Загальна інформація про кафедру економічної теорії, фінансів і обліку


Кафедра сьогодні

Професорсько-викладацький склад кафедри економічної теорії, фінансів і обліку включає 12 осіб, з них: 1 академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор, 11 кандидатів економічних та педагогічних наук, 9 доцентів.

Колектив кафедри забезпечує викладання економічних дисциплін студентам спеціальності Економіка денної та заочної форм навчання, на неекономічних спеціальностях університету та Інституту післядипломної освіти. Викладачами кафедри розроблені навчально-методичні комплекси всіх дисциплін, які викладаються. Вони включають теоретичний матеріал, завдання для самостійної роботи, тестові завдання, вправи та задачі, а також списки літератури для поглибленого вивчення тем курсу. Опорні конспекти всіх курсів в електронному вигляді входять до науково-методичної бази кафедри. При розробці навчальних курсів увага зверталась на відбір навчального матеріалу професійного спрямування; структурування змісту навчання; використання альтернативних матеріалів; застосування комунікативного підходу до навчання на основі актуалізації діяльнісно-професійних та особистісних якостей студентів; проблемно-пошуковий виклад навчального матеріалу; використання ділових ігор та інших форм активізації економічного навчання.

З початку свого заснування кафедра проводить активну науково-дослідну діяльність. Напрямки наукових інтересів кафедри охоплюють широкий спектр актуальних для вітчизняної економіки проблем, а саме економічні аспекти оптимізації розвитку національної освітньої системи, стимулювання ефективної діяльності промислових підприємств з інноваційними технологіями, активізація інноваційних процесів у корпоративному секторі національної економіки, розвиток аграрного сектору національної економіки, функціонування фінансового сектору, соціальна відповідальність бізнесу в економіці інноваційного типу, аналіз впливу глобалізації на інноваційний розвиток національної економіки. На 2017-2021 роки затверджена науково-дослідна тема «Соціально-економічні умови та інноваційні чинники забезпечення економічного зростання національної економіки».

Організація навчального процесу

Навчальний процес спрямовано на ефективну індивідуальну підготовку та виховання сучасного фахівця, здатного до вирішення виробничих та наукових завдань з економіки. Організація освітнього процесу спирається на «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про організацію освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди» і зорієнтована на застосування новітніх технологій навчання та комп’ютеризацію навчального процесу.

Навчальний процес забезпечений розкладами навчальних занять, екзаменаційних сесій, календарним графіком навчального процесу, графіками проведення консультацій по курсах. Сформована система планування і контролю навчально-виховного процесу включає перевірку повноти виконання навчальних планів і робочих навчальних програм, аналіз засвоєння студентами змісту навчальних дисциплін та відповідності отриманих знань вимогам професійних стандартів, а також практичного їх застосування в процесі навчання.

Навчальний процес організовано так, що теорія поєднана зі практичною підготовкою, враховуються особливості розвитку економіки. Значна увага приділяється розвитку у студентів навичок організаційної, аналітичної роботи; уміння працювати в умовах кризових ситуацій; обмеженого інформаційного та ресурсного забезпечення.

Практична підготовка студентів проводиться відповідно до наскрізної програми практики. Студенти проходять виробничу, педагогічну, науково-дослідну практики. Професорсько-викладацький склад кафедри постійно приділяє увагу питанню забезпечення належної організації навчального процесу за такими основними напрямами: використання новітніх ефективних методів і прийомів навчання; підвищення рівня науково-педагогічної майстерності викладачів; застосування прогресивних систем оцінки знань студентів і магістрів, зокрема модульно-рейтингової; керівництво практикою; консультування, керівництво самостійною роботою студентів.

 

Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, які використовуються на кафедрі

Навчальний процес здійснюється у таких організаційних формах: навчальні заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи. Основні види навчальних занять: лекція; семінарське, практичне, індивідуальне заняття; консультація; інші види навчальних занять, які визначаються робочим навчальним планом і програмою дисципліни.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських і практичних занять і передбачає перевірку знань студентів з окремих тем та рівня їх підготовленості до виконання конкретної роботи. Форму проведення поточного контролю під час навчальних занять і систему оцінювання рівня знань та умінь визначає кафедра. Результати поточного контролю за семестр визначаються як середня з поточних оцінок за 100-бальною шкалою, відображених у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи, і можуть зараховуватися до залікового кредиту як окремий заліковий модуль, якщо це передбачено робочою програмою дисципліни.

Підсумковий модульний контроль проводиться з метою оцінювання результатів навчання після закінчення логічно завершеної частини лекційних та семінарських (практичних) занять з певної дисципліни - модуля. Завданням підсумкового модульного контролю є перевірка розуміння та засвоєння певного матеріалу, вироблення навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислити зміст кількох тем дисципліни, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал. Форми підсумкового модульного контролю та систем оцінювання рівня знань та умінь студентів визначає кафедра та відображає в робочій програмі дисципліни. Оцінки з підсумкового модульного контролю за 100-бальною шкалою відображаються у журналах обліку відвідування та успішності академічної групи і зараховуються як окремий модуль до залікового кредиту.

Семестровий контроль проводиться у формі екзамену або заліку в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою навчальною програмою і в терміни, встановлені робочим навчальним планом та графіком навчального процесу. З усіх навчальних дисциплін, практик, курсових робіт, екзаменів, контрольних робіт на кафедрі розроблені чіткі критерії контролю і оцінювання навчальних досягнень студентів, що дозволяє об’єктивно оцінити якість підготовки фахівця з економки

 

Позааудиторна робота

Центральним суб’єктом навчально-виховного процесу кафедри є студент, і тому основою діяльності професорсько-викладацького складу є утвердження моделі особистісно-орієнтованого підходу до навчання і виховання, а також трактування того, що кожен студент – це особистість з власними творчими здібностями, креативними можливостями, потребами, системою цінностей. Особлива увага на кафедрі приділяється формуванню у студентів духовних цінностей, активної громадянської позиції, прищепленню віри у верховенство закону, формуванню глибоких економічних знань.

У зв’язку із наявністю контингенту іноземних студентів під час виховної роботи значна увага приділяється толерантному ставленню до людей усіх національностей, формуванню поваги до міжнародного досвіду та його використання.

За участю викладачів кафедри проводиться багато різноманітних виховних заходів, які дають можливість розширити знання з економічних дисциплін, історії своєї країни та міста. Традиційно здійснюються екскурсії до музею ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Харківського історичного музею, художнього музею, літературного музею, Національного літературно-меморіального музею Григорія Сковороди, місцями бойової слави тощо.

На заняттях викладачі постійно інформують студентів про найважливіші події громадсько-політичного життя, які відбуваються в Україні і світі. Щорічно проводиться «Посвята в економісти», де студенти першого курсу знайомляться з професорсько-викладацьким складом кафедри, її історією та традиціями, основними напрямками науково-дослідної роботи, матеріальною базою, можливостями використання навчально-методичних кабінетів у процесі підготовки до різних видів навчальних занять.

Студенти спеціальності «Економіка» залучаються до участі у міжнародних і всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт. Важливою ланкою здійснення навчально-виховної роботи на факультеті є студентське самоврядування, якому кафедра традиційно приділяє велику увагу й підтримку. Студенти – активні учасники управлінської діяльності на факультеті та в університеті: є членами вченої ради факультету і університету.

На кафедрі працює науковий гурток «Сучасний бухгалтер». Засідання гуртка проводяться у формі тренінгів з тематики прикладного використання програми 1С: Підприємство як основного продукту ділової орієнтації та стандарту автоматизації в Україні. У роботі гуртка беруть участь переважно студенти 3-4 курсів. Заняття проводять як керівники гуртка, так і запрошені консультанти від редакції газети «Все про бухгалтерський облік», навчального центру «1С - Теллур». Знання та практичні навички, отримані під час тренінгів, студенти використовують при написанні курсових та науково-дослідних робіт.

Кафедра підтримує міжвузівську комунікацію з кафедрами ХТЕІ КНТЕУ, з кафедрою бухгалтерського обліку ХНЕУ, з кафедрою економічної теорії та фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного Управління при Президентові України, з цикловими комісіями з обліку і аудиту Харківського патентно-комп’ютерного коледжу та Харківського кооперативного торгівельно-економічного коледжу.

Також кафедра підтримує зв’язки з офіційним навчальним центром з «1С: Підприємства» СКАЙЛАЙН СОФТВЕР (м. Київ) (підвищення кваліфікації викладачів, проведення спільних фахових тренінгів для студентів), з газетою «Все про бухгалтерський облік» (спільна організація та проведення наукових і навчальних заходів, забезпечення періодичними виданнями з бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування).

Кафедра бере участь у проекті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Професіоналізація сфери публічних закупівель».

 

Впровадження новітніх технологій

Застосування новітніх технологій в навчальному процесі підготовки фахівців з економки кафедра розглядає як необхідну умову підвищення якості освіти, елемент її модернізації, оскільки дані технології виводять економічну освіту на новий рівень, забезпечуючи вільний доступ до освітніх ресурсів, підвищують ефективність самостійної роботи студентів, дозволяють викладачам реалізувати принципово нові форми і методи економічного навчання. Новітні технології викладачі намагаються використовувати на всіх етапах навчального процесу, особливо ж для викладу і пояснення нової інформації, закріплення й узагальнення вивченого матеріалу, виконання практичних завдань (використання мультимедіаінформації, відбір і аналіз інформації, презентації, що забезпечують високий рівень наочності, тощо), виконання самостійної роботи та контрольних завдань (завдання для тестового контролю, перевірочних робіт, виконання ІНДЗ з усіх дисциплін, що викладаються кафедрою, контрольних та курсових робіт з дисциплін, передбачених навчальними планами тощо). Широко використовуються ігрова методика економічного навчання проектна технологія, кейс-метод, дискусії, тренінги, що розвивають аналітичні здібності та навички працювати в колективі.

Інтерактивну взаємодiю викладачiв кафедри та студентiв на рiзних етапах навчання, самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi забезпечує сучасна система дистанцiйного навчання. Викладачами кафедри розроблені більше 20 дистанційних курсів, які представлені на офіційному сайті ХНПУ імені Г.С. Сковороди (розділ дистанційна освіта http://lms.hnpu.edu.ua/). Дистанційне навчання включає сукупність наступних заходів: засоби надання учбового матеріалу студенту; засоби контролю успішності студента; засоби інтерактивної співпраці викладача і студента; можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

61002,  м. Харків, вул. Алчевських (Артема), 29,  к. 212
тел. (057) 700-35-16

e-mail:  kaf-economical-theory@hnpu.edu.ua

Завідувач кафедрою:
Соляр Вікторія Василівна, кандидат економічних наук, доцент

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.