Освітня діяльність кафедри всесвітньої історії

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка Спеціальність – 014.03 Середня освіта (Історія)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Обсяг освітньої програми – 240 кредитів
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність – 014.03 Середня освіта (Історія)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)
Обсяг освітньої програми – 240 кредитів
Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Обсяг освітньої програми – 90 кредитів
Термін навчання – 1 рік 4 місяці

Галузь знань – 01 Освіта/Педагогіка. Спеціальність – 014.07 Середня освіта (Географія)

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський)

Освітня програма «Географія в закладах освіти»

Силабуси до ОП "Географія в закладах освіти"

Обсяг освітньої програми – 240 кредитів

Термін навчання – 3 роки 10 місяців

Галузь знань – 03 Гуманітарні науки. Спеціальність – 032 Історія та археологія

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)

Освітньо-наукова програма «032 Історія та археологія»

Робочі програми і силабуси

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Навчальні дисципліни ІІІ (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності:

 

Цикл професійної (спеціальної) підготовки

1 курс

Сучасна історіографія

робоча програма

Цикл науково-дослідної підготовки

2 курс

Міжнародні гранти та академічна мобільність

робоча програма

Практична підготовка

Науково-викладацька практика

робоча програма

Вибіркові навчальні дисципліни за вибором аспіранта

(032 Історія та археологія):

Регіоналізм у сучасних міжнародних відносинах: концептуальні моделі і практики

робоча програма

Екскурсійна та музейна справа

робоча програма

 

Обсяг освітньої програми – 50 кредитів

Термін навчання – 3 роки 10 місяців


Науково-педагогічні працівники кафедри на історичному факультеті університету (денна та заочна форми навчання) здійснюють викладання нормативних та варіативних дисциплін, координацію і забезпечення підготовки курсових та магістерських робіт, організацію практик і стажувань, забезпечення підготовки та проведення державних екзаменів для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (аспірантура) рівнів вищої освіти.

Викладачі кафедри постійно працюють над навчально-методичним забезпеченням дисциплін і курсів, розробкою робочих програм, навчально-методичних комплексів, силабусів. Вони є авторами та співавторами понад двох десятків навчально-методичних посібників для студентів історичного факультету, курсів лекцій та підручника, рекомендованого МОН України. У виконанні навчальних завдань кафедра орієнтується на інтеграцію навчання і практики, а також ефективне застосування всіх елементів навчально-виховного процесу з урахуванням можливостей сучасних інноваційних та інформаційних технологій (наприклад, віртуального навчального середовища Moodle). Протягом 2020 року кафедра ефективно забезпечувала діалог та співпрацю між викладачем і студентами в умовах дистанційного навчання.


61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 312
Тел: +38(057) 700-48-01
Завідувачка кафедри
доктор історичних наук, професор,
почесний краєзнавець України

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.