічних наук (Кузнєцов М.А., Хомуленко Т.Б., Гордієнко-Митрофанова І.В.); 1 – професор, кандидат психологічних наук (Меднікова Г.І.); 9 – доцентів, кандидатів психологічних наук (Абсалямова Л.М., Даниленко Н.В., Єльчанінова Т.М., Жванія Т.В., Лисенко Л.М., Нестеренко М.О., Підчасов Є.В., Поденко А.В., Фоменко К.І.); 1 – викладач, кандидат психологічних наук (Шейко А.О.), 1 – викладач ( Скрипник Н.Г.).

Абсалямова Лариса Миколаївна Гордієнко-Митрофанова Ія Володимирівна Даниленко Наталія Володимирівна Єльчанінова Тетяна Миколаївна
Жванія Тарас Валеріанович Кузнєцов Марат Амірович Лисенко Людмила Миколаївна Меднікова Ганна Ігорівна
Нестеренко Маргарита Олексіївна Підчасов Євген Вікторович

Поденко Антон Володимирович

Скрипник Надія Григорівна
Фоменко Карина Ігорівна Шейко Анастасія Олександрівна    

Навчальна робота.

Професорсько-викладацьким складом кафедри практичної психології викладається 48 навчальних дисциплін та спецкурси:

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» – 27 навч. дисциплін;

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» – 9 навч. дисциплін;

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» – 12 навч. дисциплін.

Підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст та магістр на кафедрі здійснюється за такими спеціалізаціями: англійська мова; іміджмейкінг; тренінгові психотехнології).

Кафедра забезпечує читання таких курсів:

Бакалавр: Вступ до спеціальності, Загальна психологія, Практикум з загальної психології, Історія психології, Історія філософії, Психологія праці, Основи психологічної практики, Диференціальна психологія, Вікова психологія, Експериментальна психологія, Політична психологія, Соціальна психологія, Психодіагностика, Клінічна психологія, Інженерна психологія, Патопсихологія, Юридична психологія, Педагогічна психологія

Методика викладання психології, Психологія управління, Основи психотерапії, Психологічний спецпрактикум, Зоопсихологія та порівняльна психологія, Методика проведення психологічної експертизи, Тренінг комунікативної компетентності, Тренінг толерантності, Тренінг емоційної пам’яті.

Спеціаліст: Психологічна служба, Психологія масової поведінки, Психологія травмуючих ситуацій, Геронтопсихологія, Проблеми психосоматики, Основи психокорекції, Проективні методи дослідження особистості, Психологія релігійної свідомості, Психологія успіху.

Магістр: Соціальні та політичні конфлікти, Етнопсихологія, Психологія творчості, Психологія сексуальності, Теоретико-методологічні проблеми психології, Психологія організацій, Методика викладання у вищій школі, Методика та організація наукових досліджень, Основи Паблік Рілейшнз, Психологія вищої школи, Спецпрактикум з психології, Основи психосоматики.

До всіх, вище перелічених навчальних дисциплін розроблено авторські робочі навчальні програми, які містять тестові завдання для контролю знань. Викладачами кафедри готуються слайд-лекції для викладання в умовах мультимедійних аудиторій.

Значну увагу викладачі кафедри приділяють самостійній роботі студентів, тому що це один із можливих засобів професійної підготовки майбутнього фахівця. Її метою є формування у майбутніх фахівців умінь і навичок самостійної навчальної праці, розвиток пізнавальної самостійності і активності, що сприяє підвищенню якості навчання. На кафедрі практичної психології існують різні види самостійної роботи. Це виконання рефератів з наступним аналізом, розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, психолого-педагогічних задач тощо. Програми всіх предметів включають завдання для самостійної роботи у вигляді: питань для самоконтролю, тестових завдань, тем рефератів. Контроль за якістю виконання самостійної роботи проходить на семінарських заняттях, колоквіумах та у процесі індивідуальних консультацій. Поряд з вище зазначеними видами самостійної роботи студенти, під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри, готують курсові роботи. До критеріїв оцінювання виконання курсових робіт включено диференційовану оцінку міри самостійності. Тематика робіт щороку оновлюється і затверджується на засіданнях кафедри. Для їх написання розроблені методичні рекомендації.

В загальній професійній підготовці практичного психолога в педагогічному вищому навчальному закладі суттєве значення має психолого-педагогічна практика, яка виступає безпосереднім ланцюгом між теоретичними знаннями студентів та їх самостійною роботою в навчальних закладах, максимально наближує майбутніх фахівців до професійної діяльності. Студенти спеціальності «Психологія» починаючи з 3 курсу проходять психолого-педагогічну практику: на 3 курсі це однотижнева пропедевтична практика та організаційно-виховна практика у літніх оздоровчих таборах; на 4 курсі − психолого-педагогічна практика у загальноосвітніх школах; на 5 курсі студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» проходять діагностичну практику у Психологічній службі ХНПУ та психолого-педагогічну практику у загальноосвітніх школах. Студенти освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» проходять виробничу викладацьку практику у ХНПУ на кафедрах психології та практичної психології. Програма психологічної практики (викладання психологічних дисциплін) передбачає поглиблену практичну підготовку до професійної діяльності на посаді викладача психологічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Зміст практики визначає «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», Міністерства освіти і науки України». Психолого-педагогічна практика проводиться у відповідності з навчальним планом і є обов’язковим видом навчальних занять для студентів.

Традиційно професорсько-викладацьким складом кафедри за допомогою магістрів та аспірантів організовується та проводиться «Студентський науковий дебют» для студентів 1 курсу, студентська олімпіада з психології, засідання студентського наукового психологічного гуртка.

Матеріально-технічна база кафедри забезпечена методичним кабінетом, технічними засобами, навчально-методичною літературою. Обсяг бібліотечного та електронного фонду кафедри складає понад 600 екземплярів підручників та більш ніж 400 примірників періодичних журналів та збірок фахових видань. Бібліотечний фонд кафедри щорічно оновлюється завдяки новим надходженням та передплатою періодичних видань.

Спеціалізована вчена рада К 64.053.08 зі спеціальності 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія працює у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди з 2009 року і за цей час показала високу ефективність роботи – на базі ради було захищено понад 50 кандидатських дисертацій.

Спеціалізована вчена рада К 64.053.08 за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія була створена Наказом МОН України № 261 від 06.03.2015 у ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

Термін дії ради 2 роки (з 06.03.2015 до 06.03.2017 р.):

Голова спеціалізованої вченої ради - Т.Б. Хомуленко (доктор психологічних наук, професор).

Заст. голови – І.В. Гордієнко-Митрофанова (доктор психологічних наук, професор).

Учений секретар - К.І. Фоменко (кандидат психологічних наук).

Спеціальності: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.

Міжнародна співпраця професорсько-викладацького складу кафедри реалізуються шляхом участі у міжнародних науково-практичних конференціях, а також організації на базі кафедри практичної психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди таких конференцій, як:

Міжнародна науково-практична конференція “Актуальні проблеми психосоматики: системний погляд” (м. Харків, 3-5 жовтня 2009);

Міжнародна науково-практична конференція «Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука» присвячена 80-річному ювілею психологічної школи в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С.Сковороди, (19 – 20 жовтня 2012 р.);

І Міжнародна науково-практична конференція “Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід”  (18-19  жовтня 2013 року);

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід» (23–24 жовтня 2015 року).

Міжнародні науково-практичні конференції проводилися у співпраці з такими закордонними фахівцями:

Зінченко Володимир Петрович – доктор психологічних наук, професор, дійсний член Російської академії освіти, завідувач кафедри ергономіки МІРЕА, почесний член Американської академії мистецтв та наук, керівник Центру комплексних досліджень розвитку;

Леонтьєв Дмитро Олексійович, доктор психологічних наук, професор факультету психології Московського державного університету імені М.В. Ломоносова, завідувач лабораторією проблем розвитку особистості осіб з обмеженими можливостями здоров’я  Московського міського психолого-педагогічного університету, директор Інституту екзистенціальної психології та життєтворчості (м. Москва, Росія);

Рюкрим Георг – доктор психологічних наук, заслужений професор, директор інституту загальної педагогіки, проректор, декан факультету педагогіки та соціальних наук Берлінського університету мистецтв, засновник міжнародного товариства культурних досліджень в галузі теорії діяльності (ISCRAT), (Германія);

Ясницький Антон – доктор філософії, науковий співробітник університету Торонто (Канада);

Мілер Рудольф – доктор психологічних наук, професор університету дистанційної освіти м Хаген (Германія);

Муздибаєв Куанищбек – кадидат психологічних наук, доцент, провідний співробітник Соціологічного інституту РАН (м. Сант-Петербург, Росія);

Обухова Людмила Пилипівна – доктор психологічних людини Інституту загальної середньої освіти РАО, (Москва, Росія);

Байкова Лариса Анатоліївна - доктор педагогічних наук, професор, директор інституту психології, педагогіки і соціальної роботи Рязанського державного університету імені С.О. Єсеніна;

Сазонов В’ячеслав Федорович - доцент кафедри фізіології Рязанського державного університету імені С.О. Єсеніна;

Ламбордіні Нора – доктор філософії, професор Міланського університету (Італія);наук, професор МДУ та ММППУ, завідувач кафедрою вікової психології факультету психології освіти Московського державного психолого-педагогічного університету, дійсний член Російської академії природничих наук, член Міжнародного товариства культурно-діяльнісних досліджень (Москва, Росія);

Олфф Міранда – доктор філософії, професор, Академічний медичний центр Університету м Амстердам, Віце-президент Міжнародного товариства вивчення травматичного стресу, головний редактор "Європейського журналу психотравматології" (Нідерланди);

Шоша Жану-Югу – доктор наук, професор Ліонського університету ім. Братів Люмьер (Франція).

За підтримки закордонних колег Нідерландської організації наукових досліджень (Фонд підтримки відкритого доступу). The Netherland Organization for Scientific Research (NOW) (Incentive Open Access fund) була проведена І Міжнародна науково-практична конференція "Когнітивні та емоційно-поведінкові фактори повноцінного функціонування людини: культурно-історичний підхід" 18-19 жовтня 2013 року.

Студентське самоврядування. Студенти спеціальності «Психологія» приймають активну участь у роботі Студентської Ради факультету, є членами стипендіальної комісії.

Творчий колектив психологів

В процесі науково-педагогічної та виховної роботи викладачами кафедри певна увага наділяється реалізації принципи та завдання національного виховання.

Принцип демократичності забезпечується як сучасними інтерактивними методами викладання, так і ознайомленням студентів з психологічними засадами становлення демократичної спрямованості особистості. Така робота здійснюється при викладанні курсу «Політична психологія» та проведенні «Тренінгу толерантності». Крім того, кафедра здійснює власні наукові дослідження із зазначеної проблематики, їх результатом є ряд публікацій з психологічних питань демократичної спрямованості та толерантності (Хомуленко Т.Б., Хомуленко Б.В.).

Принцип єдності теорії та практики, який передбачає в тому числі і формування готовності студентів до майбутньої громадської діяльності має можливість реалізовуватися у результаті залучення студентів до діяльності громадських організацій, створених на базі кафедри із залучення спеціалістів вищих навчальних закладів м. Харкова. Мова йде про Громадську організацію «Товариство психологів України» в Харківській області та Громадську організацію «Український інститут системних розстановок в освітньому просторі», які очолює завідувач кафедри практичної психології ХНПУ імені Г.С. Сковороди, проф. Хомуленко Т.Б.

Принцип пріоритету правової свідомості активно реалізується при викладанні засад «Юридичної психології» та «Судово-психологічної експертизи». Крім того, на кафедрі виконуються дисертаційні роботи з психологічної проблематики правової свідомості.

Одним із завдань національного виховання в Концепції МОН України виділяються завдання формування у студентів якостей громадянина. В процесі викладання курсу «Політична психологія» та «Основ виборчого PR» здійснюється розвиток студентів як свідомих представників електорату, які здатні здійснювати політичний вибір на основі раціональних міркувань, а не навіяних політичними технологіями емоцій.

Формування національної свідомості та вивчення засад її становлення здійснюється в процесі викладання курсу «Етнопсихологія».

Із засадами здорового способу життя студенти знайомляться в курсі «Екологічної психології».

Почуття гордості за психологічну науку України виникає у студентів-психологів коли вони знайомляться у курсі «Історія психології» із всесвітньо відомим авторитетом Харківської наукової школи та коли знайомляться у курсі «Основи психоаналізу» про українські корені ідей цього наукового напрямку.

Завдання збереження інтелектуального генофонду нації реалізується у процесі керівництва дослідницькою роботою студентів і у процесі вивчення психологічних засад розвитку інтелектуально обдарованих дітей.

На кафедрі виконана дослідницька робота доц. Поденко А.В. і Хомуленко Т.Б., яка була представлена у вигляді доповіді на останньому Всесвітньому конгресі і була присвячена проблематиці психологічних засад становлення потенційних лідерів та організаторів.

Усі наукові та навчально-методичні розробки викладачів кафедри публікуються державною мовою, таким чином розвиваючи україномовний освітній простір.

Випускники

Випускники працюють психологами та практичними психологами в дошкільних, шкільних, позашкільних дитячих установах, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, реабілітаційних, виправних закладах, службах соціальної реабілітації та психологічної допомоги, психологічних лабораторіях та консультаціях тощо.

Стратегічні напрямки розвитку кафедри

Організаційно-виховна робота

 1. Організація та проведення наукових конференцій.
 2. Формування збірника наукових праць.
 3. Організація та проведення студентських олімпіад та конференцій.
 4. Робота по довузівській підготовці молоді.

Навчально-методична робота

 1. Оновлення робочих програм, робочих планів, планів семінарських та практичних занять та розробка комплексу контрольних завдань. Складання завдань для проведення модульного, підсумкового і тестового контролю.
 2. Підготовка навчально-методичних матеріалів на електронних носіях.
 3. Створення дієвої системи здійснення контролю за самостійною роботою студентів.
 4. Розробка методичних рекомендацій.
 5. Видання навчально-методичного посібників.
 6. Проведення методичного семінару для викладачів кафедри.

Наукова робота

 1. Розробка кафедрою теми наукового дослідження «Психологія розвитку суб’єктів педагогічного процесу».
 2. Участь викладачів кафедри у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, проведення експертизи дисертаційних досліджень та редакційних колегіях наукових видань.
 3. Захист аспірантів, докторантів, які закінчили аспірантуру.
 4. Посилити вимоги до здобувачів.
 5. Підготовка та публікація монографій.
 6. За матеріалами наукових досліджень підготовка та видання Вісника ХНПУ ім. Г.С. Сковороди.
 7. Участь у наукових конференціях членів професорсько-викладацького складу, аспірантів та здобувачів кафедри.
 8. Співпраця з міжнародними організаціями.

Вимоги до друку статей у науковому виданні «ВІСНИК. ПСИХОЛОГІЯ» Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди

Інформаційний лист

61166, м. Харків, пров. Фанінський, 3, к. 218,

тел. (057) 702-66-15

Хомуленко Тамара Борисівна, доктор психологічних наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.