Наукова діяльність кафедри економічної теорії, фінансів і обліку


На кафедрі здійснюється наукова робота над ініціативною науковою темою «Соціально-економічні умови та інноваційні чинники забезпечення економічного зростання національної економіки» (державний реєстраційний номер 0117U000813, 2017р.), у рамках якої здійснено теоретичний аналіз з проблеми дослідження; вивчено і узагальнено теорію і практику економічного розвитку сучасної України, визначено особливості економічної політики держави щодо створення умов економічного розвитку країни, проаналізовано складові механізму забезпечення економічного зростання сучасної України, розкрито особливості державної політики щодо стабілізації основних соціально-економічних процесів у національній економіці, охарактеризовано механізми оптимізації оподаткування на мікрорівні, визначено роль фінансового сектору щодо забезпечення економічного зростання сучасної України, проаналізовано вплив онлайн-освіти на розвиток національної економіки. 

Результати досліджень викладачів представлені монографіями, матеріалами у навчально-методичних посібниках, статтями у фахових наукових виданнях, що цитуються в міжнародних базах даних та обговорені на науково-практичних конференціях різного рівня і наукових круглих столах. 

Викладачі кафедри ведуть активну науково-пошукову діяльність за такими напрямами: 

  • економічне зростання та підвищення конкурентоспроможності національної економіки як підґрунтя входження у глобальний економічний простір, 
  • інноваційність національної економіки в контексті людського розвитку, 
  • підвищення інноваційної активності в аграрній сфері національної економіки, 
  • перспективи розвитку стартапів як чинника економічного зростання національної економіки, 
  • модернізація вищої освіти в умовах глобалізації економіки, проблеми ефективності фіскальної політики в Україні, 
  • роль високотехнологічних галузей національної економіки у забезпеченні економічного розвитку країни, 
  • дослідження проблем фінансового сектору української економіки, зокрема, ефективності функціонування фондових ринків, механізмів кредитування банківською системою, реформування системи державних фінансів.  

Основні наукові результати роботи представлені у Збірнику наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди  «Економіка» , заснованого у 2002 р. як фахове наукове видання. Збірник зареєстровано в міжнародному каталозі періодичних видань: Global Serials Directory, OCLC WorldCat,   Open Academic Journals Index (OAJI), Research Bible, Index Copernicus, Google Scholar, BASE (Bielefeld Academic search Engine), Open AIRE, електронну версію включено до Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Тематика виданих номерів охоплює питання інноваційного розвитку та інноваційно-інвестиційної політики держави,  фінансові, управлінські та маркетингові проблеми підприємництва, особливості діяльності різних галузей економіки, глобалізації й проблеми розвитку інтеграції та інші актуальні питання економіки. 

Викладачі кафедри проводять активну науково-дослідну роботу за різними напрямами і формами серед здобувачів вищої освіти. Так, кафедрою щорічно проводиться Міжвузівська студентська наукова конференція «Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді», у якій беруть участь студенти та учні закладів вищої, професійної та середньої освіти. Здобувачі вищої освіти старших курсів беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації «Економіка та економічна політика». 

На кафедрі працюють студентські наукові гуртки «Економіст» (керівник –Олійник Ю.О.)  та «Сучасний бухгалтер» (керівник – Осьмірко І.В.). В рамках роботи студентського наукового товариства проводяться обговорення у формі диспутів та круглих столів з питань європейської інтеграції України, розглядаються особливості національного ринку праці та проблеми працевлаштування молоді в умовах пандемії, інновації у підприємницькій діяльності, проблеми оформлення фінансової звітності підприємствами та ін.

 Відповідно до  договору про наміри між ХНПУ імені Г. С. Сковороди та Варшавським університетом фінансів та управління кафедрою проводиться робота зі встановлення і здійснення співробітництва щодо обміну досвідом в організації вищої професійної освіти, обміну студентами, післядипломного навчання, спільних науково-дослідницьких програм, підготовки та проведення наукових конференцій, семінарів. Триває робота зі продовження співробітництва з Економічним університетом в Братиславі, Словацька Республіка. Згідно з угодою про співпрацю з Науково-дослідним центром індустріальних проблем розвитку НАН України здійснюється консультування науковців кафедри та магістрантів спеціальності «Економка» з дослідження тематики їх наукової роботи. У рамках співпраці з Головним управлінням статистики у Харківській області налагоджено наукову роботу з підготовки магістерських досліджень зі спеціальності «Економіка».


61002,  м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29,  к. 212
тел. (057) 700-35-16

e-mail:  kaf-economical-theory@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедрою:
Соляр Вікторія Василівна, кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.