Наукова діяльність кафедри всесвітньої історії

Тема комплексної науково-дослідної роботи кафедри – «Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії» (номер державної реєстрації  0121U100717 від 20.01.2021). Керівник теми – д.і.н., проф. Рябченко О.Л., відомий науковець, член Наукової ради МОН (секція «Соціальні й гуманітарні дисципліни»).

Наукова діяльність викладачів кафедри всесвітньої історії базується на плідній співпраці всіх суб’єктів інтелектуального простору університету та на методологічних засадах академічного знання за такими напрямами: історія освіти та науки, історичне краєзнавство, історія повсякденності, історична антропологія, соціальна, культурна та гендерна історія, ювенальна історія, сходознавство.

Науково-педагогічні співробітники кафедри є активними учасникам регіональних, всеукраїнських та міжнародних наукових форумів (у Харкові, Києві, Львові, Парижі, Познані, Любліні, Оттаві тощо), членами експертних рад наукових конкурсів різних рівнів (наприклад, Регіонального наукового конкурсу молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді: Слобожанський вимір» – доц. Вороніна М.С. та інших).

Викладачі кафедри постійно здійснюють рецензування монографій, навчальних посібників, наукових робіт, а також наукових проєктів (наприклад, проф. Рябченко О.Л. у складі Наукової ради МОН України – рецензуваня наукового проекту «City Face 2.0» на прохання Canadian Institute of Ukrainian Studies (CIUS), University of Alberta).

Науково-педагогічні працівники кафедри є членами редколегій та рецензентами наукових видань: наукового журналу «Дослідження з історії і філософії науки і техніки» (фахове видання з філософських та історичних наук), збірника наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» (фахове видання, ХНУ ім. В.Н. Каразіна), Міжвідомчого збірника наукових праць «Проблеми історії України: факти, судження, пошуки (Київ, Інститут історії України НАН України, фахове видання), наукового щорічника «Історія релігій в Україні» (Львів, Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. Сковороди НАН України та Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України) – член редколегії проф. Рябченко О.Л.; збірника наукових праць «Історія та географія» – член редколегії доц. Трубчанінов М.А.; наукового часопису «Czas przeszły. Poznańskie studia historyczne» (Польща) – рецензент доц. Сєряков С.О.

На кафедрі працює аспірантура зі спеціальності 032 Історія та археологія, викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво роботою п’ятьох аспірантів та викладання навчальних курсів для аспірантів та здобувачів.

Викладачі кафедри у контексті наукової кафедральної теми залучають до науково-дослідної роботи студентів, результатом чого є публікації студентських наукових статей та тез, виступи на конференціях (різних рівнів), призові місця на всеукраїнських та регіональних конкурсах студентських наукових робіт тощо.

Сертифікати магістрів

Наукові гуртки кафедри:Інформація про щорічні конференції:
 

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 29, к. 312
Тел: +38(057) 700-48-01
Завідувачка кафедри
доктор історичних наук, професор,
почесний краєзнавець України

Campus LifeІм'я великого українського філософа, поета і народного просвітителя Г.С.Сковороди в офіційній назві нашого університету.