Освітня діяльність кафедри економічної теорії, фінансів і обліку


Колектив кафедри економічної теорії, фінансів і обліку здійснює підготовку здобувачів вищої освіти спеціальності 051 Економіка денної та заочної форм навчання  у процесі викладання:

Викладання та навчання ґрунтується на принципах студентоцентризму та індивідуально-особистісного підходу; реалізується через проблемно-орієнтоване навчання, навчання на основі досліджень, посилення практичної орієнтованості та творчої спрямованості у формі комбінації лекцій, практичних занять, самостійної роботи з використанням елементів дистанційного навчання, тренінгів, майстер-класів, інтерактивних методів навчання, командної роботи, навчальних та виробничих практик, індивідуальних занять, консультацій. У фокусі - загальнонаукові і спеціальні методи пізнання юридичної сторони соціально-економічних явищ; правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правових проблем та їх розв’язання на основі принципів права.

Інтерактивну взаємодiю викладачiв кафедри та студентiв на рiзних етапах навчання, самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi забезпечує сучасна система дистанцiйного навчання. Викладачами кафедри розроблено більш ніж 50 дистанційних курсів. Дистанційне навчання включає сукупність наступних заходів: засоби надання учбового матеріалу студенту; засоби контролю успішності студента; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

У межах ліцензійного обсягу спеціальності та за умови попередньої мовленнєвої підготовки здійснюється навчання іноземних здобувачів вищої освіти.

Застосування новітніх технологій в навчальному процесі підготовки фахівців з економки кафедра розглядає як необхідну умову підвищення якості освіти, елемент її модернізації, оскільки дані технології виводять економічну освіту на новий рівень, забезпечуючи вільний доступ до освітніх ресурсів, підвищують ефективність самостійної роботи студентів, дозволяють викладачам реалізувати принципово нові форми і методи економічного навчання.


61002,  м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29,  к. 212
тел. (057) 700-35-16

e-mail:  kaf-economical-theory@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедрою:
Соляр Вікторія Василівна, кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.