Кафедра Історії України

Назад

 Професорсько-викладацький склад кафедри:

Гончарова
Ольга Сергіївна

Дьякова
Олена Василівна

Богдашина
Олена Миколаївна

Колода
Володимир Васильович
Чернікова
Інна Володимирівна

Луценко
Марія Володимирівна

Мартинова Ірина Станіславівна
Допоміжний персонал кафедри:
  Єгоршина Ольга Олександрівна,
зав. кабінетом кафедри

Зінченко
Наталія Миколаївна,
ст. лаборант
 
    nana.zinchencko2015@yandex.ua

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ КАФЕДРА 

ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра історії України утворена 01.02.1992 р. на базі сектору історії України, який існував при кафедрі історичних дисциплін ХГПУ ім. Г.С. Сковороди з 1990 р. Завідувачі кафедри: Білоцерківський Василь Якович, проф., док. іст. наук (1992-2001), Пікалова Тетяна Ісаївна, доц., канд. іст. наук ( 2001-2015), Гончарова Ольга Сергіївна,  доц., канд. іст. наук, в.о. зав. кафедри з 2015 р.

Основний напрямок науково-дослідної роботи кафедри - історія України: проблеми суспільного, політичного, культурного, економічного розвитку (Керівники - проф. Богдашина О.М., доц. Гончарова О.С.), проблеми слов'яно-хазарських відносин (керівник – доц. Колода В.В.).

Досягнення в розробці наукових проблем втілені в чисельних публікаціях викладачів та аспірантів кафедри, виступах та повідомленнях на науково-практичних конференціях. Колективом кафедри за останні п’ять років підготовлено та опубліковано понад 250 наукових та навчально-методичних публікацій, підготовлено та видано 13 навчально-методичних посібників.

Щорічно кафедра проводить наукову конференцію «Українське козацтво: історія і сучасність», в якій беруть участь викладачі внз, студенти та учні старших класів шкіл міста та області. Раз на п’ять років кафедра проводить конференцію «Багаліївські читання», присвячену актуальним проблемам історії Слобожанщини. Викладачі та співпрацівники кафедри беруть активну участь у підготовці, проведенні та роботі щорічної міжнародної конференції “Краєзнавство та учитель”, “Миколаївські читання”,  в конференціях та семінарах з методики викладання історії в школі для вчителів міста та області.

Професор Богдашина О.М. є автором більше 110 публікацій, в тому числі книг: «Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури ім. акад. Д. І. Багалія (1921–1934 рр.)» (1994); «Розвиток історико-правової думки в Російській імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)» (2000); «Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX – 20-ті рр. XX ст.)» (2010, 2-е вид. укр. та рос. мовами 2013); навчально-методичного посібника з грифом МОН «Джерелознавство історії України: питання теорії, методики, історії» (3-е вид., 2008; російськомовне вид. 2012); різних методичних матеріалів з історії  України, джерелознавства, історіографії. Брала участь у підготовці до друку другого та п’ятого томів «Вибраних праць» Д. І. Багалія.

Під керівництвом доц. Колоди В.В. проводяться стаціонарні дослідження трьох археологічних пам'яток Харківської області (городища та селища Коробові Хутори, городища в селі Мохнач та археологічні розвідки по долині річок Велика Бабка та Тетліга - правих притоків Сіверського Дінця). Протягом п’яти останніх років Колода В.В. підготував і провів археологічні виставки «Старожитності городища Водяне», «Археологія козацьких часів на Харківщині» «Археологічні дослідження сезону». Ця робота викликала значний громадський інтерес, про що свідчать численні публікації в пресі та телевізійні передачі харківського та республіканського телебачення за 2004- 2015 роки. Колода В.В. - член двох науково-методичних організацій: Польового комітету Інституту археології НАН України (єдиний представник від Харківської області); ради по вивченню і охороні археологічної спадщини при управлінні культурою ХАДО. Доцентом Колодою В.В. Підготовлено і видано монографію “Сільське господарство на словяно-хозарському порубіжжі” у співавторстві.

На кафедрі історії України працює аспірантура та докторантура зі спеціальності 07.00.01 «Історія України», захищено 1 докторську та 27 кандидатських дисертацій.

Кафедра підтримує міжнародні наукові зв’язки: доценти Колода В.В., Гончарова О.С., Дьякова О.В. постійно беруть участь в російських, білоруських та казахстанських наукових конференціях. Професор Богдашина О.М. мала три офіційні наукові стажування у Польщі. Працювала у бібліотеках та архівах України, Російської Федерації, Польщі, Чехії, Франції.

61002, м.Харків, вул. Алчевських (Артема) 29, к. 303
тел.(057) 700-48-01

 

Навчальні програми кафедри:

http://hnpu.edu.ua/uk/navchalni-programy-kafedry-istoriyi-ukrayiny

Ніколаєнко Ольга Олександрівна, доктор історичних наук,  

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.