Освітня діяльність кафедри всесвітньої історії

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність – 014.03 Середня освіта (Історія)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Обсяг освітньої програми – 240 кредитів
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність – 014.03 Середня освіта (Історія)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Обсяг освітньої програми – 240 кредитів
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Обсяг освітньої програми – 90 кредитів
Термін навчання – 1 рік 4 місяці

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність – 014.07 Середня освіта (Географія)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Освітня програма «Географія в закладах освіти»

Силабуси до ОП "Географія в закладах освіти"

Обсяг освітньої програми – 240 кредитів

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Галузь знань – 03 Гумонітарні науки. Спеціальність – 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)

Освітньо-наукова програма «032 Історія та археологія»

Силабуси до ОНП «Історія та археологія»

Обсяг освітньої програми – 50 кредитів

Термін навчання – 3 роки 10 місяців


Науково-педагогічні працівники кафедри на історичному факультеті університету (денна та заочна форми навчання) здійснюють викладання нормативних та варіативних дисциплін, координацію і забезпечення підготовки курсових та магістерських робіт, організацію практик і стажувань, забезпечення підготовки та проведення державних екзаменів для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (аспірантура) рівнів вищої освіти.

Викладачі кафедри постійно працюють над навчально-методичним забезпеченням дисциплін і курсів, розробкою робочих програм, навчально-методичних комплексів, силабусів. Вони є авторами та співавторами понад двох десятків навчально-методичних посібників для студентів історичного факультету, курсів лекцій та підручника, рекомендованого МОН України. У виконанні навчальних завдань кафедра орієнтується на інтеграцію навчання і практики, а також ефективне застосування всіх елементів навчально-виховного процесу з урахуванням можливостей сучасних інноваційних та інформаційних технологій (наприклад, віртуального навчального середовища Moodle). Протягом 2020 року кафедра ефективно забезпечувала діалог та співпрацю між викладачем і студентами в умовах дистанційного навчання.

 Навчальні дисципліни:


 • Вступ до вивчення спеціальності «Історія» (І курс)


 • Історія первісного суспільства (І курс)


 • Історія стародавнього Сходу (І курс)


 • Історія стародавньої Греції та Риму (І курс)


 • Історія слов’янських народів (І курс)


 • Історія середніх віків (ІІ курс)


 • Історія західних і південних слов’ян (ІІ курс)


 • Основи наукових досліджень(ІІ курс)


 • Спеціальні історичні дисципліни (ІІ курс)


 • Ідеології, суспільно-політичні організації і рухи в Європі в новий та новітній часи (ІІ курс)


 • Історія світової культури (ІІІ курс)


 • Історія мистецтва (ІІІ курс)


 • Методика викладання історії (ІІІ курс)


 • Методика викладання суспільствознавчих дисциплін (ІІІ курс)


 • Теорія та практика масової інформації та історія розвитку спічрайтинга (ІІІ курс)


 • Історичне краєзнавство (ІІІ курс)


 • Нова історія Європи та Америки (ІІІ курс)


 • Нова історія країн Азії та Африки (ІІІ курс)


 • Новітня історія країн Європи і Америки (1918 р. – початок ХХІ ст.) (ІV курс)


 • Новітня історія країн Азії та Африки (1918 р. – початок ХХІ ст.) (ІV курс)


 • Історія міжнародних відносин (ІV курс)


 • Історіографія всесвітньої історії (ІV курс)


 • Сучасна західна історіографія (V курс)


 • Методологія історії (V курс)


 • Іслам і сучасний світ (VІ курс)


 • Історіософія (аспірантура).

Високопрофесійні досвідчені викладачі факультету проводять для здобувачів третього рівню вищої освіти заняття з таких  дисциплін:

032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Філософські фундації та етичні орієнтири конструювання наукових проектів

Академічно і професійно орієнтоване спілкування (англійське / німецьке / французьке / російське / українське)

Цикл професійної (спеціальної) підготовки

Сучасна історіографія

Архівознавство в Україні

Теорія та методологія історії

Цикл науково-дослідної підготовки (універсальні навички дослідника)

Організація науково-дослідної роботи

Міжнародні гранти та академічна мобільність

Практична підготовка

Науково-викладацька практика

Вибіркові навчальні дисципліни за вибором аспіранта (032 Історія та археологія)

Історична термінологія / Політичні еліти в історії

Історична урбаністика / Історична регіоналістика

Історія освіти в Україні XIX – XX ст. / Екскурсійна та музейна справа

 

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 


61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 312
Тел: +38(057) 700-48-01
Завідувачка кафедри
доктор історичних наук, професор,
почесний краєзнавець України

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.