Кафедра психологічної та педагогічної антропології

Кафедра психологічної та педагогічної антропології є структурним підрозділом факультету Дошкільної освіти. 

Завданням кафедри психологічної та педагогічної антропології є підготовка конкурентоспроможних фахівців у глобалізованому світі. Навчальна, наукова, методична, виховна та організаційна робота здійснюється професорсько-викладацьким складом та представлена на всіх ланках освітнього процесу.

Ці завдання реалізуються у науково-дослідницькій, педагогічній та практичній роботі майбутніх фахівців. Професорсько-викладацький склад кафедри психологічної та педагогічної антропології  формує освітню діяльність з позиції компетентнісного підходу та допомагає студентам оволодіти базовими, професійними компетентностями.

Кафедра психології Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди була заснована у 1932 році під керівництвом професора О.М. Леонтьєва. Велика увага на кафедрі приділялась теоретичній і експериментальній роботі, питанням методики викладання, психолого-педагогічній підготовці студентів як майбутніх вчителів,  так і аспірантів.

Після закінчення аспірантури, на кафедрі працював П.І. Зінченко, крупний фахівець з теорії і практики пам’яті, особливо мимовільної. Продовжувачем ідей П.І. Зінченко стала професор С.П. Бочарова. У післявоєнний період кафедрою керували: В.І. Аснін (1944-1951), О.М. Концева (1951-1955). Протягом зазначеного періоду на кафедрі розроблялись дві проблеми: 1. Розвиток пізнавальних інтересів у дітей; 2. Розвиток та виховання вольових якостей у школярів у зв’язку із структурою їх діяльності. Враховуючи темпоральні характеристики, на кафедрі працювали: О.В. Гордон, Д.М. Дубовіс-Арановська, О.М. Концева, Л.І. Котлярова, Г.В. Мазуренко, С.А. Нагорна, Т.І. Титаренко, О.О. Хоменко, Н.В. Гродська, О.В. Землянська, В.В. Лобаньова, І.В. Головньова, Г.Г. Петренко, Т.Б. Хомуленко, О.Г. Волкова, М.А. Кузнєцов.

З 1979 кафедрою завідувала кандидат психологічних наук, професор Г.Г. Петренко. Головні напрямки наукових досліджень – мислення і його розвиток; навчання і розвиток особистості; деякі аспекти взаємозв’язку навчання і розумового розвитку дитини. З 1999 року кафедрою завідував доктор наук, професор М.А. Кузнєцов; з 2000 року кафедрою завідував доктор наук, професор С.О. Микитюк; з 2009 року кафедрою завідує доктор наук, професор І.І. Дорожко. У 2021 році рішенням Вченої ради університету кафедру психології перейменовано на кафедру психологічної  та педагогічної антропології. 

Головний напрям кафедри: «Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі». Науково-дослідна робота кафедри направлена на формування компетентнісного підходу в умовах НУШ. Кафедра підтримує творчі зв’язки з МОН України, НАПН України, The LEGO Foundation. 

Зараз на кафедрі працюють: доктор наук, професор І.І. Дорожко, доктор наук, професор С.О. Микитюк, доктор філософії, доцент О.Є. Малихіна, доктор філософії, доцент Ю.Ю. Ходикіна, доктор філософії, доцент Н.Ю. Діомідова, доктор філософії доцент  О.О. Довженко, ст. лаборант О.М. Дзюбич. 

Протягом 2023 р. кафедра продовжувала роботу над темою: «Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі» (державний реєстраційний номер: 0121U113781; керівник – проф. І.І. Дорожко). Основні питання з проблематики кафедрального дослідження висвітлено у публікаціях викладачів з позицій психології, педагогіки і філософії та відображено у практичних результатах.

У межах залучення студентів до науково-дослідної діяльності кафедрою були проведені конференції:

14 листопада 2022 р. Психологічною службою ХНПУ імені Г.С.  Сковороди на базі кафедри психологічної та педагогічної антропології проведено вузівську науково-теоретичну online-конференцію для студентів, аспірантів, учителів шкіл, викладачів «Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах» за участю 67 осіб.

18-19 травня 2023 р. кафедрою психологічної та педагогічної антропології проведено вузівську науково-теоретичну online-конференцію для студентів, аспірантів, учителів шкіл, викладачів «Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі» за участю 66 осіб.

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, кор. А, к. 231
тел. (0572) 68-10-76
e-mail:

Дорожко Ірина Іванівна

докторка філософських наук, професорка

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.