Кафедра філософії

Програма ХVІІ Міжнародної науково – практичної конференції «Освіта і доля нації. Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі»

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ФІЛОСОФІЇ

22 квітня 1954 року наказом ректора № 270 ХДПІ ім. Г.С. Сковороди створена кафедра філософії та наукового комунізму. У серпні 1972 року кафедра отримала назву „Кафедра філософії” (Наказ Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти № 232 від 24. 08. 1972р.)

Завідувачі кафедри:

  • Устінов Іван Олександрович, канд. філос. н., доцент (1954-1962 рр.);
  • Челак Михайло Опанасович, канд. філос. н., доцент (1962-1973рр.);
  • Єфімець Олександр Петрович, канд. філос. н., доцент (1973-1983рр.);
  • Рибалко Веніамін Кузьмич, канд. філос. н., професор (1983-1994рр.);
  • Єфімець Олександр Петрович канд. філос. н., професор (1994-2000рр.);
  • Култаєва Марія Дмитрівна д. філос. н., професор (з 2000р. по теперішній час).

З квітня 1954 року завідувачем кафедри був призначений канд. філос. н., доцент І.О.Устінов. До її складу входили: канд. філос. н, доцент Л.В. Сохань, канд. філос. н, доцент Й.М. Непомнящий, канд. філос. н, доцент Г.І. Редькин, асистенти Л.Г. Григорчук, З.М. Черьомухіна.    

З грудня 1962 року до червня 1973 року кафедру філософії та наукового комунізму очолював канд. філос. н., доцент М.О.Челак.   У складі кафедри працювали кандидати філософських наук, доценти А.С. Пирогов, Ю.И. Розенфельд, Є.Л. Уварова, викладачі Ф.М. Аріє, В.В. Арсюкова, О.П. Єфімець, І.С. Томких, А.Т. Протопопова, Я.Б. Рабкін, Г.М. Чернявська. У ці  роки відбулися реорганізаційні зміни -  кафедра філософії та наукового комунізму знову отримала  назву „Кафедра філософії”., завідуючим кафедрою був призначений канд. філос. н. –  О.П.Єфімець.

 Колектив кафедри філософії станом на 01.09. 1973 р. складався з 5 викладачів:  В.В. Арсюкова, А.Т. Протопопова, Я.Б. Рабкін, Є.Ф. Волков. Протягом наступних 10 років на кафедрі працюють викладачі В.С. Немцова, М.М. Ричков, З.Г. Савиних, О.І. Головін, Л.Ю. Полтавцева, І.В. Лебединьська,  С.В.Жерьобкін,  І.О. Храброва, Л.А. Бокоєва, Г.П. Бровченко, канд. філос. н., доцент Олейник Б.І., доцент В.Я. Мартиненко. Кафедра направила до аспірантури з відривом від виробництва викладачів Г.В. Володимирову, М.Д. Култаєву,   В.В. Корженка, які після повернення на кафедру захистили дисертації. У червні 1975 року захистив дисертацію О.Г. Головін, у квітні 1976р. – Я.Б. Рабкін.

  У 1984 році кафедру очолив канд. філос. н., доцент В.К.Рибалко. При кафедрі було відкрито аспірантуру (1988р.) та докторантуру (1992р.).  За цей час у складі викладачів кафедри сталися якісні зміни: Єфімцю О.П. присвоєно вчене звання професора (1990р.), захистила докторську дисертацію і стала професором М.Д. Култаєва (1991р.), присвоєно звання професора В.К. Рибалко (1991р.), захистили кандидатські дисертації аспірантки Солодка С.О. та Щитова Л.Г., запрошено на кафедру доцента Бачиніна В.Я., Л.О. Малкову, І.В. Степаненко, В.В. Навроцького, випускників філософських факультетів Білого Ю.К., О.В. Садоху. Після виходу Б.В. Дагаівої на пенсію зав. кабінетом філософії у 1985 році став Анатолій Опанасович Борисенко, якому допомагали у лаборантській роботі О.Б. Сироп’ятова і Романенко О.В.  

3 1994 року завідувачем кафедри працює канд. філос. н., професор О.П.Єфімець. В цей час, усвідомлюючи вимого часу, викладачі кафедри здійснили практичні кроки спрямовані на зміну культурно-освітніх і теоретико-методологічних парадигм. Завдяки науковій та подвижницькій діяльності проф. М.Д.Култаєвої на кафедрі було відкрито Центр філософії освіти, утворюються наукові школи проф. М.Д. Култаєвої - , а згодом – проф. І.В.Степаненко (2004р.).

Починаючи з 2000 року, коли кафедру очолила докт. філос. н., проф. М.Д. Култаєва, кафедра філософії ХНПУ імені Г.С.Сковороди здобула авторитет не лише як освітній, а й науковий осередок, відомий далеко за межами України.  За плідну наукову й освітню діяльність завідувача кафедри проф. М.Д.Култаєву було нагороджено відзнакою „Заслужений працівник освіти” (2009р.).

Сьогодні на кафедрі працює 11 викладачів: 4 доктори філософських наук, 7 кандидатів філософських наук. Значну частину професорсько-викладацького складу кафедри складають колишні учні та послідовники утвореної проф. М.Д.Култаєвою наукової школи.

 Під керівництвом М.Д. Култаєвої на кафедрі видається Науковий вісник “Філософія”, проводяться міжнародні науково-практичні конференції,  підтримується наукове співробітництво з науковими установами в Україні та за кордоном. На кафедрі працює постійно діючий науково-методичний семінар (керівник проф. О.В.Садоха).

 Протягом усієї своєї історії провідні співробітники кафедри вели плідну працю з підготовки кадрів вищої кваліфікації. На кафедрі підготовлено  14 докторів і 18 кандидатів філософських наук.

Сучасна кафедра філософії ХНПУ імені Г.С.Сковороди забезпечує викладання філософії і дисциплін філософсько-гуманітарного циклу на усіх факультетах та в навчально-наукових інститутах університету – це понад 15 курсів, із них – „Філософія”, „Філософія освіти”, „Логіка”, „Історія філософії”, „Філософія науки”. На базі кафедри створена і функціонує комісія по прийому вступних іспитів з філософії до аспірантури та кандидатських екзаменів з філософії. При кафедрі функціонує аспірантура і докторантура з спеціальностей 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури; 09.00.10- філософія освіти. З 2008 року у ХНПУ імені Г.С.Сковороди функціонує спеціалізована вчена рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю – 09.00.10 – філософія освіти;  09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури. Голова ради – проф. М.Д.Култаєва.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі філософії

Постійному підвищенню рівня філософської освіти у ХНПУ імені Г.С.Сковороди сприяє орієнтація кафедри на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями, про що свідчить систематичне проведення науково-теоретичних семінарів і щорічної Міжнародної науково-практичної конференції „Освіта і доля нації”, видання фахового наукового збірника – Науковий вісник серії „Філософія” ХНПУ імені Г.С.Сковороди, публікації наукових праць викладачів кафедри – підручників, монографій, наукових статей; захист дисертацій докторантів і аспірантів кафедри.

Наукова робота викладачів кафедри проводиться у рамках спільної комплексної теми наукових досліджень Інституту вищої освіти АПН України та Центру філософії освіти при кафедрі філософії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  - „Філософські засади трансформації вищої освіти в Україні на початку ХХІ століття”, підтема „Філософія освіти і духовне оновлення українського суспільства”. Кафедра філософії вже багато років співпрацює з Інститутом філософії НАН України та Інститутом  вищої освіти АПН України.

Зусиллями кафедри створений студентський філософський клуб, стратегічну лінію програми клубу можна висловити таким чином:

- отримання нової інформації з проблем сучасної філософії;

- переосмислення уявлень про образ свого Я;

- побудова нового типу відносин з самим собою та оточуючими;

- формування позитивних, комунікативних установок;

- закріплення позитивного досвіду спілкування та позбавлення від неконструктивних способів реагування. Як правило заняття у клубі проводиться у формі диспуту, діалогу, круглого столу, що сприяє виділенню проблеми, вмінню підбирати аргументи; стисло і чітко формувати і висловлювати свою позицію, критичне мислення та здатність його виражати. Таким чином, практика проведення філософського клубу допомагає студентам систематизувати теоретичні знання та якісно використовувати їх на практиці. Керівник філософського студентського клубу доцент кафедри, кандидат філософських наук Дяченко Катерина Анатоліївна.

Роль кафедри філософії в підготовці студентів

для виховної роботи в школі.

Сучасні розвинуті суспільства переживають кризу світоглядної орієнтації через поширення дезорієнтирів життєтворчості. Такими дезорієнтирами, особливо для молоді, стають цінності споживацького суспільства, еталони престижного споживання, ідеал «гламурного» життя, який нав’язується молоді у глобальному мас-медійному просторі, що в останні десятиліття гостро дається в знаки і в Україні. Усе це є викликами для системи освіти, яка повинна дати відповіді, як здійснювати селекцію світоглядних практик, як треба виховувати дітей і молодь.

Симптомами занепаду світоглядної культури української молоді є захоплення езотеричними вченнями, окультизмом, народною магією тощо, які звужують горизонти свідомості й обмежують життєві перспективи особистості. Українська національна система виховання за своїм змістом і спрямуванням має гармонійно поєднувати історію, сучасне і майбутнє нашої нації і держави з вищими здобутками світової цивілізації, для цього на кафедрі створений курс «Філософія освіти», який покликаний не тільки покращувати професійну підготовку студентів, а й виступає орієнтиром у складних виховних та освітніх процесах, становить духовно-інтелектуальне підґрунтя розвитку гуманітарного мислення. Особливу роль, при викладанні цього курсу, викладачі кафедри надають таким темам як: «Національна система виховання», «Родинне виховання», «Національно-патріотичне виховання», враховуються національні відмінності культур нашої держави, формування ціннісних орієнтацій особистості, толерантність взаємостосунків між суб’єктами процесу освіти.

         З цією метою зусиллями кафедри створений студентський філософський клуб, стратегічну лінію програми клубу можна висловити таким чином:

- отримання нової інформації з проблем сучасної філософії;

- переосмислення уявлень про образ свого Я;

- побудова нового типу відносин з самим собою та оточуючими;

- формування позитивних, комунікативних установок;

- закріплення позитивного досвіду спілкування та позбавлення від неконструктивних способів реагування. Як правило заняття у клубі проводиться у формі диспуту, діалогу, круглого столу, що сприяє виділенню проблеми, вмінню підбирати аргументи; стисло і чітко формувати і висловлювати свою позицію, критичне мислення та здатність його виражати. Таким чином, практика проведення філософського клубу допомагає студентам систематизувати теоретичні знання та якісно використовувати їх на практиці.

Кафедра філософії систематично проводить Міжнародну науково-практичну конференцію «Освіта і доля нації», до якої активно залучають студентів, розвиваючи наукову діяльність, що сприяє підвищенню фахових якостей майбутніх вчителів.

         Викладачі кафедри проводять відкриті лекції з проблем сучасного виховання та освіти, особливу увагу приділяють удосконаленню етичного навчання та виховання, формування світосприйняття студентів, національної ідентифікації, котрі в подальшому дозволять молоді об’єктивно та незалежно оцінювати надбання сучасної цивілізації  та наукової думки. На думку викладачів кафедри філософії особливу увагу у вихованні та підготовці майбутнього вчителя слід приділяти вмінню керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, виявляти дружелюбність, ввічливість, повагу й чуйність до інших, толерантність та милосердя, оцінювати та регулювати свої взаємини з іншими, здійснювати свідомий вибір у складних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на духовні цінності.

         Викладачі кафедри філософії залучають студентів до участі не тільки у конференціях, які проводить кафедра та університет, але й на базі інших вищих навчальних закладів, зокрема, Харківський технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Національна Українська академія, також брали участь у роботі конференції, організованої Міжнародним благодійним фондом «Фонд Олександра Фельдмана», де студенти нашого ВУЗу показали високий професійний та науковий рівень.

 

«Філософський клуб» ( ХНПУ імені Г.С.Сковороди)

  1. Загальна информація

 «Філософський клуб» як позакласний виховний захід був створений на базі факультету іноземної філології у 2006р.(працює 8 років).

 

Метою є  осмислення актуальних проблем сьогодення, які є важливими і цікавими  для сучасної студентської молоді, створення творчої атмосфери, що спонукає студентів до власної творчої наукової діяльності;  формування вміння вести дискусію, навичок аргументації, що дає можливість сучасному студенту в площині плюралістичного філософського світогляду знаходити свою відповідь на значущі питання, усвідомлювати власну картину світу.

Форми проведення: дискусії, «круглі столи», семінар- конференція, лекція-діалог, бесіди, діалоги, монологи (зустрічі з викладачами нашого університету та інших вузів м. Харкова( ХНУРЕ, унів. Ім. Каразіна), які спеціалізуються на обраній темі). А також дискусії on-Line, в «Контакте», (наприклад червень 2013р – тема « Мечта, и ее значение в жизни человека»)

Методологічний підхід до виховної роботи базується на тому, що в сучасній освітній парадигмі велику значущість та цінність мають навички самоосвіти і самовиховання, здатність до самотворення, вміння формувати власну картину світу, адаптуватися у світі, що швидко змінюється. Але ступінь розвитку цих якостей визначається навичками діалектичного мислення, ціннісними орієнтаціями, здібностями, характером, темпераментом, самооцінками, формальними і неформальними комунікаціями, духовною зрілістю кожної людини. Включити себе до механізму постійного самовиховання сучасному студенту дуже нелегко, необхідно оволодіти методами пізнання дійсності, культурою, що була вироблена людством, системою управління собою. Важливу роль в цьому процесі, на мою думку, відіграє  філософія у вузі, що вчить навичкам толерантного мислення, вмінню мислити, а саме «любові до мислення», навичкам вести дискусію, аргументувати та відстоювати свою позицію, філософія окреслює ідеал і шляхи самостворення для будь-якої молодої особистості.

Виховний процес не може містити нав’язування будь-чого, а скоріше є демонстрацією шляхів для самоздійснення, що широко представлені у плюралістичній картині філософського мислення. Отже, він має бути толерантним, таким що розширює особистісні кордони, позбавляє від догматизму, провокує людину на самопізнання, створює умови для самовиховання особистості, навчає майстерності самоорганізації. Особистості важливо усвідомлення своєї свободи, багатоваріантності власного вибору і відповідальності за цей вибір.  Адже все інше це справа честі конкретної особистості, її власний життєпроект, сценарій, який вона пише власноруч. (Акцентування на принципі відповідальності людини за себе, перед собою і перед людством маємо в сучасній філософській думці у контексті універсальної макроетики (К.О. Апель, Г.Ленк, Г. Йонас та інші). Також ці ідеї ми бачимо і у філософії Г.С. Сковороди, якій вважав, що людина має можливості для вияву прихованої у своїм тілі вічності, яка містить у собі свободу та волю вибору, „а потому отчет употребление права сего в себе держащее”, - отже ці ідейні розробки постають теоретичним та методологічним підгрунттям виховного процесу у «Філософському клубі».

Безумовною цінністю для виховного процесу є культивація та виховання моральних цінностей: відчуття Справедливості, Совісті, Честі, відчуття добра, громадянської відповідальності, патріотизму.

Результати роботи:

1. Студентська наукова робота

За звітній період студенти мали можливість приймати участь як активно (більш ніж 80 студентських наукових виступів), так і пасивно у міжвузівських семінарах та наукових конференціях) було опубліковано більш ніж 50 студентських наукових робіт, які брали участь:

 1) у  2 турі загальноуніверситетського конкурсу наукових робіт на історичному факультеті (були перемоги, деякі роботи (7) було опубліковано). 2) у міжнародних наукових студентських конференціях:

-конференціі в ХНУРЕ, квітень 2008р.(3місце), 2009р(1місце), 2010р.(2, 3 місце), 2011р.

-  у міжнародній науковій студентській конференція  в НУА (Харків): квітень 2014 (1 та 2 місце), квітень 2012р. (2 та 3 місце), 2011р.(2 місце)

- у міжвузівських семінарах « Людина, сенс життя» в університеті «ХПІ»  2009р., 2010р., 2011р., 2013р., всі виступи відзначені почесними грамотами .

- Два студенти з факультету іноземної філології,  які зайняли почесне місце в університетському конкурсі, мали можливість приймати участь у Всеукраїнській олімпіаді з філософії (Острозька національна Академія, квітень, 2007р.). Було отримано 2 грамоти «За толерантне мислення», а також 2 місце у конкурсі «Філософське есе».

2. Творча співпраця  з університетською газетою «Учитель»(5 років), було створено рубрику « Філософські роздуми», в котрій друкувалися найкращі студентські есе «Сенс Життя», «Як я розумію філософію», «Людина у пошуках істини», а також філософські вірші.

 Ця діяльність відзначена  почесною грамотою «За внесок у формування світогляду молоді».

3. Співпраця з Харківською обласною телерадіокомпанією (« Харків-1»), 2010-2013р. За матеріалами роботи «Філософського клубу» було створено 5 радіопередач, рубрика «Молодь Харківщини»:

«Діалоги із студентами «Філ. Клубу» ХНПУ ім Г. С. Сковороди»2010р.

 « Філософія і сучасний студент»2010р.

« Людина у пошуках іститни»2011р

« Сенс життя очима студентів», 2012р.

«Чи легко бути жінкою у сучасному світі?», 2013р.

Студентський філософський клуб: теми засідань

Студентський філософський клуб : план проведення засідань

 

Професорсько-викладацький склад кафедри:

Култаєва Марія Дмитрівна

Дмитруха Аліна Володимирівна

Корж Ганна Вікторівна

Радіонова Наталія Василівна

Грицай Ольга Миколаївна

 

Триняк Майя Вікторівна

Симон Ірина Анатоліївна

Садоха Олена Володимирівна

 

Дяченко Катерина Анатоліївна

   

 

 

 

 

61168, м. Харків, вул. Валентинiвська (Блюхера), 2, корп. В, к. 312, 

тел. (0572) 68-16-78

Култаєва Марія Дмитрівна, доктор філософських наук, професор

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.